Kuu­sa­lu koo­lis oli Ees­ti se­ni suu­re­joo­ne­li­sem Ki­Va-päev

2525
Kuusalu kool.

Ko­gu koo­li­pe­re ma­hu­ta­ti õue korv­pal­lia­la­le, üm­ber koo­li­ma­ja moo­dus­ta­ti Ki­Va-kett.

Kuu­sa­lu kesk­kool on kol­man­dat õp­peaas­tat Ki­Va-kool – on lii­tu­nud kiu­sa­mis­va­ba koo­li prog­ram­mi­ga. Eel­mi­sel ree­del, 15. sep­temb­ril koo­lis ta­va­pä­ra­seid ai­ne­tun­de pol­nud, ko­gu päev möö­dus loo­sun­gi all „Ole­me üks mees­kond ja tee­me kõi­ke koos!“.

Sel päe­val koo­li kü­las­ta­nud Kle­lia Pe­ter­son, kes on sih­t­asu­tu­se Kiu­sa­mis­va­ba Kool prog­ram­mi­koor­di­naa­tor, hin­das Kuu­sa­lus näh­tut se­ni tea­dao­le­valt suu­re­joo­ne­li­se­maks Ki­Va-üri­tu­seks, mis Ees­ti koo­lis teh­tud. Eri­ne­vaid väik­se­maid Ki­Va-et­te­võt­mi­si on koo­li­des ol­nud en­ne­gi.

Ta kii­tis, et Kuu­sa­lu kool on suu­re­pä­ra­ne näi­de, kui­das to­re koo­li­juht ning ener­gi­li­ne ja üh­te­hoi­dev Ki­Va-tiim või­vad muu­ta ko­gu koo­li­pe­re üht­selt te­gut­se­vaks ja vä­ga Ki­Va-meel­seks.

Koo­li­päe­va al­gu­ses ko­gu­ne­sid kõik klas­sid ja õpe­ta­jad õue, park­la kõr­val asu­va­le korv­pal­lip­lat­si­le, et end sin­na ära ma­hu­ta­da. Koo­li Ki­Va-tii­mi lii­ge ja tu­gi­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Pi­ret Kam­ber kom­men­tee­ris, et esial­gu ar­va­ti, korv­pal­liau­gus lä­heb kit­saks, kuid sel­gus, et ruu­mi jäi üle­gi. Vi­sa­ti nal­ja, et ka Kol­ga koo­li ja Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li õpi­las­ed ja õpe­ta­ja­d olek­sid ära mah­tu­nud.

Eda­si min­di koo­li­ma­ja juur­de, kus moo­dus­ta­ti Bal­ti ke­ti­le sar­na­selt kä­test kin­ni hoi­des kett üm­ber suu­re koo­li­ma­ja. Ketti vedasid kooli maskott Rihukas ja direktor Vello Sats.Ring saa­di täp­selt täis, seis­jaid ei jää­nud puu­du ega ol­nud ka üle.

Järg­ne­sid 9.-12. klas­side korraldatud ühistegevused neljas te­ge­vus­punk­tis. 10. klas­si õpi­la­sed olid ette valmistanud meeskonnamänge. Nad palusid igal klassil visualiseerida sõnu, näi­teks moo­dus­ta­da koos sõ­na Ki­Va. 9. klas­si­de eest­ve­da­mi­sel pi­di toi­mu­ma ühis­joo­nis­ta­mi­ne Kuu­sa­lu kü­la ja Kiiut ühen­da­val kõn­ni­teel. Ku­na vih­ma hak­kas sa­da­ma, joo­nis­ta­ti ta­pee­di­rul­li­le, mis oli ma­ha pan­dud spor­di­hoo­net ja koo­li ühen­da­vas ga­le­riis. Pil­did teh­ti kiu­sa­mis­va­ba koo­li tee­mal.

Spor­di­hoo­ne ta­ga tu­li klas­si­del mars­si­da 12. klas­si eest­ve­da­mi­sel. Har­ju­ta­ti mars­si­mist nel­ja­ke­si reas ja hüüd­lau­se­te saa­tel. Hõi­ga­ti „Parem, parem, üheskoos on parem!“ Mars­si­mi­ne osu­tus vä­ga po­pu­laar­seks.

Koo­li kõr­val män­ni­kus kor­ral­das 11. klass te­maa­ti­li­se pil­dis­ta­mi­se – fo­to jaoks tu­li koos ko­gu klas­si­ga la­vas­ta­da mõis­teid na­gu „ta­sa­kaal“, „paind­lik­kus“, „koos­töö“ jms.

Järg­nes pik­nik, mis ka­van­da­ti kor­ral­da­da män­ni­kus, ent vih­ma tõt­tu jäi ära, ter­mo­pa­ken­di­tes­se pa­ku­tud soo­ja toi­tu söö­di ühi­selt klas­si­des.

Pi­ret Kam­ber: „Ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne, klas­si­kaas­las­te­ga koos lõu­na­ta­mi­ne oli hoo­pis tei­ne ko­ge­mus, kui süüa koo­lis suu­res söök­las.“

Ta kii­tis, et päev läks kor­da, õpi­la­sed kü­si­sid, mil­lal jäl­le mi­da­gi sel­list te­hak­se: „Võib öel­da, et ko­gu meie kool ai­tas õn­nes­tu­mi­se­le kaa­sa, igaüks an­dis oma pa­nu­se. Koo­li Ki­Va-tii­mi­ga pa­ni­me pai­ka pea­mi­sed ideed. Män­gud mõt­le­sid noo­red ise väl­ja. Ki­va-päe­vast võiks me koo­lis tek­ki­da tra­dit­sioon.“

Ko­gu koo­li­pe­ret hõl­ma­va Ki­Va-päe­va idee sün­dis sel­lest, et tea­dus­põ­hi­ne Ki­Va-prog­ramm hõl­mab 1.-6. klas­si, soov oli tut­vus­ta­da Ki­Va põ­hi­mõt­teid ka kõi­gi­le teis­te­le.

SA Kiu­sa­mis­va­ba Kool teeb koos­tööd Tu­ru Üli­koo­li­ga. Prog­ram­mi käi­vi­ta­mi­se­le eel­nes uu­ring 1.-6. klas­sis ning igal aas­tal mai­kuus uu­ri­tak­se uues­ti, et jäl­gi­da muu­tu­si. Tä­na­vu mais lä­bi­vii­dud uu­ring näi­tas Pi­ret Kam­be­ri sõ­nul, et kiu­sa­mist on jää­nud Kuu­sa­lu koo­lis vä­he­maks. Ala­nud õp­peaas­tal jät­ka­tak­se Ki­Va tun­di­de­ga ning sek­ku­tak­se kiu­sa­mis­juh­tu­mi­tes­se.

Kuu­sa­lu koo­li Ki­Va-tii­mi kuu­lu­vad pea­le Pi­ret Kam­be­ri veel õpe­ta­jad He­le­ri Še­lem­ba, Kai­re Truus, Pil­le Pürg ja In­ga Püüa.

Eelmine artikkelMida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las on loo­mi­sel uus al­laa­su­tus – ha­ri­du­se tu­gi­kes­kus