Kuu­sa­lu kal­mis­tult va­ras­ta­ti plast­mas­sist vä­li­kemps

1462

Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses on Kuu­sa­lu kal­mis­tult ära vii­dud plast­mas­sist vä­li­kemps, mis oli seal seis­nud 10 aas­tat. Uus kemps võib maks­ma min­na ku­ni 1000 eu­rot.

Ta pa­lub an­da tea­da, kui ku­sa­gil juh­tu­tak­se nä­ge­ma vei­di ku­lu­nud ja tumerohelist vär­vi kuiv­käim­lat, mis on sin­na hil­jaae­gu tek­ki­nud: „Aas­ta ta­ga­si vii­di me kal­mis­tult ära kom­pos­ti­kast, mis oli kat­ki läi­nud ja va­jas pa­ran­da­mist. Kuid ei jõud­nud kor­da te­ha, en­ne oli ära võe­tud. Ini­me­sed mil­le­gi­pä­rast ar­va­vad, kui ku­sa­gil mi­da­gi sei­sab, peab sel­le en­da­le saa­ma.“

Jaa­nus Ja­la­kas rää­kis veel, et vii­ma­sel ajal on noor­te ko­gu­ne­mi­se ja ka al­ko­ho­li­tar­bi­mi­se ko­haks ku­ju­ne­nud ki­ri­ku kõr­val va­na pas­to­raa­di esi­ne plats, mis nüüd on saa­nud tee­ra­jad, kül­va­tud on mu­ru: „Pas­tor Eduard Ah­ren­si ku­ju jaoks pai­gal­da­tud gra­nii­ta­lus on noor­te­le uus is­tu­mis­koht. Ühel päe­val nä­gin seal tüd­ru­kuid is­tu­mas, jalg­rat­tad olid jäe­tud hil­ju­ti tär­ga­nud mu­ru­le. Tei­sel päe­val olid seal poi­sid. Al­les kas­va­ma ha­ka­nud mu­ru tu­leb hoi­da.“

Ta tea­tas, et pas­to­raa­di et­te ja ta­ha pan­nak­se val­ve­kaa­me­rad – saaks tu­vas­ta­da isi­kud, kui mu­ru lõ­hu­tak­se, prü­gi ma­ha jäe­tak­se: „Gra­nii­ta­lus ei so­bi is­tu­mis- ega aja­veet­mis­ko­haks. Lap­se­va­ne­mad peak­sid ko­dus sel­gi­ta­ma noor­te­le, ki­ri­kuaed on pü­ha koht, sel­le kor­ras­hoid­mi­ne näi­tab meie vaim­sust.“

Lau­rent­siu­se Selt­si juht, Ah­ren­si ku­ju val­mis­ta­mi­se ja pai­gal­da­mi­se al­ga­ta­ja Su­lev Vald­maa: „Et mä­les­tus­mär­gi asu­pai­gast on saa­nud uus is­tu­mis­koht näi­tab, mis Kuu­sa­lus on puu­du. Uus val­la­va­lit­sus võiks sel­le­ga te­ge­le­da. Ah­ren­si ku­ju juur­de on tu­le­vi­kus et­te näh­tud is­te­pink.“

Ah­ren­si ku­ju ava­tak­se pas­to­raa­di ees lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ajal.

Eelmine artikkelKeh­ra staa­dion taas kor­ras
Järgmine artikkelSõnumitooja 14. juunil