Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga pea­tä­na­vad on val­gus­ta­tud ko­gu öö

888

Kuu­sa­lu val­la ale­vi­kes pan­nak­se kõi­gi­ tänavate valgustusele hä­ma­ra­lü­li­tid.

Eel­mi­sel nä­da­lal ker­kis Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald kü­si­mus Kuu­sa­lu ale­vi­ku tä­na­va­val­gus­tu­sest. Pea­mi­ne ra­hu­lo­le­ma­tus on sel­les, et sü­daöö­sel tä­na­va­lam­bid kus­tu­vad.

Te­ki­ta­ti Fa­ce­boo­ki-kü­sit­lus, kas alevike tä­na­va­val­gus­tus peaks põ­le­ma ko­gu öö ja osa­li­selt ma­da­la­mal võim­su­sel, süt­ti­ma-kus­tu­ma tai­me­ri või lii­ku­mi­s­an­du­ri jär­gi. Soo­vi­ti ka Facebooki kasutajate aar­va­must, kas ko­gu tä­na­va­võrk tu­leks re­no­vee­ri­da ja pai­gal­da­da täi­sau­to­maat­ne süs­teem.

Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks üt­les Sõnumitoojale, et ala­tes tä­na­vu lau­rit­sa­päe­vast on Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu pea­tä­na­va­te val­gus­tu­sel va­he­ta­tud se­ni­sed kel­lad hä­ma­ra­tai­me­ri­te vas­tu: „Ala­tes 2000. aas­ta algusest kus­tu­sid Kuu­sa­lu val­las tä­na­va­lam­bid pi­me­dal pe­rioo­dil sü­daöö­sel ja süt­ti­sid kell viis hom­mi­kul. Nüüd süü­ta­vad hä­ma­ra­tai­me­rid lam­bid hä­ma­ru­se saa­bu­des ja kus­tu­ta­vad, kui päi­ke tõu­seb.“

Ta li­sas, et osa­de tä­na­va­lam­pi­de lii­tu­mis­punk­ti­des on veel kel­lad, need va­he­ta­tak­se paa­ri nä­da­la jook­sul väl­ja koos elekt­ri­ku­te­ga, sest kel­lad on plom­mi­tud. Kü­la­des jää­vad lam­pe re­gu­lee­ri­ma en­di­selt kel­lad ja val­las on te­ma sõ­nul veel pal­ju ka neid kü­la­sid, kus po­le­gi tä­na­va­val­gus­tus­lam­pi.

Kol­me ale­vi­ku tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel koos­ta­tud pro­jekt, et taot­le­da Keskkonna Investeeringute Keskuse (KI­K) kau­du toe­tus­ra­ha. Esi­me­ne taot­lus­voor oli tä­na­vu ke­va­del, ent siis Kuu­sa­lu vald taot­lust ei esi­ta­nud, sest po­leks toe­tust saa­nud, ku­na kon­ku­rents oli vä­ga ti­he ja tä­na­va­val­gus­tus­võrk ei ole nii keh­vas sei­sus, kui oli mit­mel pool mu­jal, po­si­tiiv­set ot­sust ei oleks tul­nud. Taot­lus on ka­vas esi­ta­da järg­mi­ses voo­rus, kuid siia­ni ei ole KIK se­da väl­ja kuu­lu­ta­nud. Kok­ku on ka­vas taot­le­da re­no­vee­ri­mi­seks üle mil­jo­ni eu­ro, val­la omao­sa­lus oleks ligi 240 000 eu­rot.

Ma­dis Praks: „Tä­na­va­val­gus­tu­se aren­da­mi­ne ei ole jää­nud mit­te val­la­va­lit­su­se tah­te, vaid ra­ha ta­ha. Aas­tas on Kuusalu val­las in­ves­tee­ri­tud tä­na­va­val­gus­tus­se 10 000-30 000 eu­rot, roh­kem po­le ol­nud või­ma­lik.“ KIKi toetuse jagamisel on valla majandusteenistuse juhi sõnul kõige olulisem kriteerium energiakokkuhoid, kuid Kuusalu valla alevike ja külade tänavavalgustusvõrkudes on enamik nõukogudeaegseid elavhõbedalampe juba välja vahetatud säästlikumate naatriumlampide vastu. Vanu tänavavalgustuslampe on veel Viinistu külas ning osaliselt alevikes – Kiius 15-20, Kuusalus kuni 30 ning mõned ka Kolgas.