Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja on tüh­jaks ko­li­tud

1995
Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le ha­ka­tak­se ehi­ta­ma eri­hoo­le­kan­de­ma­ja.

Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le ha­ka­tak­se ehi­ta­ma eri­hoo­le­kan­de­ma­ja.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus rah­va­ma­ja ring­tee ää­res Kesk­väl­jak 2 asub va­na ka­he­kord­ne puit­ma­ja, mi­da rah­va­suus on vii­mas­tel aas­ta­tel kut­su­tud Õn­ne Ma­jaks.
Hoo­ne on Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va kom­mu­naa­let­te­võt­te Kuu­sa­lu Soo­jus OÜ bi­lan­sis, seal asu­sid sot­siaal­kor­te­rid. Nüüd­seks on ma­ja tü­hi ja alu­mi­se kor­ru­se uk­sed-ak­nad kin­ni löö­dud.
Kuu­sa­lu Soo­jus lõ­pe­tas ela­ni­ke­ga üü­ri­le­pin­gud tä­na­vu mais, ent ela­ni­kud olid ma­jas veel juu­ni lõ­pu­ni. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et kol­me ela­ni­ku jaoks re­mon­di­ti val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel kol­me­toa­li­ne kor­ter Suur­pea lin­na­kus, mis on jää­nud pä­ran­du­se­na Kuu­sa­lu val­la­le. Suur­pea­le ko­li­ti kolm meest üle nii­pea, kui re­mont sai teh­tud. Nel­jas ela­nik sai toa ja köö­gi Al­li­ka kü­las va­nas­se val­la­maj­ja, kus on val­la sot­siaal­kor­te­rid.
Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas rää­kis, kui ela­ni­kud mu­ja­le läk­sid, lu­kus­ta­ti uk­sed, elek­ter lü­li­ta­ti väl­ja, kuid Suur­pea­le ko­li­tud me­hed olid pea­gi ma­jas ta­ga­si, põh­jen­da­des, et mui­du on Suur­peal hea ela­da, aga pood on kau­gel. Et me­hed uues­ti ta­ga­si ei tu­leks ning ei te­kiks ma­ja­ga prob­lee­me, on alu­mi­se kor­ru­se ak­nad ja uk­sed tu­ge­valt kin­ni löö­dud.
Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le ehi­ta­tak­se uus hoo­ne, sin­na tu­leb eri­hoo­le­kan­de­ma­ja toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se osu­ta­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la­le on lu­ba­tud Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist psüü­hi­lis­te va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le 10 kor­te­ri­ga ela­mu ehi­ta­mi­seks 392 000 eu­rot. Projekti ko­gu­mak­su­mus on 560 000 eu­rot, val­la omao­sa­lus on 30 prot­sen­ti ehk 168 000 eu­rot.
Esial­gu oli plaan ra­ja­da uus kor­ter­ma­ja vei­di kõr­va­le, Kän­nu Lil­le­poe ja Õn­ne Ma­ja va­he­le tüh­ja­le ala­le, kuid kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­kus­ta­mi­se käi­gus asu­koh­ta muu­de­ti, hoo­ne ehi­ta­tak­se va­na puu­ma­ja ase­me­le.
Mil­lal va­na puit­ma­ja lam­mu­ta­ma ha­ka­tak­se, sõl­tub sel­lest, kui kii­res­ti val­la­va­lit­sus ja -vo­li­ko­gu va­ja­li­kud ot­su­sed vas­tu võ­ta­vad, mär­kis Kal­le Kün­gas. En­ne, kui ha­ka­tak­se ehi­ta­ma, peab kin­nis­tu va­he­ta­ma no­ta­riaal­se le­pin­gu alu­sel oma­nik­ku. Kin­nis­tu on ka ka­vas poo­li­ta­da, Kän­nu Lil­le­poe kõr­va­le te­hak­se eral­di kin­nis­tu, mil­le oma­ni­kuks jääb Kuu­sa­lu Soo­jus.
Kesk­väl­jak 2 ma­ja on pee­tud kul­tuu­ri­loo­li­selt olu­li­seks hoo­neks, ku­na kuu­lus maa­li­kunst­nik Lud­vig Os­ka­ri­le.
Kal­le Kün­gas üt­les, de­tail­p­la­nee­rin­gut koos­ta­des uu­ri­ti ma­ja aja­lu­gu, kuid ei saa­dud kin­ni­tust sel­le koh­ta, et kunst­nik oleks seal ela­nud ja maa­li­nud.
„Sel­le ela­mu on ra­ja­nud maa­li­kunst­nik Lud­vig Os­kar eri­ne­va­te al­li­ka­te jär­gi kas 1924. või 1930. aas­tal. Hoo­nes on ae­ga­de jook­sul ol­nud ren­dil eri­ne­vad asu­tu­sed – nii sõ­jaeel­sel kui ka sõ­ja­järg­sel ajal. On ol­nud ro­hu- ja vär­vi­pood, raa­ma­tu­ko­gu, loo­maarst, ka tar­bi­ja­te koo­pe­ra­tii­vi kon­tor, nõu­ko­gu­de ajal Riik­li­ku Kind­lus­tu­se Ins­pek­tuur,“ on kir­ju­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu tut­vus­ta­vas osas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Jo­ker sai jär­jest kaks kao­tust
Järgmine artikkelAni­ja val­la las­teaiad üht­se juh­ti­mi­se al­la