Küm­ne­võist­le­ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI: „Erio­lu­kord la­si õlal ter­ve­ne­da.“

639
TAA­VI TŠERN­JAVS­KI ja ta lõ­bu­sa­te tree­nin­gu­vi­deo­te võist­lus­part­ner LAR­RY. Fo­to Sil­via Tšern­javs­ki

Küm­ne­võist­le­ja Taa­vi Tšern­javs­ki üt­leb, et on hoo­le­ga tree­ni­nud ko­gu erio­lu­kor­ra aja. Ta on üks Ees­ti 13 tipp-ker­ge­jõus­tik­la­sest, kes said pä­rast erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­teelt või­ma­lu­se tree­ni­da Au­den­te­se spor­di­hal­lis.

„Ole­me koos Krist­jan Ro­sen­ber­gi ja Ris­to Lil­le­met­sa­ga Ees­ti küm­ne­võist­lu­se koon­di­se kan­di­daa­did, meid tree­nib Art Ar­vis­to. Kui erio­lu­kord väl­ja kuu­lu­ta­ti ja spor­di­saa­lid su­le­ti, te­gi­me tree­ne­ri­ga mu tree­nin­gup­laa­ni üm­ber. Jook­sin oma ko­du­kü­las Kol­ga­kü­las ja avas­ta­sin seal uu­si ra­du, ki­ve loo­pi­sin Tur­bu­nee­mes. Kui alus­ta­sin väi­ke­se poi­si­na, tu­li sa­mu­ti tree­ni­da ole­ma­so­le­va­te va­hen­di­te­ga, nüüd jõud­sin juur­te juur­de ta­ga­si. Ka­su­ta­da olid ka Vii­nis­tult pä­rit sõb­ra As­ko Külm­saa­re spor­dik­lu­bi jõu­va­hen­did – kan­gid ja ras­ku­sed, sang­pom­mid, to­pis­pal­lid. Nä­da­la te­gin ko­du­kan­dis tren­ni, siis sai­me min­na Au­den­te­se spor­di­saa­li. Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vast on või­ma­lus tree­ni­da Kad­rio­ru staa­dio­nil, se­ni käi­si­me jooks­mas Kad­rio­ru par­gis.“

Taa­vi Tšern­javs­ki on Ins­tag­ra­mis pos­ti­ta­nud vi­deoid ja pil­te, kui­das ko­dus­tes tin­gi­mus­tes võt­ta ka­su­tu­se­le lõ­bu­said tree­ni­mis­vii­se. Näi­teks kük­ki­de te­ge­mi­ne, 20ki­log­ram­mi­ne koer sü­les – 15 kük­ki teed, siis hak­kab ju­ba ras­kus tun­da and­ma, mär­gib ta. Või vä­gi­kai­ka­ve­du koe­ra­ga – kui nel­ja­jalg­ne abi­li­ne on tub­li, an­nab see­gi koor­must. Nen­de vi­deo­te tree­nin­gu­part­ner on Tur­bu­nee­mes pe­re­kond Piik­man­ni se­ga­ve­re­li­ne kol­li Lar­ry, abi­kaa­sa Sil­via Tšern­javs­ki va­ne­ma­te koer.

Tree­nib lap­si
Ins­tag­ra­mis on 25aas­ta­se Taa­vi Tšern­javs­ki pos­ti­tus­te jäl­gi­ja­te seas pea­le sõp­ra­de ja hea­de tut­ta­va­te ka oma noo­red fän­nid ehk ta õpi­la­sed, kes käi­sid te­da pla­ka­ti­te­ga er­gu­ta­mas veeb­rua­ri al­gu­ses Las­na­mäe spor­di­hal­lis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel seits­me­võist­lu­sel.
Taa­vi Tšern­javs­ki tree­nib Spor­dik­lu­bis Eli­te Sport ja on klu­bi­le kuu­lu­va Er­ki Noo­le Spor­di­koo­li tree­ner. Õpi­la­si on ta kol­mes tree­nin­gu­rüh­mas kok­ku li­gi 50 – noo­ri­mad on 5-6aas­ta­sed ning ka 1. ja 2. klas­si lap­sed.

„Eel­mi­sel ke­va­del lõ­pe­ta­sin Tal­lin­na Ter­vis­hoiu Kõrg­koo­lis ter­vi­se­den­du­se õp­pe­ka­va. Nüüd on mul ka tree­ne­ri kva­li­fi­kat­sioon, sain abit­ree­ne­ri kut­se­tun­nis­tu­se. Tree­ni­me lap­si män­gu­li­selt, pa­ne­me kõik küm­ne­võist­lu­se alad män­gu­des­se. Ka 5-6aas­tas­te­ga har­ju­ta­me ju­ba tei­ba­ga, nad hoia­vad tei­bast kin­ni, tõm­ba­me nad ma­ti­le maan­du­ma. Ideid tree­nin­gu­teks leiab in­ter­ne­tist, saab teis­telt tree­ne­ri­telt, mõt­le­me ise väl­ja. Vaa­ta­me ja kat­se­ta­me,“ rää­gib ta.

„Ees­tis on küm­ne­võist­lus po­pu­laar­ne spor­dia­la. Küm­ne­võist­lu­se tipps­port­las­te ja ela­ni­ke suh­tar­vu­na on Ees­ti maail­mas esi­ko­hal. Väi­ke­sel Ees­til on rah­vus­va­he­li­se ta­se­me­ga 9 küm­ne­võist­le­jat, teis­test rii­ki­dest on sa­ma arv vas­tu pan­na vaid Sak­sa­maal ja USA-l.“

Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed loo­de­ta­vas­ti au­gus­tis
Tal­lin­nas veeb­rua­ris pee­tud rah­vus­va­he­li­sel seits­me­võist­lu­sel tu­li Taa­vi Tšern­javs­ki viien­daks. Ees­ti meist­ri­võist­lu­se ar­ves­tu­ses sai sel võist­lu­sel pronks­me­da­li 5910 punk­ti­ga, isik­lik­ku re­kor­dit suu­ren­das 148 punk­ti­ga. Si­se­hoo­aja maail­ma ede­ta­be­lis on ta 16. ko­hal.
„See on mu tipp, se­ni olen ol­nud esi­me­se 30 seas,“ sõ­nab ta.

Paar päe­va pä­rast erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist oleks pi­da­nud sõit­ma tree­nin­gu­laag­ris­se Küp­ro­se­le. Küm­ne­võist­lu­se maail­ma ka­ri­ka­sar­ja esi­me­ne etapp pi­di al­ga­ma 22. ap­ril­lil Itaa­lias La­nas. Prae­gu­seks on sel­ge, et kõi­ki võist­lu­si on eda­si lü­ka­tud, ka su­veo­lüm­pia­män­gud ja Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed tõs­te­tud järg­mi­ses­se aas­tas­se. Juu­ni lõp­pu pla­nee­ri­tud Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed peak­sid tu­le­ma au­gus­tis.

„Osad sport­la­sed on ak­tiiv­se tree­ni­mi­se lõ­pe­ta­nud, kuid meie grupp on mo­ti­vee­ri­tud. Ka­su­tan tree­ni­mi­seks ära iga või­ma­lust, mis ava­neb,“ kin­ni­tab Kuu­sa­lu val­la tun­tuim ker­ge­jõus­tik­la­ne.

„Eel­mi­sel sü­gi­sel oli mul õla­vi­gas­tus. Tal­vel sain seits­me­võist­lu­ses võis­tel­da, ku­na oda­vi­set ala­de seas po­le. Ap­ril­lis ol­nuks küm­ne­võist­lus vei­di ris­kant­ne, aga erio­lu­kor­ra tõt­tu sai oda­vis­ke tree­nin­gud eda­si lü­ka­ta. Erio­lu­kord an­dis või­ma­lu­se õl­ga pi­ke­malt ra­vi­da.“

Eelmine artikkelVägivallajuhtumid, jalgrattavargus ja autopõleng
Järgmine artikkelSisuA­ka­dee­mia vii­ma­ne koo­li­tus on ava­tud kõi­gi­le soo­vi­jai­le