Kuu­sa­lu ki­ri­kus on Lau­rent­siu­se­le ja Lee­sil Ka­ta­rii­na­le pü­hen­da­tud vit­raa­žak­nad

1134
Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja JAA­NUS JA­LA­KA sel­ja ta­ga on Lee­si ki­ri­ku vast­val­mi­nud vit­raa­ža­ken, mis pü­hen­da­tud Alek­sand­ria Ka­ta­rii­na­le.

Val­mis on ka Lok­sa ki­ri­ku ka­he vit­raa­žak­na ka­van­did.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas on asu­nud koos­tööd te­ge­ma vit­raa­ži­kunst­ni­ku And­rei Lo­ba­no­vi­ga, et saa­da Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ki­ri­ku­tes­se vit­raa­žak­naid.

Lau­rent­siu­se vit­raa­ža­ken Kuu­sa­lu ki­ri­kus.

Prae­gu­seks on Kuu­sa­lu ki­ri­kus pü­hak Lau­rent­siu­se­le pü­hen­da­tud vit­raa­ža­ken, mis paik­neb al­ta­ri­ruu­mis. Sel­le alu­mi­ne osa ava­ti ja õn­nis­ta­ti mul­lu lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til. Aken val­mis tä­nu an­ne­ta­ja­te­le – Lia ja Tiit Kõuhk­na an­ne­ta­sid 4500 eu­rot. Täies ula­tu­ses sai vit­raa­ža­ken val­mis ja pai­gal­da­ti eel­mi­se aas­ta lõ­pus.

Kui 3. jaa­nua­ril oli Kuu­sa­lu ki­ri­kus Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja pöör­de­la­hin­gu­te 100. aas­ta­päe­va mä­les­tus­tee­nis­tus, õn­nis­tas Lau­rent­siu­se­le pü­hen­da­tud vit­raa­žak­na EELK pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma.

And­rei Lo­ba­nov ku­jun­das ka Lee­si Ka­ta­rii­na ki­ri­ku kaks akent, üks ku­ju­tab pü­ha­kut Alek­sand­ria Ka­ta­rii­nat ja tei­ne Sie­na Ka­ta­rii­nat. Need­ki vit­raa­žid on val­mis ja tä­na­vu ke­va­dest pai­gas tä­nu an­ne­ta­ja­te­le, Lee­si ko­gu­du­se eest­ve­da­ja Kar­li Lam­bo­ti las­te­le. Sie­na Ka­ta­rii­na ak­na jaoks te­gi an­ne­tu­se Ka­di Lam­bot ja Alek­sand­ria Ka­ta­rii­na ak­na jaoks Kar­li Lam­bot juu­nior. Need vit­raa­žid on se­ni õn­nis­ta­ma­ta.

Jaa­nus Ja­la­kas: „Ole­me uu­ri­nud kroo­ni­kaid, kuid ei ole leid­nud, kum­ma­le pü­ha­ku­le on Lee­si ki­rik pü­hit­se­tud ja see­tõt­tu on mõ­le­ma Ka­ta­rii­na auks teh­tud vit­raa­ža­ken. Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud an­ne­ta­ja­te­le, tä­nu nen­de­le kau­nis­ta­vad vit­raa­žid Kuu­sa­lu ja Lee­si ki­ri­kut.“

Lok­sa Maar­ja ki­ri­ku vit­raaž­aken­de ka­van­did on sa­mu­ti ole­mas, neil ku­ju­ta­tak­se pü­hak Maar­jat. Jaa­nus Ja­la­kas üt­leb, aru­tu­se all on ol­nud, et ühe vit­raa­žak­na val­mis­ta­mi­se ja pai­gal­da­mi­se eest võiks ta­su­da Lok­sa linn ja tei­se eest Kuu­sa­lu vald.

Vit­raa­ža­ken ka HU­GO LEP­NUR­ME auks
Lau­rentsiu­se­le pü­hen­da­tud vit­raa­žak­nast sai in­nus­tust ore­lip­ro­fes­sor And­res Ui­bo, kes al­ga­tas an­ne­tus­te ko­gu­mi­se, et te­ha Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se vit­raaž ka oma õpe­ta­ja, Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, or­ga­nist Hu­go Lep­nur­me auks. An­ne­tu­si on ko­gu­tud Hu­go Lep­nur­me õpi­las­telt.

Ka sel­le ak­na ka­vand on vit­raa­ži­kunst­ni­kul And­rei Lo­ba­no­vil val­mis, esit­le­tud EELK kul­tuu­ri­väär­tus­te ko­mis­jo­ni­le ja ki­ri­ku­va­lit­su­se­le koos­kõ­las­ta­mi­seks. Vit­raa­ža­ken on plaa­nis ava­da tu­le­val lau­rit­sa­päe­val, kui möö­dub 150. aas­ta Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­li val­mi­mi­sest ja õn­nis­ta­mi­sest.

Hu­go Lep­nur­me­le pü­hen­da­tud aken peaks tu­le­ma ore­li­rõ­du kõr­va­le. Ühel vit­raa­žil ehk ak­nak­laa­sil on kunst­nik ku­ju­ta­nud Hu­go Lep­nur­me ore­li ta­ga män­gi­mas. Kõr­val tu­leks Hu­go Lep­nur­me lau­se: „Orel on üks Jumala kiitmise masin.“ Alu­mis­tel vit­raa­ži­del on lau­sed va­nast ja uuest tes­ta­men­dist.

Jaa­nus Ja­la­ka sõ­nul on aga tek­ki­nud prob­leem, ku­na ki­ri­ku­valitsuse mõni ini­me­ne ei ole nõus ka­van­di­le koos­kõ­las­tu­se and­mi­se­ga. Lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad.

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja tõ­deb, et Lep­nur­me-aken on eri­nev ki­ri­ku­te ta­va­pä­ras­test vit­raa­ža­ken­dest. Ki­ri­ku­vit­raa­ži­del on ena­mas­ti pü­ha­kud või piib­li­te­ge­la­sed. Kü­si­mus on sel­les, kas pea­le jääb ki­ri­ku­ring­kon­na EELK mõ­ne­ esin­da­ja sei­su­koht või Lep­nur­me õpi­las­te ja ko­gu­du­se soov jääd­vus­ta­da ki­ri­ku ak­nal Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast väl­ja kas­va­nud ore­li­kunst­ni­ku mä­les­tus. Kuu­sa­lu ki­rik oli Hu­go Lep­nur­me ko­du­ki­rik.

Eelmine artikkelKeh­ra üks kor­ter jääb val­la oman­dis­se
Järgmine artikkelKuusalu valla 6 ujujat pääsesid noortesarja finaalvõistlusele