Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja tu­le­kah­ju võis põh­jus­ta­da süü­ta­mi­ne

1385
Ma­ja hoo­vi­pool­ses sei­nas on kaks suu­re­mat põ­len­gu­koh­ta, mis vii­ta­vad süü­ta­mi­se­le.

Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se tõt­tu lam­mu­ta­mi­se­le mää­ra­tud puu­ma­ja põ­les ree­del, 27. juu­nil.

Möö­du­nud ree­de õh­tul oli Kuu­sa­lu ale­vi­kus tu­le­kah­ju – põ­les aas­ta ae­ga tüh­jalt seis­nud puu­ma­ja aad­res­sil Kesk­väl­jak 2. Kus­tu­tus­ma­si­na­te­ga olid ko­hal Kuu­sa­lu ja Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad ning Keh­ra, Lok­sa, Las­na­mäe ja Muu­ga pääs­te­ko­man­do­de tu­le­tõr­ju­jad. Häi­re­kes­ku­se­le tea­ta­ti põ­len­gust kel­la 19.25 ajal, tu­le­le pan­di piir kel­la 21ks. Üm­ber­kaud­sed puu­ma­jad põ­len­gu tõt­tu kan­na­ta­da ei saa­nud, kui­gi ree­de­ne ilm oli kuiv ja tuu­li­ne.

Sel­lest hoo­nest on Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tanud mit­mes le­he­loos. Ma­ja kuu­lub OÜ-le Kuu­sa­lu Soo­jus, mil­le oma­nik on Kuu­sa­lu vald. Ku­ni mul­lu mai­kuu­ni olid ma­jas ela­ni­kud, siis ko­li­ti nad mu­ja­le, krun­di­le on ka­vas ehi­ta­da rii­gi toe­tus­ra­ha abil hoo­le­kan­de­ma­ja.

Kuu­sa­lu ela­nik Ras­mus Me­ri­voo al­ga­tas mul­lu su­vel kam­paa­nia, et ma­ja lam­mu­ta­mi­sest pääs­ta – idee oli te­ha sel­lest ko­gu­kon­na ma­ja, kor­ras­ta­da tal­gu­te­ga. Eks­per­ti­de hin­nan­gul oleks Keskväljak 2 taas­ta­mi­ne ku­ju­ne­nud vä­ga ku­lu­kaks.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas esi­tas põ­len­gu tõt­tu es­mas­päe­val, 2. juu­li po­lit­sei­le süü­teo tea­te – pääs­tea­me­ti eks­per­ti­de suu­li­sel hin­nan­gul on Kesk­väl­jak 2 hoo­ne pu­hul te­gu süü­ta­mi­se­ga, et­te­võt­te­le tek­ki­nud ra­ha­li­ne kah­ju on sel­gi­ta­mi­sel ning pal­ve on, et po­lit­sei uu­riks juh­tu­nut.

Kal­le Kün­gas kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et eks­per­did uu­ri­sid ma­ja ja esialg­ne hin­nang on, et see on süü­da­tud väl­jast­poolt, amet­lik akt tu­leb hil­jem: „Hoo­vi­pool­ses kül­jes on nä­ha kaks kõi­ge enam põ­le­nud koh­ta, tu­li on suu­re tõe­näo­su­se­ga saa­nud sealt al­gu­se. Kui aas­ta ta­ga­si ela­ni­kud mu­ja­le ko­li­si­me, siis lü­li­ta­si­me elekt­ri väl­ja, maj­ja tul­nud elekt­ri­kaa­bel oli pin­ge­ta, elekt­ri­süs­tee­mi­dest ehk teh­ni­lis­te ri­ke­te tõt­tu põ­leng tek­ki­da ei saa­nud.“
Ta üt­les, et hoo­ne oli kind­lus­ta­ma­ta ning tu­le­kah­ju olu­list va­ra­list kah­ju Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le ei te­ki­ta­nud: „Mis eda­si saab, ot­sus­tab val­la­va­lit­sus. Va­rem või hil­jem tu­leb see ma­ja lam­mu­ta­da, ilus ta sel­li­se­na ei ole. Meie ole­me ma­ja uues­ti sul­ge­nud nii, et sin­na sis­se ei pää­se. Põ­len­gu tõt­tu ku­ju­neb lam­mu­ta­mi­ne nüüd kee­ru­li­se­maks ja ilm­selt ka kal­li­maks, sest va­he­la­gi ja tei­se­le kor­ru­se­le viiv trepp on põ­le­nud. Lii­ku­da saab vaid koos ohu­tus­va­hen­di­te­ga. Ku­na val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel teh­ti mõ­ni kuu ta­ga­si hoo­nes sees suur­pu­has­tus, ko­gu praht oli väl­ja vii­dud, siis ku­ju­nes kus­tu­ta­mi­ne ker­ge­maks, hõõ­gu­vaid tu­le­pe­sa­sid oli vä­hem.“

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht too­ni­tas, et suur abi oli tu­le kus­tu­ta­mi­sel Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kest pääst­ja­test, kes jõud­sid sünd­mus­ko­ha­le kõi­ge esi­me­se­na. Nad tead­sid ko­ha­lik­ke olu­sid ja hüd­ran­di asu­koh­ta, te­gut­se­sid kii­res­ti ja as­ja­tun­di­kult. Jä­rel­kus­tu­tus ja -kont­roll jäe­ti lõ­puks va­ba­taht­li­ke ko­ha­li­ku­le ko­man­do­le.

Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­ke mees­kon­na­va­nem Ta­nel Tõn­sau kir­jel­das, et pä­rast naab­ru­ses ela­va Tiiu Aa­sa te­le­fo­ni­kõ­net häi­re­kes­ku­se­le tu­le­kah­ju koh­ta edas­ta­ti tea­de ko­ha­li­ku­le ko­man­do­le ning viie mi­nu­ti jook­sul olid me­hed pääs­teau­to­ga ko­hal.

Ta­nel Tõn­sau: „Leek oli siis ju­ba ma­ja ka­tu­sest väl­jas, naa­ber Jaan Aa­sa püü­dis oma kae­vu­vee­ga põ­le­vat sei­na kus­tu­ta­da. Abi­jõud saa­bu­sid kii­res­ti, ümb­rus­kon­na ma­jad oh­tu ei sat­tu­nud. Kui sünd­mus oleks juh­tu­nud nä­dal va­rem, oleks kus­tu­ta­mi­ne ol­nud ras­ken­da­tud, sest pal­jud ko­man­dod olid siis Pil­la­pa­lu met­sa­tu­le­kah­jul. Öö­sel vas­tu kol­ma­päe­va kell 2 käi­si­me oma kol­me­liik­me­li­se mees­kon­na­ga veel üle kont­rol­li­mas, tu­le­kol­deid ei ol­nud, tei­ne kont­roll­käik oli kol­ma­päe­va hom­mi­kul kel­la 8 pai­ku.“

Eelmine artikkelPE­NIN­GI võrk­pal­li­tur­nii­ri või­tis LIN­FORD
Järgmine artikkelAni­ja­le ka­van­da­tak­se re­gio­naal­set päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma