Kuu­sa­lu mees­koor kut­sub tal­gu­te­le Lau­lu­peo kuu­si­kus­se Raa­ma­ti­ku mäe­le

1455

PEE­TER KI­VI­MÄEL on teh­tud mä­les­tus­tahv­li ka­vand, tahv­li ta­hab pan­na Lau­lu­peo kuu­si­kus­se Ees­ti laul­ja­te auks.

Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­ja Pee­ter Ki­vi­mäe re­gist­ree­ris Tee­me Ära tal­gud Kuu­sa­lu ale­vi­kus Lau­lu­peo kuu­si­kus. Ta jul­gus­tab, et tal­gu­päe­val, 6. mail tu­lek­sid kuu­si­kut kor­ras­ta­ma ka need va­ne­mad ini­me­sed, kel po­le ar­vu­tit-in­ter­net­ti ega saa­nud end tal­gu­li­se­na kir­ja pan­na.
Lau­lu­peo kuu­si­ku ra­ja­sid Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­jad 1969. aas­tal. Nii tä­his­ta­ti üld­lau­lu­peo 100aas­ta­seks saa­mist, ka Kuu­sa­lust käi­di 1869. aas­tal Tar­tus esi­me­sel lau­lu­peol.
Kuu­sik asub Raa­ma­ti­ku mäel, mis jääb Kuu­sa­lu ale­vi­ku era­ma­ja­de ja Tal­lin­na-Nar­va maan­tee va­he­le.
Pee­ter Ki­vi­mäe: „Ole­me igal aas­tal kor­ras­ta­nud kuu­si­kut las­te­ri­kas­te pe­re­de selt­si­ga. See­kord plaa­ni­me tal­guid suu­re­ma selts­kon­na­ga, sup­pi kee­da­me 50 tal­gu­li­se­le. Sel nä­da­lal on plaan käia koos Kuusalu vallavalitsuse s­pet­sia­lis­tide­ga, vaa­da­ta üle, kui­das kuu­si­kut pa­re­mi­ni ku­jun­da­da ning võt­ta üm­bert ma­ha võ­sa, et koht pais­taks kau­ge­le.“
Ta mär­gib, et prae­gu ei ole Lau­lu­peo kuu­si­kut eks­po­nee­ri­tud, vii­dad puu­du­vad. Hil­je­malt üld­lau­lu­peo 150. aas­ta­päe­vaks, aga miks mit­te ka va­rem võiks te­ha suu­na­vad vii­dad ja tut­vus­ta­va in­fo­tahv­li. Ku­na te­gu on re­for­mi­ma­ta rii­gi­maa­ga, tu­leks kuu­si­ku ala taot­le­da mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se, mui­du võib juh­tu­da, et riik min­gil het­kel müüb sel­le, kuu­sik või­dak­se võt­ta ma­ha.
Veel rää­gib tal­gu­päe­va al­ga­ta­ja, et tal on plaan pan­na Lau­lu­peo kuu­si­kus­se mä­les­tus­tah­vel: „Ka­van­di olen val­mis tei­nud – suu­re noo­di­võt­me, noo­di­read ja noo­did. Võiks ol­la Ees­ti hüm­ni või siis „Lau­lud nüüd lä­he­vad…“.“
Kuu­sa­lu mees­koor tä­his­tab tä­na­vu 150. sün­ni­päe­va. Sel pu­hul ka­vat­se­tak­se väl­ja an­da koo­ri kroo­ni­ka­raa­mat, ra­ha ko­gu­tak­se in­ter­ne­ti­por­taa­lis Hooand­ja. Tar­vis oleks 2150 eu­rot, prae­gu­seks on ko­gu­tud 197 eu­rot. Toe­tust ko­gu­tak­se 21. mai­ni, ra­ha saa­dak­se ju­hul, kui ko­gu loo­de­tud sum­ma saa­dak­se kok­ku.
„Ot­si­me spon­so­reid, Kiiu Soon on toe­ta­nud, loo­da­me, et ka ko­gu­kond ja tei­sed ko­ha­li­kud fir­mad ai­ta­vad. Kor­ral­da­si­me oks­jo­ni, sai­me 100 eu­rot – müü­si­me 2 ki­log­ram­mi nõu­kaaeg­seid mün­te ja väi­ke­se pin­gi. Loo­da­me, et suu­da­me ik­ka raa­ma­tu ra­ha kok­ku ko­gu­da,“ üt­leb Pee­ter Ki­vi­mäe.

Eelmine artikkelRiik ehi­ta­b kerg­liik­lus­tee Aru­kü­la mõi­sast Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee­ni aastal 2020
Järgmine artikkelKeh­ra ja Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud on Har­ju­maa osa­vai­mad korv­pal­lu­rid