Kõr­ve­maa nai­sed tä­his­ta­sid põ­lis­loo­du­se päe­va päi­ke­se­tõu­su­mat­ka­ga

488
Kõr­ve­maa nais­te päi­ke­se­tõu­su­mat­kast osa­võt­jad, esip­laa­nil kor­ral­da­ja MA­RI­LIN PEH­KA.

Laupäeval, 23. ok­toob­ril oli rah­vus­va­he­li­ne põ­lis­loo­du­se päev, mi­da Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühing ja Ees­ti­maa Loo­du­se fond soo­vi­ta­sid tä­his­ta­da mat­ka­ga Ees­ti kar­ges sü­gi­ses. Kõr­ve­maa mat­ka­juht, Vi­sit­Kor­ve­maa vee­bi­le­he loo­ja Ma­ri­lin Peh­ka kut­sus sel pu­hul Kõr­ve­maa ak­tiiv­sed ja et­te­võt­li­kud nai­sed va­ra­hom­mi­ku­se­le päi­ke­se­tõu­su­mat­ka­le.

„Kut­su­sin nai­si, sest ena­mas­ti just nai­sed pa­ne­vad oma mõ­te­te­ga uu­te­le as­ja­de­le alu­se ning on see­tõt­tu roh­kem val­mis sel­lis­te­le väl­ja­kut­se­te­le sõr­me and­ma. Nad on ro­man­ti­li­se­ma mee­le­ga kui me­hed, nau­di­vad vei­di teist­moo­di as­ju, ehk ka va­rast är­ka­mist ise­gi il­ma trot­si­des,“ lau­sus Ma­ri­lin Peh­ka.

Ta saa­tis kut­se hom­mi­ku­sel päi­ke­se­tõu­su­mat­kal osa­le­mi­seks Ani­ja val­la ja Kõr­ve­maa piir­kon­na 25 tu­ris­min­du­se ja kä­si­töö­ga te­ge­le­va­le või tei­si­ti ko­gu­kon­da pa­nus­ta­va­le ak­tiiv­se­le nai­se­le. Kui­gi eel­mi­sel päe­val oli tõe­li­ne sü­gis­torm ning mat­ka­päe­vaks en­nus­ta­ti vih­ma­sa­du, ei soo­vi­nud kor­ral­da­ja se­da ära jät­ta ega eda­si lü­ka­ta. Mat­ka­jaid oli li­saks tal­le veel viis: Ees­ti Loo­du­se- ja Loo­ma­te­raa­pia kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­ti Raa­va, psüh­ho­loog ja te­ra­peut An­ni­ka Kle­mets, Pil­la­pa­lu Fo­rest Ret­reat kes­ku­se pe­re­nai­ne Bir­git Naur, tree­ner ja spor­di­fa­naat­lik Mar­ju Tem­pel ning mas­söör ja te­ra­peut Lau­ra Nir­gi.

„Ideest vai­mus­tu­nuid oli roh­kem. Pal­jud ei saa­nud see­kord tul­la, mõ­ni üt­les, et po­le hom­mi­kui­ni­me­ne, oo­tab järg­mist kut­set. Kuid loo­du­sei­ni­me­se jaoks on päe­va al­gus ja lõpp, päi­ke­se­tõus ja -loo­jang just need eri­li­sed het­ked, mi­da kin­ni püü­da, siis on muu­tu­sed loo­du­ses kõi­ge ere­da­mad. Va­ra­hom­mi­kul on vaik­ne, mõ­ne aja pä­rast hak­ka­vad lin­nud laul­ma. Õh­tul jäl­le vas­tu­pi­di jääb ta­sa­pi­si kõik vaik­seks,“ ju­tus­tas Ma­ri­lin Peh­ka.

Kõr­ve­maa nais­te 7ki­lo­meet­ri­ne jalg­si­matk kul­ges möö­da RMK künk­lik­ku Jus­si loo­dus­ra­da: „Võt­si­me kõi­ge ta­va­li­se­ma ja tun­tu­ma mars­ruu­di, kui­gi me ei kõn­di­nud ai­nult möö­da loo­dus­ra­da, vaid te­gi­me ka kõr­va­le­põi­keid, mu­gan­da­si­me ret­ke sel­li­selt, na­gu ise taht­si­me. Li­na­jär­ve ää­res pi­da­si­me pik­nik­ku, mi­na te­gin ka kii­re sulp­su vet­te.“

En­ne mat­ka kü­sis kor­ral­da­ja teis­telt, kas pik­ni­ku tar­vis va­ru­tud ko­du­lei­vad-saiad, ko­ha­lik me­si ja mus­ta päs­si­ku elik­sii­r ja tee pa­kkida kaa­sa või näk­si­vad pä­rast sau­na, ku­na õues on vi­lets ilm: „Mi­nu ül­la­tu­seks üt­le­sid nai­sed, et võ­ta­me kaa­sa. Nad olid val­mis loo­dust nii pal­ju nau­ti­ma, et pi­da­si­me pik­ni­ku see­ne­vih­mas.“

Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul rää­gi­ti mat­ka ajal põ­hi­li­selt nais­te­jut­te ning ka­he­tun­ni­se ret­ke lõ­puks olid kõik jõud­nud aru­saa­mi­se­le, et sel­li­sed kok­ku­saa­mi­sed pea­vad jät­ku­ma, sest kas­va­ta­vad ko­gu­kon­na­tun­net ning te­ki­ta­vad äge­daid ideid koos­tööks. Ar­va­ti, et ühis­te­ge­vu­sed võik­sid ol­la vä­he­malt kord kuus: „Kõr­ve­maa nais­te­kad võik­sid hõl­ma­ta ter­vis­lik­ku lii­ku­mist ning uu­te tead­mis­te ja os­kus­te oman­da­mist. Meie mat­kal osa­le­nud Mar­ju Tem­pel, kes on suur spor­di­fa­naa­tik, pa­ni sü­da­me­le, et nai­sed leiak­sid roh­kem ae­ga iseen­da ter­vi­se jaoks ning lii­guk­sid roh­kem. Meie nais­te­ka­tel on­gi al­gu­ses ka­vas matk, see­jä­rel käi­me oma piir­kon­na te­gi­ja­te juu­res, tut­vu­me, kes mil­le­ga te­ge­leb ja ka õpi­me mi­da­gi uut.“

No­vemb­ris soo­vib Ma­ri­lin Peh­ka viia nai­sed päi­ke­se­loo­jan­gu­mat­ka­le Koit­jär­ve rap­pa ning see­jä­rel Pil­la­pa­lu Fo­rest Ret­reat kes­ku­ses­se, kus Bir­git Naur tut­vus­tab mus­ta päs­si­ku joo­ki­de te­ge­mist. Kes soo­vib Kõr­ve­maa nais­te te­ge­mis­tes ha­ka­ta kaa­sa löö­ma, peaks ühen­dust võt­ma Ma­ri­lin Peh­ka­ga, kon­tak­tid on Vi­sit­Kor­ve­maa ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelÄra­pa­ni­ja, kas sa pä­ri­selt ta­had sel­li­ses maail­mas ela­da?
Järgmine artikkelAni­ja val­las saa­vad tu­le­val aas­tal mus­ta kat­te üle 5 ki­lo­meet­ri teid