Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jekt on val­mis

2638
Hoolekandemaja projekt. Ülemisel pildil on põhjapoolne külg, mida näeb Kuusalu tee poolt. Alumisel on läänepoolne külg, mis jääb Kännu lillepoe poole.

Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Pro­jekt Kuu­bis an­dis val­la­va­lit­su­se­le üle Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kän­nu lil­le­poe kõr­va­le ka­van­da­ta­va 10kor­te­ri­li­se elu­ma­ja ehk sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tusp­ro­jek­ti. Hoo­ne ehi­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­las ela­va­te­le eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le rii­gilt saa­da­va toe­tus­ra­ha eest. Riik an­nab ehi­ta­mi­seks 392 000 eu­rot, Kuu­sa­lu vald li­sab oma­osa­lu­se­na 168 000 eu­rot. Ehi­tu­se täp­sem mak­su­mus sel­gub rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na, pak­ku­mu­si saab esi­ta­da es­mas­päe­va, 9. ap­ril­li­ni.

Kui esialg­se­tel es­kii­si­del oli hoo­le­kan­de­ma­ja pla­nee­ri­tud ka­heo­sa­li­se­na, siis nüüd­seks on ka­van­dit olu­li­selt muu­de­tud – te­gu on ka­he­kor­ru­se­li­se ma­ja­ga, mil­le­le te­hak­se viil­ka­tus. Põ­hip­laa­nilt on ma­ja L-tä­he ku­ju­li­ne, kae­tak­se pu­na­kasp­ruu­ni püs­ti­se puit­lau­di­se­ga, li­sa­tak­se kont­rast­sed ba­salt­ki­vi­ri­bad. Me­tall­rõ­dud on ka­van­da­tud tu­me­hal­lid.

Ma­ja pa­raad­fas­saad on pa­ral­leel­ne Kuu­sa­lu tee tä­na­va­ga, sealt hak­kab ole­ma ka sis­se­pääs kin­nis­tu­le. Kesk­väl­ja­ku pool­ses­se ma­jaot­sa on pro­jek­tis et­te näh­tud üld­ka­su­ta­tav ruum ning is­tu­mi­sa­la pin­ki­de ja pui­dust te­ras­si­ga, li­sa­tak­se hal­jas­tust. Kõr­ged puud on pro­jek­ti jär­gi ka­vas jät­ta kin­nis­tu­le al­les.
Krun­di suu­rus on 1705 ruut­meet­rit, ehi­tu­sa­lust pin­da 349 ruut­meet­rit, maja mõõ­dud on 21×19,2 meet­rit, ka­tu­se­har­ja kõr­gus on 8,4 meet­rit.

Kuu­sa­lu val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la: „Sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja on pro­jek­tee­ri­tud vas­ta­valt ra­ha­lis­te või­ma­lus­te­le. Ar­ves­se on võe­tud val­la eri­hoo­le­kan­de vald­kon­na töö­ta­ja­te ning kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­kus­ta­mi­sel Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kelt teh­tud et­te­pa­ne­kuid. Jär­gi­tud on pla­nee­rin­gus kok­ku le­pi­tud kõr­gu­si – naab­ri­te soo­vi­de ko­ha­selt on võe­tud ma­ja nii ma­da­laks, kui või­ma­lik. Prae­gu on ehi­tus­pro­jekt saa­de­tud amet­kon­da­de­le koos­kõ­las­tus­rin­gi­le.“

Hoo­le­kan­de­ma­ja küm­nest kor­te­rist 8 on ühe­toa­li­sed suu­ru­se­ga 30 ruut­meet­rit, üks on ka­he­toa­li­ne 41ruut­meet­ri­se pin­na­ga ning üks kol­me­toa­li­ne pin­da­la­ga 46 ruut­meet­rit. Kor­te­ri­tes on van­ni­toad ja WC­ga pe­su­ruu­mid ning rõ­du või ter­rass. Ma­ja kes­kel on kaht kor­rust ühen­dav tre­pi­ko­da, li­saks paar ühis­ruu­mi ja kon­to­ri­ruum sot­siaal­hoo­le­kan­de töö­ta­ja­te­le. Hoo­nes­se on pla­nee­ri­tud õhk-ve­si soo­jus­pum­bal põ­hi­nev põ­ran­da­kü­te.

Kuu­sa­lu val­las ko­du­ses kesk­kon­nas ela­mist toe­ta­vaid eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­seid pa­kub MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la. Idee ja al­ga­tus hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks tu­li eri­hoo­le­kan­de mees­kon­nalt.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge Kaie Us­tav üt­les, et ma­ja tu­le­vas­te ela­ni­ke va­ja­dus­te­ga on ehi­tusp­ro­jek­tis ar­ves­ta­tud. Edas­pi­di on MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la liik­me­te ar­va­tes kind­lasti va­ja krun­di­le ehi­ta­da ka abi­hoo­ne näi­teks jalg­ra­tas­te ja muu sel­li­se hoid­mi­seks. Suu­re­ma­le osa­le kor­te­ri­test on ela­ni­kud ole­mas, on veel mõ­ned va­bad pin­nad.

Kin­nis­tul asuv ka­he­kor­ru­se­li­ne puu­ma­ja on möödunud mai­kuust seis­nud tüh­jalt ja lä­heb lam­mu­ta­mi­se­le. Hoo­le­kan­de­ma­ja peab val­mis ole­ma käe­s­o­le­va aas­ta lõ­puks.

Hoolekandemaja projekt. Ülemisel pildil on maja lõunapoolne külg. Alumisel idapoolne külg, mida näeb Keskväljaku poolt.
Hoolekandemaja projekt. Ülemisel pildil on maja lõunapoolne külg. Alumisel idapoolne külg, mida näeb Keskväljaku poolt.
Eelmine artikkelKeh­ra kä­si­pal­li­mees­kond alis­tas Vil­jan­di HC
Järgmine artikkelMAIT KRÖÖNST­RÖM vo­li­ko­gus ta­ga­si