Kuu­sa­lu koo­li ja Wee­Re­ci va­he­le kor­rus­ma­ja­de­ga elu­ra­joon

842
Koo­bas­te de­tailp­la­nee­ringu eskiis, vaa­de Tal­lin­na-Nar­va maan­tee poolt.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­neb ala­tes 24. ap­ril­list ka­heks nä­da­laks ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le Koo­bas­te kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu, mis hõl­mab li­gi 10 hek­ta­ri suu­rust ala Kuu­sa­lu kü­las Ri­hu­mäel asu­va koo­li­komp­lek­si ja Wee­Re­ci te­ha­se va­hel. Pla­nee­rin­gu on tel­li­nud Koo­bas­te Aren­dus OÜ.

Pla­nee­rin­gu­ga on ka­vas kin­nis­tu­le moo­dus­ta­da 31 krun­ti, neist osad ela­mu­maaks kor­ter­ma­ja­de­le ja ri­dae­la­mu­te­le, ela­mis­pin­da pla­nee­ri­tak­se ku­ni 150 pe­re­le. Li­saks on pla­nee­rin­gua­lal krun­did väi­ke­toot­mi­seks ning tee­nin­dus- ja kau­ban­du­set­te­võ­te­te­le.

Kui­gi kin­nis­tu al­gab Kuu­sa­lu koo­li staa­dio­ni ta­gant, on aren­da­jal plaa­nis jät­ta li­gi 0,6 hek­ta­ri­li­ne ala staa­dio­ni kin­nis­tu laien­da­mi­seks, kui on va­ja juur­de te­ha park­lat, tri­büü­ne. Ar­ves­ta­tud on koo­li pers­pek­tiivp­laa­ni, mis koos­ta­tud aas­taid ta­ga­si.

Koo­bas­te Aren­dus OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Pee­ter Rün­gas rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Koo­bas­te de­tailp­la­nee­rin­gut on ka­van­da­tud roh­kem kui küm­me aas­tat: „Esi­me­ne al­ga­tus tü­his­ta­ti ja oli­gi õi­ge, aeg ei ol­nud sel­le jaoks so­biv ning nüüd on pal­ju muu­de­tud. Ko­gu sel­le ala aren­da­mi­ne on suur väl­ja­kut­se, lii­gu­me ra­hu­li­kus tem­pos eda­si. Es­malt vaa­ta­me, kui­das lä­heb ava­li­kus­ta­mi­ne.“

Ta li­sas, et on ole­mas hu­vi­ta­tuid, kes val­mis ehi­ta­ma asu­ma, mui­du sel­le­ga ei te­ge­leks, kuid esial­gu roh­kem plaa­ni­dest ei kõ­ne­leks.

Koo­bas­te de­tailp­la­nee­rin­gu ma­ket­ti saab väl­ja­pa­ne­ku ajal nä­ha Kuu­sa­lu val­la­ma­jas.

Eelmine artikkelHC Keh­ra A-klas­si neiud ja B-klas­si noor­me­hed võit­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­te pronks­me­da­li
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had jao­ta­tud