Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus tähistas 25. sünnipäeva

60
HEA­Kil on 25 aas­ta jook­sul ol­nud viis ju­ha­ta­jat, neist ne­li olid ka sün­ni­päe­va­peol: KAU­PO REE­DE, HAN­NES OJAN­GU, AN­NE TANG ja DE­MIS VOSS.

„Ole­me aas­ta­te jook­sul pak­ku­nud üle 50 000 nõus­ta­mi­se. Sel­le ta­ga on ol­nud ini­me­sed – kee­gi on saa­nud tu­ge, kee­gi jul­gus­tust eda­si lii­ku­da või kin­ni­tust oma mõ­te­te­le,“ üt­les Har­ju­maa et­te­võt­lus- ja aren­dus­kes­ku­se (HEAK) ju­ha­ta­ja Han­nes Ojan­gu kes­ku­se 25. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel nel­ja­päe­val, 14. sep­temb­ril Sa­ku val­las Üks­nur­me kü­las asu­vas Re­he küü­nis.

Pea­mi­selt et­te­võt­jaid, ko­da­ni­kuü­hen­du­si, oma­va­lit­su­si, et­te­võt­lik­ke noo­ri ning tu­ris­mi­vald­kon­nas te­gut­se­jaid nõus­ta­va HEA­Ki ju­ha­ta­ja li­sas, et 25 aas­ta jook­sul on kor­ral­da­tud ka üle 550 üri­tu­se, kus on koo­li­ta­tud kor­ra­ga suu­re­mat hul­ka ini­me­si. Klien­ti­de ta­ga­si­si­de on küm­ne pal­li skaa­las ol­nud vä­ga har­va al­la 8, mis näi­tab Han­nes Ojan­gu hin­nan­gul, et kes­kus on suut­nud pak­ku­da se­da, mi­da klien­did va­ja­vad: „Mit­te iga­kord ei pruu­gi meilt kuul­du ol­la po­si­tiiv­ne, mõnikord ole­me öel­nud, et sel­lis­te idee­de­ga po­le mõ­tet eda­si lii­ku­da. Kuid ka niisuguse ta­ga­si­si­de eest on pal­jud alus­ta­vad et­te­võt­jad ol­nud tä­nu­li­kud ja ehk jät­nud mõ­ne­gi ru­ma­lu­se te­ge­ma­ta.“

2. juu­nil 1998 Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du, Kei­la lin­na ja AS El­tek asu­ta­tud sih­ta­su­tus Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus kas­vas väl­ja 1995. aas­tal Kei­las loo­dud MTÜst Har­ju Et­te­võt­lus­kes­kus. Ku­ni 2002. aas­ta­ni HEA­Ki juh­ti­nud An­ne Tang mee­nu­tas, et MTÜ alus­tas te­ge­vust väi­ke­ses toas Kei­las Har­ju KE­Ki ma­jas, kes­ken­du­ti alus­ta­va­te et­te­võt­ja­te kon­sul­tee­ri­mi­se­le: „Toe­tus­meet­meid siis ei ol­nud, alus­ta­si­me tead­mis­te ja­ga­mi­se­ga, kui­das luua osaü­hin­gut või alus­ta­da te­ge­vust FIE­na. Kut­su­si­me as­ja­tund­jaid vii­ma lä­bi koo­li­tu­si, nen­de käi­gus sai­me ka ise tar­ge­maks. Meil pol­nud pal­ga­li­si töö­ta­jaid pea­le mi­nu. Te­gi­me pro­jek­te, mil­le­le taot­le­si­me ja ka sai­me toe­tu­si.“

An­ne Tang li­sas, et tun­neb ini­me­si, kes on öel­nud, et tä­nu et­te­võt­lus­kes­ku­se­le sai te­mast et­te­võt­ja: „Või pi­gem ini­me­ne, kes lõi en­da­le töö­ko­ha. See oli tol ajal vä­ga olu­li­ne asi, et ini­me­ne, kel­lel pol­nud tööd, aga olid os­ku­sed, taht­mi­ne ja init­sia­tiiv, suu­tis kõi­ge­pealt luua en­da­le töö­ko­ha ja siis ai­da­ta teis­tel tööd saa­da.“

HEA­Ki esi­me­ne juht mee­nu­tas ka, et koos­töös oma­va­lit­sus­te­ga käi­vi­ta­ti 1998. aas­tal Har­ju­maa väi­ke­sa­da­ma­te pro­jekt, ku­hu kaa­sa­ti rah­vus­va­he­li­sed kon­sul­tan­did Root­sist ja Soo­mest. Käi­di lä­bi ja koos­ta­ti põh­ja­lik üle­vaa­de kõi­gist Har­ju­maa sa­da­ma­test ala­tes Rist­nast ku­ni Lok­sa­ni, aval­da­ti trü­kis sa­da­ma­te kaar­ti­de ja kir­jel­dus­te­ga.

2003-2006 juh­tis HEA­Ki An­ne­la Ora­si, 2006-2013 Kau­po Ree­de. Prae­gu EA­Si ja Kre­dE­xi ühen­da­su­tu­ses töö­tav Kau­po Ree­de mee­nu­tas, et kõi­ge kum­ma­li­se­ma ärii­dee­ga pöör­dus HEA­Ki ajal te­ma poo­le üks ve­ne proua: „Ta üt­les, et on kunst­nik. Maa­lis kon­na­sid, kes soo­ri­ta­vad ko­pu­lat­sioo­niak­te. See oli­gi ta ärii­dee.“

Ko­se val­la­va­nem De­mis Voss, kes oli HEA­Ki ju­ha­ta­ja 2013-2018 ning töö­tas en­ne seal 8 aas­tat kon­sul­tan­di­na, tun­nis­tas, et te­ma lem­mik­sõ­na sel­lel ajal oli „pro­jekt“. Ta ütles, et teh­tud sai pal­ju ka­su­lik­ku, kui­gi klien­ti­de kü­si­mus­te­le, kas te­ma al­ga­tust toe­ta­tak­se, tu­li vä­ga sa­ge­li vas­ta­ta ei­ta­valt: „Nii jäi näi­teks Sak­ku te­ge­ma­ta jää­ho­ki­hall. Se­da po­le ka prae­gu, aga as­jad võ­ta­vad­ki ae­ga.“

Va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant KÜL­LI VOLL­MER on ol­nud Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja kon­kur­si HEA­Ki pool­ne eest­ve­da­ja.

Va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer ni­me­tas HEA­Ki ühe olu­li­se te­ge­vus­vald­kon­na­na ka tu­le­vas­te et­te­võt­ja­te õpe­ta­mist ehk noor­te­tööd. Kes­kus viib lä­bi Har­ju­maa noor­te et­te­võt­li­kkus­tead­lik­ku­se prog­ram­mi ning HEA­Kil on te­ma sõ­nul üs­na suur roll, et Har­ju­maa koo­li­des on õpi­las­fir­mad ja toi­mu­vad õpi­las­fir­ma­de laa­dad.

Ala­tes 2018. aas­tast HEA­Ki juh­tiv Han­nes Ojan­gu: „Mõ­ni­kord saab ük­si kii­re­mi­ni, kuid kam­ba­ke­si jõuab kau­ge­ma­le. Aren­dus­kes­kus on oma klien­ti­de – et­te­võt­ja­te ja ko­gu­kon­da­de, MTÜ­de ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te – tee­nis­tu­ses. Ai­ta­me nõu ja jõu­ga, nii tead­mis­te kui tea­tud prot­ses­si­de ve­da­ja­na, va­hel ole­me ka le­pi­ta­ja rol­lis, et et­te­võt­lus ja et­te­võt­lik­kus Har­ju­maal ik­ka are­nek­sid.“

Eelmine artikkelKehra turul korraldatakse külastajate meelitamiseks laadapäevi
Järgmine artikkelOrienteerumismängul „Avasta Kuusalu valda“ 352 osalejat