SPORDIUUDISED

901

21. jaa­nua­ril Tar­tus toi­mu­nud ka­det­ti­de (sün­di­nud 2000-2002) Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ju­dos sai Mat­heas Trill­järv (To­ni Ju­do­kool) Kol­gast 5. ko­ha. Ku­ni 66 ki­los­te noor­mees­te pronk­si­mat­šis pi­di ta al­la van­du­ma Il­ja Go­li­ko­vi­le (Ai­ta­do), kui­gi veel 8 se­kun­dit en­ne koh­tu­mi­se lõp­pu oli Mat­heas Trill­järv edu­sei­sus. Märt­sis osa­leb ta Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel B-­klas­sis.

HC Keh­ra B-klas­si noo­red osa­le­sid aas­ta al­gu­ses Slo­vee­nias Prešo­vis „In­ter­na­tio­nal Hand­ball Youth Tour­na­ment Kem­pa 4 Sport Cup 2017“ tur­nii­ril. 19 võist­kon­na seas saa­vu­ta­ti rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel 9. koht.

Saa­li­jalg­pal­li II lii­gas alis­tas Ani­ja Uni­ted 20. jaa­nua­ril Keh­ras Via­sat Spor­di 5:4. Kaks vä­ra­vat lõi Taa­vi Kaar­maa, kaks Alek­sandr Skaun ja ühe Mikk Hüüd­ma. Lii­ga­ta­be­lis on Ani­ja Uni­ted 5 mees­kon­na seas 13 punk­ti­ga 3. ko­hal.

21. jaa­nua­ril toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed pil­jar­di 9-pal­lis või­tis Siim Nurk. Osa­les 8 män­gi­jat. Pool­fi­naa­lis koh­tu­sid Oli­ver Va­res ja Ar­go Link­vist, fi­naa­li pää­ses 5:1 või­du­ga Oli­ver Va­res. Tei­ses pool­fi­naa­lis alis­tas Siim Nurk Ma­ti To­ro­pi 5:4. Fi­naa­lis või­tis Siim Nurk Oli­ver Va­re­se 5:3. kol­man­da ko­ha män­gus oli Ar­go Link­vist 5:4 pa­rem Ma­ti To­ro­pist.