Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­tor TAT­JA­NA JÕE­LEHT

697
TAT­JA­NA JÕE­LEHT: „Võiks taas kor­ral­da­da kesk­koo­li­ga koos­töös mõ­ne suur­la­vas­tu­se või kont­ser­di seo­ses Kuu­sa­lu­ga. Konk­reet­set ideed esial­gu po­le.“

TAT­JA­NA JÕE­LEHT üt­leb, et di­rek­to­riks soo­vi­ta­sid tal kan­di­dee­ri­da kol­lee­gid.

Kaks kuud di­rek­to­ri­na töö­ta­nud Tat­ja­na Jõe­leht tu­li Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li viiu­li­õpe­ta­jaks 12 aas­tat ta­ga­si oma ku­na­gi­se koo­li­kaas­la­se, kla­ve­riõ­pe­ta­ja An­na Lvo­va kut­sel. Tut­ta­vaid oli ees tei­si­gi.

Tat­ja­na Jõe­leht rää­gib, et on Kuu­sa­lus õpe­ta­mi­se­ga pa­ral­leel­selt õpe­ta­nud viiu­lit Tal­lin­nas, neil on koos abi­kaa­sa Lau­ri Jõe­le­he­ga Pi­ri­ta Va­ba Aja Kes­ku­ses Pi­ri­ta Ki­tar­ri- ja Viiu­lis­tuu­dio.

Kui stuu­dio hak­kas kas­va­ma, lap­si tu­li juur­de, võe­ti töö­le veel õpe­ta­jaid. Stuu­dio­ruu­mid on Pi­ri­ta koo­lis, tun­nid toi­mu­vad ka Pi­ri­ta sot­siaal­kes­ku­ses, Pi­ri­ta Va­ba Aja kes­ku­ses ja Me­ri­väl­ja koo­lis. Pil­liõ­pi­las­te­ga on moo­dus­ta­tud an­samb­leid, te­gut­seb or­kes­ter. Kor­ral­da­tak­se kont­ser­te, or­kest­ri esi­ne­mis­te­le on kut­su­tud so­lis­te. Ko­gu kor­ral­dus­lik pool on ol­nud Tat­ja­na Jõe­le­he õlul ning ta mär­gib, et oma stuu­dio as­jaa­ja­mi­ne ja kont­ser­ti­de mä­ned­že­ri­na te­gut­se­mi­ne an­dis jul­gust osa­le­da Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­to­ri kon­kur­sil. Ot­sus­ta­mi­se­le ai­tas kaa­sa ka as­jao­lu, et aas­taid ta­ga­si oli mõn­da ae­ga Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja ning see, et kol­lee­gid jul­gus­ta­sid nüüd kan­di­dee­ri­ma.

Seo­ses di­rek­to­ria­me­ti­ga on ta vä­hen­da­nud Pi­ri­ta stuu­dios õpe­ta­ja­tööd, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis õpe­tab se­ni­seid viiu­liõ­pi­la­si eda­si.

Tat­ja­na Jõe­leht: „Pi­ri­talt on Kuu­sal­lu liht­ne sõi­ta, me koo­li osad õpe­ta­jad tu­le­vad Tal­lin­nast pal­ju kau­ge­malt. Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis on mind hoid­nud hea õhk­kond, siin on kõik vä­ga sõb­ra­li­kud, toe­ta­vad ja ai­ta­vad, val­mis koos­tööks. Po­le liht­salt töö­koht, vaid on to­re selts­kond, kel­le­ga koos te­gut­se­da.“

Õpi­la­si on käe­so­le­val õp­pe­aas­tal 180, õpe­ta­jaid koos di­rek­to­ri­ga 21. Töö­ta­tak­se eri­ne­va koor­mu­se­ga. Di­rek­tor sõ­nab, et Kuu­sal­lu tu­le­vad muu­si­kaõ­pe­ta­jad töö­le heal mee­lel – õpe­ta­jad tun­ne­vad, et neid väär­tus­ta­tak­se, pal­gad on võrd­sus­ta­tud üld­ha­ri­dus­koo­li­de pe­da­goo­gi­de töö­ta­su­de­ga.

Ta li­sab, et ruu­mi­de ja õpe­ta­ja­te poo­lest võiks veel roh­kem õpi­la­si võt­ta, aga pal­ga­fond pii­rab. Ka nüüd tu­li uue õp­peaas­ta eel osa­de­le las­te­le ära öel­da.

„Es­ma­kord­selt on me koo­lis nii pal­ju õpi­la­si, püüd­si­me vas­tu võt­ta või­ma­li­kult pal­ju lap­si. Viiu­liõ­pe on eri­ti po­pu­laar­ne,“ lau­sub ta.

Di­rek­tor rõ­hu­tab, et li­saks süm­foo­niaor­kest­ri­le on koo­lis nüüd ka õpi­las­te big­bänd – trom­pe­tiõ­pe­ta­ja Al­lan Jär­ve ju­hen­da­mi­sel. Esi­mes­tes proo­vi­des on läi­nud vä­ga häs­ti, jõu­lu­kont­ser­dil on plaa­nis te­ha big­bän­di esi­me­ne et­teas­te. Tat­ja­na Jõe­leht tun­nus­tab tei­si­gi noo­ri mee­sõ­pe­ta­jaid: Rai­mond Mä­gi õpe­tab kont­ra­bas­si, Kal­le Pil­li ki­tar­ri, Karl-Ju­han Laa­ne­saar löök­pil­le, Mar­ko Kask sak­so­fo­ni.

„To­re on see, et me õpi­la­sed on pil­li­män­gust vä­ga hu­vi­ta­tud, mõ­ni­gi tu­leb omaal­ga­tu­sel va­bal ajal koo­li­maj­ja or­kest­ri­par­tii­sid har­ju­ta­ma,“ kii­dab di­rek­tor.

Ka kuns­tiõ­pe on te­ma sõ­nul jär­jest po­pu­laar­sem, Kris­ta Sim­so­nil on ala­nud õp­peaas­tast juu­res kaks uut rüh­ma kuns­tiõ­pi­la­si. Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lus­tuu­dios­se on sa­mu­ti pal­ju taht­jaid.

Tat­ja­na Jõe­leht män­gib Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li süm­foo­niaor­kest­ris. Hil­ju­ti pa­nid õpe­ta­jad Va­le­ria Rju­mi­na, Kül­li-Kat­ri Es­ken, Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter, Mar­ko Kask, Rai­mond Mä­gi ja õpi­la­sed Min­na Ol­li, Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li, Ade­le Gah­ler, Sand­ra-Liis Liit­vee kok­ku uue kol­lek­tii­vi, õp­pi­sid sel­geks As­tor Piaz­zol­la tan­go­muu­si­ka lood. Rah­vus­va­he­li­sel muu­si­ka­päe­val, 1. ok­toob­ril kor­ral­da­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tan­go­muu­si­ka õh­tu.

„See meel­dis vä­ga pub­li­ku­le. Suur töö on teh­tud, pal­ju har­ju­ta­tud, tun­dub, ühest kont­ser­dist on vä­he. Mõt­le­me, et võiks tan­go­muu­si­ka õh­tu te­ha ka Lok­sal kul­tuu­ri­kes­ku­ses,“ lau­sub Tat­ja­na Jõe­leht.

Eelmine artikkelSada aas­tat maa­re­for­mist
Järgmine artikkelLähe­neb ehi­tis­re­gist­ri and­me­te kor­ras­ta­mi­se täh­taeg