Kuu­sa­lu fil­mik­lu­bi taas­tab va­nu ko­ha­lik­ke fo­to­sid

2158
Üks paa­ri­küm­nest Kuu­sa­lu te­ha­sest pääs­te­tud fo­tost. Pil­dil on ko­ha­lik ho­bi­fo­tog­raaf MA­TI TO­ROP, kes töö­tas te­ha­ses re­mon­di­lukk­se­pa­na.

In­ter­net­ti on lae­tud üle 600 fo­to, mis üles võe­tud Kuu­sa­lus 30 ku­ni 25 aas­tat ta­ga­si.

Kuu­sa­lu Fil­mik­lu­bi juht, fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo sat­tus paar aas­tat ta­ga­si ko­ha­li­ku ho­bi­fo­tog­raa­fi Ma­ti To­ro­pi ko­ju ja nä­gi seal Kuu­sa­lus pil­dis­ta­tud fo­to­de ne­ga­tii­ve. Sel­lest tek­kis mõ­te, et va­nad fil­mi­rul­lid tu­leks el­lu ära­ta­da, tal­le­ta­tud sünd­mus­test ja ini­mes­test te­ha uued fo­tod.
Kui saa­di sot­siaal­mee­dia kau­du tea­da, et Kuu­sa­lust pä­rit Keh­ra õpe­ta­jal Uku Prak­sil on ko­dus apa­raa­did, mil­le­ga ska­nee­ri­da fo­to­ne­ga­tii­vi­dest di­gi­fo­to­sid, pa­lus Ras­mus Me­ri­voo te­malt abi.
Uku Praks oli val­mis ai­ta­ma, nüüd­seks on üle 600 must­val­ge fo­to di­gi­ta­li­see­ri­tud ja lae­tud fo­to­kesk­kon­na Flickr ka­su­ta­ja Kuu­sa­lu Fil­mik­lu­bi le­he­le. Fo­tod on tee­ma­de kaupa: Kuu­sa­lu re­mon­di­te­has, kau­ba­ma­ja, rah­va­ma­ja, kesk­kool, ki­rik, ten­ni­se­väl­ja­kud, Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­sam­ba taa­sa­va­mi­ne 1988, kroo­ni saa­bu­mi­ne 1992, esi­me­ne lau­rit­sa­jooks, Kuu­sa­lu pa­su­na­koor 120, lau­lu­päev Kuu­sa­lus 1991.
Ras­mus Me­ri­voo: „Alus­ta­si­me Ma­ti To­ro­pi fo­to­dest. Vah­va on neid vaa­da­ta, avastab pal­ju põ­ne­vat. Nüüd­seks on te­gu aja­loo­lis­te pil­ti­de­ga, sin­na on tal­le­ta­tud Kuu­sa­lu ale­vik ja ini­me­sed kolm­küm­mend aas­tat ta­ga­si. Osa­sid ob­jek­te po­le enam või on saa­nud uue näo. Rub­rii­ki „Kuu­sa­lu elu ja ini­me­sed“ pa­ni­me pil­did pe­re­kond­li­kest sünd­mus­test. Näeb, kui­das nõu­ko­gu­de aja lõ­pus ja taa­si­se­seis­vu­mi­se al­gu­ses rii­des käi­di, mil­li­ne oli soen­gu­mood.“
Ta too­ni­tab, et oo­tab va­nu fo­to­sid juur­de, kel neid on, and­ku tea­da: „Ei mak­sa hä­be­ne­da. Suu­ri sünd­mu­si on ik­ka jääd­vus­ta­tud, aga pe­re­kon­na­pil­ti­delt näeb väi­ke­si hu­vi­ta­vaid de­tai­le.“
Fo­to­de­le on või­ma­lik jät­ta kom­men­taa­re, kui tun­tak­se koht või ini­me­sed ära. Täien­da­da võib ka lu­gu­de­ga, kui va­na fo­to tu­le­tab meel­de to­re­da juh­tu­mi. Kui en­dal on kir­ju­ta­da kee­ru­li­ne, lu­bab Ras­mus Me­ri­voo, et te­ma­ga võiks võt­ta ühen­dust, rää­ki­da lu­gu ära ja see pan­nak­se kir­ja.
„Mul on hea meel, et Ma­ti pil­did on ini­me­si ins­pi­ree­ri­nud ka oma va­nu fo­to­sid saat­ma. Mar­tin Roo­ta­lu saatis fo­to Kuu­sa­lu rah­va­ma­jast aas­tal 1930,“ rõõ­mus­tab ta.
Ku­na must­val­ged fil­mi­lin­did said teh­tud, hak­kas Uku Praks ska­nee­ri­ma Ma­ti To­ro­pi vär­vi­ne­ga­tii­ve. Ka need lae­tak­se Flic­ke­ris­se. On plaa­nis kor­ral­da­da hu­vi­ta­va­ma­test fo­to­dest Ma­ti To­ro­pi au­to­ri­näi­tus. Vah­va koht sel­li­se näi­tu­se jaoks oleks Ras­mus Me­ri­voo sõ­nul näi­teks te­ha­se vä­ra­va­ma­ja. Ka on soov te­ha fil­mik­lu­bi­le oma ko­du­leht ning ko­li­da fo­tod lõ­puks sin­na.

MA­TI TO­ROP: „Vis­ka­sin kaks ki­le­ko­ti­täit mi­ne­ma.“
Ma­ti To­rop töö­tas Kuu­sa­lu te­ha­ses põl­lu­töö­ma­si­na­te re­mon­di­lukk­se­pa­na, hil­jem re­mon­tis au­to­moo­to­reid. Ta mee­nu­tab, et te­ha­ses oli fo­to­de il­mu­ta­mi­seks pi­mik, te­ma­gi käis seal must­val­geid pil­te te­ge­mas. Kui seo­ses Ees­ti taa­s­i­se­seis­vu­mi­se­ga oli Kuu­sa­lu au­to­re­mon­di­te­ha­ses oma­ni­ku­va­he­tus ja se­ga­sed ajad, siis pa­lu­ti tal pi­mik tüh­jaks te­ha.
„Öel­di, et vaa­ta, mi­da sealt on va­ja ja mi­da mit­te. Kaks ko­ti­täit ne­ga­tii­ve vis­ka­sin ära, aga paa­ri­küm­ne fo­to­ga film jäi al­les, olin pan­nud kõr­va­le. Seal on nä­ha, kui­das te­has seest väl­ja nä­gi, on moo­to­ri­tseh­hi töö­ta­jaid ja moo­to­reid,“ kir­jel­dab Ma­ti To­rop.
Ta ju­tus­tab, et sai pil­dis­ta­mi­se hu­vi las­te­ko­dust. Lap­se­põl­ve­kant on Ka­ne­pis. Saa­re­maal õp­pis Kin­gis­se­pa maa­kut­se­koo­lis, oli prak­ti­kal Kuu­sa­lus. Kui kut­se­koo­li lõ­pe­tas, suu­na­ti 1964. aas­ta märt­sis Kuu­sa­lu te­ha­ses­se töö­le.
„Mul on ol­nud FED-fo­to­apa­raat, ka Ze­nit. Esmalt il­mu­ta­sin te­ha­se pi­mi­kus, siis ost­sin kohv­ri il­mu­tus­va­hen­di­te­ga. Il­mu­ta­sin, kui­va­ta­sin, lõi­ka­sin oma van­ni­toas. Kui tu­lid vär­vi­li­sed fo­tod, tuli need viia linna,“ mee­nu­tab ho­bi­fo­tog­raaf.
„Pa­lu­ti pil­dis­ta­ma pe­re­kond­lik­ke sünd­mu­si, kok­ku olen pil­dis­ta­nud 17-18 pul­ma, sa­ma pal­ju ma­tu­seid. Li­saks koolilõpetamisi ja spordivõistluseid. Mind kut­su­vad tea­tud ring­kon­nad ope­raa­tor Kõp­suks või val­la kroo­ni­kuks. Vii­ma­sel ajal pil­dis­ta­sin nu­ti­te­le­fo­ni­ga. Ras­mus Me­ri­voo kinkis di­gi­kaa­me­ra, aga selle ekraan oli katki, kõiki detaile sealt ei näinud. Nüüd on mul tah­ve­lar­vu­ti,“ kõ­ne­leb Ma­ti To­rop, kes on Kuu­sa­lu kan­dis toi­mu­va­tel üri­tus­tel ala­ti ko­hal, pil­did laeb Fa­ce­boo­ki.
Paar nä­da­lat ta­ga­si Kuusalu valla tä­nu­peol sai Kuu­sa­lu ko­roo­nak­lu­bi asu­ta­ja­lii­ge ja ­võist­lus­te kor­ral­da­ja, ho­bi­fo­tog­raaf Ma­ti To­rop val­la­va­lit­su­selt tä­nu­kir­ja.

Eelmine artikkelAnija ja Raasiku vald taot­le­vad tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks eurotoetust
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED