Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jekt on val­mis

2469
Hoolekandemaja projekt. Ülemisel pildil on põhjapoolne külg, mida näeb Kuusalu tee poolt. Alumisel on läänepoolne külg, mis jääb Kännu lillepoe poole.

Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Pro­jekt Kuu­bis an­dis val­la­va­lit­su­se­le üle Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kän­nu lil­le­poe kõr­va­le ka­van­da­ta­va 10kor­te­ri­li­se elu­ma­ja ehk sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tusp­ro­jek­ti. Hoo­ne ehi­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­las ela­va­te­le eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le rii­gilt saa­da­va toe­tus­ra­ha eest. Riik an­nab ehi­ta­mi­seks 392 000 eu­rot, Kuu­sa­lu vald li­sab oma­osa­lu­se­na 168 000 eu­rot. Ehi­tu­se täp­sem mak­su­mus sel­gub rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na, pak­ku­mu­si saab esi­ta­da es­mas­päe­va, 9. ap­ril­li­ni.

Kui esialg­se­tel es­kii­si­del oli hoo­le­kan­de­ma­ja pla­nee­ri­tud ka­heo­sa­li­se­na, siis nüüd­seks on ka­van­dit olu­li­selt muu­de­tud – te­gu on ka­he­kor­ru­se­li­se ma­ja­ga, mil­le­le te­hak­se viil­ka­tus. Põ­hip­laa­nilt on ma­ja L-tä­he ku­ju­li­ne, kae­tak­se pu­na­kasp­ruu­ni püs­ti­se puit­lau­di­se­ga, li­sa­tak­se kont­rast­sed ba­salt­ki­vi­ri­bad. Me­tall­rõ­dud on ka­van­da­tud tu­me­hal­lid.

Ma­ja pa­raad­fas­saad on pa­ral­leel­ne Kuu­sa­lu tee tä­na­va­ga, sealt hak­kab ole­ma ka sis­se­pääs kin­nis­tu­le. Kesk­väl­ja­ku pool­ses­se ma­jaot­sa on pro­jek­tis et­te näh­tud üld­ka­su­ta­tav ruum ning is­tu­mi­sa­la pin­ki­de ja pui­dust te­ras­si­ga, li­sa­tak­se hal­jas­tust. Kõr­ged puud on pro­jek­ti jär­gi ka­vas jät­ta kin­nis­tu­le al­les.
Krun­di suu­rus on 1705 ruut­meet­rit, ehi­tu­sa­lust pin­da 349 ruut­meet­rit, maja mõõ­dud on 21×19,2 meet­rit, ka­tu­se­har­ja kõr­gus on 8,4 meet­rit.

Kuu­sa­lu val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la: „Sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja on pro­jek­tee­ri­tud vas­ta­valt ra­ha­lis­te või­ma­lus­te­le. Ar­ves­se on võe­tud val­la eri­hoo­le­kan­de vald­kon­na töö­ta­ja­te ning kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­kus­ta­mi­sel Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kelt teh­tud et­te­pa­ne­kuid. Jär­gi­tud on pla­nee­rin­gus kok­ku le­pi­tud kõr­gu­si – naab­ri­te soo­vi­de ko­ha­selt on võe­tud ma­ja nii ma­da­laks, kui või­ma­lik. Prae­gu on ehi­tus­pro­jekt saa­de­tud amet­kon­da­de­le koos­kõ­las­tus­rin­gi­le.“

Hoo­le­kan­de­ma­ja küm­nest kor­te­rist 8 on ühe­toa­li­sed suu­ru­se­ga 30 ruut­meet­rit, üks on ka­he­toa­li­ne 41ruut­meet­ri­se pin­na­ga ning üks kol­me­toa­li­ne pin­da­la­ga 46 ruut­meet­rit. Kor­te­ri­tes on van­ni­toad ja WC­ga pe­su­ruu­mid ning rõ­du või ter­rass. Ma­ja kes­kel on kaht kor­rust ühen­dav tre­pi­ko­da, li­saks paar ühis­ruu­mi ja kon­to­ri­ruum sot­siaal­hoo­le­kan­de töö­ta­ja­te­le. Hoo­nes­se on pla­nee­ri­tud õhk-ve­si soo­jus­pum­bal põ­hi­nev põ­ran­da­kü­te.

Kuu­sa­lu val­las ko­du­ses kesk­kon­nas ela­mist toe­ta­vaid eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­seid pa­kub MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la. Idee ja al­ga­tus hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks tu­li eri­hoo­le­kan­de mees­kon­nalt.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge Kaie Us­tav üt­les, et ma­ja tu­le­vas­te ela­ni­ke va­ja­dus­te­ga on ehi­tusp­ro­jek­tis ar­ves­ta­tud. Edas­pi­di on MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la liik­me­te ar­va­tes kind­lasti va­ja krun­di­le ehi­ta­da ka abi­hoo­ne näi­teks jalg­ra­tas­te ja muu sel­li­se hoid­mi­seks. Suu­re­ma­le osa­le kor­te­ri­test on ela­ni­kud ole­mas, on veel mõ­ned va­bad pin­nad.

Kin­nis­tul asuv ka­he­kor­ru­se­li­ne puu­ma­ja on möödunud mai­kuust seis­nud tüh­jalt ja lä­heb lam­mu­ta­mi­se­le. Hoo­le­kan­de­ma­ja peab val­mis ole­ma käe­s­o­le­va aas­ta lõ­puks.

Hoolekandemaja projekt. Ülemisel pildil on maja lõunapoolne külg. Alumisel idapoolne külg, mida näeb Keskväljaku poolt.
Hoolekandemaja projekt. Ülemisel pildil on maja lõunapoolne külg. Alumisel idapoolne külg, mida näeb Keskväljaku poolt.