Kuu­sa­lu noor­te­bänd PÕH­JA­VAL­GE on aval­da­nud You­Tu­be´is kaks muu­si­ka­vi­deot

1909
An­samb­li Põh­ja­val­ge üks esin­dus­fo­to: ELIS­SA KAAR­MANN, HAN­NA-LII­SA KAAR­MANN, EKE­BERT ES­KEN, ANETT KIRT ja AN­NA­BEL AL­MET. Siit on puu­du as­namb­li uu­sim lii­ge SIR­LI-MA­RIT SIK­KA.

Töö käib kol­man­da muu­si­ka­vi­deo­ga „Pä­ri­selt“, laul rää­gib nu­ti­sõl­tu­vu­sest.

„Proo­vi­me kuul­saks saa­da,“ üt­le­vad an­samb­li Põh­ja­val­ge lau­lu­neiud. „You­Tu­be´is on me vi­deoid vaa­da­tud ja tul­nud kom­men­taa­re ka võõ­ras­telt, mit­te ai­nult oma tut­ta­va­telt. Ins­tag­ram­is on meil üle kol­me­sa­ja jäl­gi­ja.“

Esi­me­se lau­lu „Ko­du, ko­du, ko­du“ vi­deot on vaa­da­tud üle nel­ja tu­han­de kor­ra, tei­sel lau­lul „Tu­ju“ on vaa­ta­mi­si peaae­gu 4700. Ka tä­na­vu jaa­nua­ris es­malt You­Tu­be´is aval­da­tud sal­ves­tus ko­du­lau­lust on ko­gu­nud li­gi 4,5 tu­hat kuu­la­mist, sel­le­le sal­ves­tu­se­le on li­sa­tud fo­tos­tuu­dios teh­tud bän­di­pilt.

Põ­hi­li­selt on ka­vas esi­ta­da ori­gi­naal­lau­le, nen­de au­tor on noor­tean­samb­li asu­ta­ja ja ju­hen­da­ja, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li Lau­lus­tuu­dio juht ja kla­ve­riõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken. Ta on ol­nud omaaeg­se me­nuan­samb­li Kuld­sed Lin­did laul­ja ning üks pro­dut­sen­te. Te­ma ja Aa­re Jaa­ma asu­ta­sid 2000nda­te aas­ta­te al­gu­ses tü­tar­las­te­bän­di IceC­ream, mil­le kuul­sa­maid lau­le on „He­lis­ta mul­le mo­bii­li­le“.

Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni ni­mi sai Kuu­sa­lu rah­va­le tun­tu­maks 2010. aas­tal, kui ta va­ba­kut­se­li­se muu­si­kap­ro­dut­sen­di ja he­li­loo­ja­na kir­ju­tas ning ai­tas sal­ves­ta­da vii­sid ko­ha­li­ku näi­te­rin­gi La­tern mui­nas­ju­tu­la­vas­tu­se­le.

Mõn­da ae­ga elas Kül­li-Kat­ri Es­ken koos pe­re­ga Kuu­sa­lus, nüüd on ko­li­nud Viim­sis­se. Ent tööa­la­selt on jää­nud Kuu­sal­lu, ju­hen­das lau­lu­lap­si-so­lis­te, 2014. aas­tal hak­kas te­ma ju­hen­da­mi­sel Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis hu­vi­rin­gi­na töö­le lau­lus­tuu­dio. Uu­de noor­te­bän­di kut­sus ju­hen­da­ja lau­lu­stuu­dio so­lis­tid, kes on aas­taid ol­nud Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­si pa­ri­ma­te seas ning ka tub­lid pil­liõ­pi­la­sed.

Koos käi­dud li­gi aas­ta
Põh­ja­val­ge hak­kas koos käi­ma mul­lu sü­gi­sel. Ju­hen­da­ja ja pro­dut­sent tut­vus­tab se­da kui ees­ti­meel­set ja ees­ti­keel­set pop-rock noor­te­bän­di, kel­le lau­lu­de sõ­num on po­si­tiiv­ne, ko­ha­ti ka int­ri­gee­riv, aja­ko­ha­ne ja mõt­le­ma­pa­nev. Oma lu­gu­de­ga kut­su­vad nad ini­me­si roh­kem väl­ju­ma tu­gi­too­list, te­le­fo­nist, vir­tuaal­maail­mast, et vii­bi­da loo­du­ses, te­ha spor­ti, ela­da ter­vis­li­ku­malt ja ol­la koos ka pä­ri­selt.

La­val esi­ne­mi­si on ol­nud Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kont­ser­ti­del, ok­toob­ri al­gu­ses Vii­nis­tul Kuu­sa­lu val­la õpe­ta­ja­te­le kor­ral­da­tud vas­tu­võ­tul ning Kol­ga­kü­las val­la aast­päe­va­peol.

Bän­di­liik­med on sport­li­kud, ak­tiiv­sed ja vä­ga mit­me­külg­sed. An­samb­li kesk­mi­ne va­nus on 14 aas­tat.
Laul­ja An­na­bel Al­met on 14aas­ta­ne, õpib Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 8. klas­sis, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis õpib ki­tar­ri ja kla­ve­rit. On aas­taid män­gi­nud jalg­pal­li, võist­leb ker­ge­jõus­ti­kus ning lau­lab Taa­vi Es­ko ju­hen­da­ta­vas las­te­koo­ris. Bän­dis män­gib ta ka akus­ti­list ki­tar­ri.

Laul­ja Han­na-Lii­sa Kaar­mann on an­samb­li noo­rim – 12aas­ta­ne. Õpib Kuu­sa­lu koo­lis 6. klas­sis, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis õp­pis tšel­lot ja kla­ve­rit. On sa­mu­ti jalg­pal­lur, te­ge­leb ker­ge­jõus­ti­ku, koo­ri­lau­lu ja ka sõu­tant­su­ga.

Te­ma õde, bass­ki­tar­rist Elis­sa Kaar­mann on 14aas­ta­ne, Kuu­sa­lu koo­li 8. klas­si õpi­la­ne. Tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­tas kii­tu­se­ga Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kla­ve­ri eria­la, õpib koo­lis eda­si bass­ki­tar­ri. Te­ma kuu­lub sa­mu­ti jalg­pal­li­nais­kon­da Ka­lev, käib ker­ge­jõus­ti­kut­ren­nis, on noor­te­koo­ris ning osa­leb sõu­tant­su­rüh­mas.

Ki­tar­rist Anett Kirt on 16aas­ta­ne ning Kuu­sa­lu koo­li 9. klas­si õpi­la­ne. Tant­sib koo­li rah­va­tant­su­rüh­mas, lau­lab noor­te­koo­ris, lõ­pe­tas edu­kalt Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ki­tar­ri eri­a­la.

Trum­mar Eke­bert Es­ken on 14aas­ta­ne, õp­pis Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis löök­riis­tu, nüüd õpib Viim­si koo­li 8. klas­sis ja Tal­lin­nas trum­mi­koo­lis.

Tä­na­vu sü­gi­sel lii­tus an­samb­li­ga 14aas­ta­ne Sir­li-Ma­rit Sik­ka, te­ma õpib Kol­ga koo­li 8. klas­sis. Ta õp­pis Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis viiu­lit, osa­leb Kol­ga koo­li näi­te­rin­gis.

Kül­li-Kat­ri Es­ken: „An­samb­li ni­mi Põh­ja­val­ge tä­hen­dab põh­ja­ran­ni­ku noo­ri, sa­mas võib sõ­na „põ­hi“ tä­hen­da­da olu­list, põ­hi­list, sü­ga­vat, ol­la nii üle­val kui all. Sõ­na „val­ge“ vii­tab tüd­ru­ku­te­le, seos­tub ka puh­ta sä­ra­va, au­sa, hel­ge ja sii­ra­ga. Ni­mi Põh­ja­val­ge ei tä­hen­da ot­se­selt mi­da­gi, aga sa­mas võib tä­hen­da­da ka vä­ga pal­ju.“

Esi­me­se ka­he muu­si­ka­vi­deo val­mi­mi­se jook­sul on Põh­ja­val­ge laul­jad-muu­si­kud aru saa­nud, et ühe kva­li­teet­se loo val­mi­mi­ne võ­tab vä­ga pal­ju ae­ga. Sõi­de­ti mi­tu kor­da Tal­lin­nas­se stuu­dios­se sal­ves­ta­ma, mit­med fo­to­ses­sioo­nid, fil­mi­mi­sed. Muu­si­ka­vi­deod fil­mib ja mon­tee­rib Mat­tias Ida­vain, Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­si õpi­la­ne. St­se­naa­riu­mid pan­nak­se pai­ka pro­dut­sen­di ja bän­di­liik­me­te­ga.

Neiud ju­tus­ta­vad, et ka lau­lud sün­ni­vad koos­töös – ju­hen­da­ja pa­kub idee ja sõ­nad, kat­se­ta­ta­ke ja täp­sus­ta­tak­se, olu­li­ne on, et sõ­num oleks noor­te­le aru­saa­dav ning me­loo­dia liht­salt kaa­sa­laul­dav.

Tu­le­kul on rä­pi­lu­gu, mis pro­pa­gee­rib lii­ku­mist. Jõu­lu­deks õpi­tak­se mõ­ned tun­tud jõu­lu­lau­lud.

Põh­ja­val­ge pro­dut­sent ja he­li­loo­ja, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li lau­lus­tuu­dio ju­hen­da­ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN.
Põh­ja­val­ge pro­dut­sent ja he­li­loo­ja, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li lau­lus­tuu­dio ju­hen­da­ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN.

Kül­li-Kat­ri Es­ken: „An­samb­lis on an­de­kad noo­red. Ras­ke on män­gi­da pil­li ja sa­mal ajal laul­da, aga kui on hea muu­si­ka­li­ne kuul­mi­ne ja har­ju­ta­da, siis on la­val hea saa­te­bänd, kes on sa­mal ajal ka suu­re­pä­ra­sed laul­jad.“

Plaa­nid on Põh­ja­val­gel suu­red, kau­gem loo­tus on jõu­da esi­ne­ma mõn­da te­le­vi­sioo­ni­saa­tes­se.

Lau­lus­tuu­dio
Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li lau­lus­tuu­dios on käe­so­le­val õp­peaas­tal 70 noort laul­jat, lau­lu­tun­nid toi­mu­vad nel­jas, edas­pi­di viies va­nu­seg­ru­pis. Re­per­tuaa­ris on pop-jazz-folk stii­lis lau­lud. Es­ma­kord­selt te­gut­seb 3-4aas­tas­te lau­lu­rühm, ku­na hu­vi on vä­ga suur. Li­gi poo­led lau­lus­tuu­dio las­test on Kol­ga koo­list ja las­teaiast.

Li­saks so­lis­ti­de­le on laulu­stuu­dios moo­dus­ta­tud eri koos­sei­se, an­samb­leid. Mu­di­las­te lau­lu­rüh­mad on eel­kool kuns­ti­de koo­li as­tu­mi­seks, ku­na õpe­ta­tak­se tund­ma ka eri pil­li­rüh­mi.

Eelmine artikkelEes­ti Met­sa Abiks teeb et­te­pa­ne­ku pii­ra­ta la­ge­raieid La­he­maal
Järgmine artikkelTor­mi­kah­jus­tus­test Ida-Har­jus