SisuA­ka­dee­mia vii­ma­ne koo­li­tus on ava­tud kõi­gi­le soo­vi­jai­le

330
Si­suA­ka­dee­mia vii­ma­ne koo­li­tust­sük­kel toi­mub erio­lu­kor­ra tõt­tu stuu­diost. Esi­me­ses tun­nis rää­kis oma teest tun­tud juu­tuu­be­riks MAR­TI HAL­LIK (va­sa­kul), kes vas­tas ka Si­suA­ka­dee­mia pea­mi­se koo­li­ta­ja RAN­DO ME­RE (pa­re­mal) kü­si­mus­te­le.

Erio­lu­kor­ra tõt­tu on Ida-Har­ju noor­te juu­tuu­be­ri­te ta­su­ta koo­li­tus nüüd kõi­gi­le
hu­vi­lis­te­le ko­gu Ees­tis.

Ap­ril­lis pi­di al­ga­ma Ani­ja val­la eest­ve­da­mi­sel toi­muv nel­jas koo­li­tust­sük­kel Ida-Har­ju 7 oma­va­lit­su­se koos­töö­pro­jek­tist Si­suA­ka­dee­mia, mil­le raa­mes koo­li­ta­tak­se noo­ri vi­deo­ka­na­li You­tu­be´i si­su­loo­ja­teks. Prog­ram­mis osa­le­vad veel Raa­si­ku, Ko­se, Rae, Jõe­läht­me ja Viim­si val­lad ning Maar­du linn. Eri­olu­kor­ra tõt­tu asen­da­ti kon­takt­koo­li­tus vee­bi­koo­li­tu­se­ga. Õpe al­gas eel­mi­sel nä­da­lal in­ter­ne­ti­le­hel si­sua­ka­dee­mia.te­le­vi­sioon.ee.

„Kui keh­tes­ta­ti erio­lu­kord, oli meil poo­le­li kol­mas koo­li­tust­sük­kel. Mon­taažikoo­li­tu­se te­gi­me siis in­ter­ne­tiü­le­kan­de­na ning vii­ma­sed tun­nid olid koo­li­ta­ja­tel vi­deo kau­du iga osa­le­ja­ga per­so­naal­selt. Ku­na erio­lu­kord jät­kus, ot­sus­ta­si­me ko­gu nel­jan­da tsük­li koo­li­tu­se viia lä­bi in­ter­ne­ti kau­du ning osa­le­da saa­vad kõik, kes ta­ha­vad, hoo­li­ma­ta asu­ko­hast,“ üt­les pro­jek­ti­juht Tuu­li­ki Roht­la Ani­ja val­last.

Si­su­loo­me baas­koo­li­tu­se sis­se­ju­ha­tav osa ehk üle­vaa­de järg­ne­va­test vi­deo­tun­di­dest, oli es­mas­päe­val, 4. mail, esi­me­sed ees­ti ja ve­ne­keel­sed loen­gud tei­si­päe­val, 5. mail. Koo­li­tu­sed toi­mu­vad li­ve´id ehk ot­seü­le­kan­ne­te­na juu­ni al­gu­se­ni tei­si­päe­val, kell 15.30 ja 18.30 ees­ti ning kell 14 ja 17 ve­ne kee­les. Neid vii­vad ees­ti kee­les lä­bi fo­tog­raaf Ka­ro­la Koo­puu ja et­te­võt­ja Ran­do Me­re, kel­le fir­ma too­dab spor­di­võist­lus­test in­ter­ne­tis ot­seü­le­kan­deid 38 vä­lis­rii­ki. Ve­ne­keel­seid koo­li­tu­si teeb Alek­sandr To­ka­rev.

Esi­me­ses tun­nis rää­kis oma teest juu­tuu­be­riks pro­jek­ti men­tor Mar­ti Hal­lik, kel­lel on sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes li­gi­kau­du 40 000 jäl­gi­jat. Järg­mis­tes tun­di­des tut­vus­ta­ti si­su­loo­me ABCd ehk mis on si­su­loo­me, kui­das koos­ta­da st­se­naa­riu­mi ja kui­das te­ha kva­li­teet­seid vi­deoid. Edas­pi­di õpe­ta­tak­se ka kaa­me­ra­ga fil­mi­mist, val­gus­tust, he­lin­da­mist, mon­tee­ri­mist. Vii­ma­ses teoo­ria­tun­nis kõ­nel­dak­se, mi­da on va­ja tea­da droo­ni len­nu­ta­mi­sest. Prak­ti­li­ne õp­pus droo­ni len­nu­ta­mi­sest on ka­vas pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pe­mist Ida-Har­ju­maal, kuid oo­da­tud on kõik, kes koo­li­tu­sel osa­le­vad.

Si­suA­ka­dee­mia ees­märk oli koo­li­ta­da ka­hel aas­tal toi­mu­val nel­jal koo­li­tust­sük­lil juu­tuu­be­riks kok­ku 360 ees­kätt 14-26aas­tast noort. Esi­me­sel kol­mel kor­ral on koo­li­tust­sük­li lä­bi­nuid kok­ku 329, kel­lest noo­rim oli 8, va­nim 56aas­ta­ne. Vii­ma­ses koo­li­tust­sük­lis osa­le­mi­seks tu­leb end Si­suA­ka­dee­mia ko­du­le­hel re­gist­ree­ri­da. Siis saab vi­deo­tun­de vaa­da­ta nii ot­seü­le­kan­ne­te­na tei­si­päe­val kui ka igal muul ajal ta­gant­jä­re­le ku­ni sel­le aas­ta lõ­pu­ni. Esi­me­sel koo­li­tus­päe­val oli üle 50 re­gist­ree­ru­nu, li­saks Har­ju­maa­le ka Tar­tu­maalt, Saa­re­maalt, Kih­nu saa­relt.

„Noo­red ka­su­ta­ge ju­hust, ku­na see on Si­suA­ka­dee­mia vii­ma­ne koo­li­tust­sük­kel ja ai­nu­laad­ne või­ma­lus saa­da ta­su­ta õpe­tust ning pro­fes­sio­naa­li­delt ot­se kü­si­da, kui­das te­ha sel­li­seid vi­deok­lip­pe, mi­da ta­he­tak­se vaa­da­ta ning nen­de eest ise­gi ra­ha maks­ta,“ rää­kis Tuu­li­ki Roht­la.

Kes osa­leb viiel koo­li­tu­sel, saab vas­ta­va e-tun­nis­tu­se.

Si­suA­ka­dee­mia teeb su­vel veel droo­ni ja kaa­me­ra­koo­li­tu­sed noor­soo­töö­ta­ja­te­le, see­jä­rel prog­ramm lõ­peb. Si­suA­ka­dee­miat ra­has­tab Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se kau­du Eu­roo­pa Sot­siaal­fond, ka­heaas­ta­se pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 203 235 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes os­te­ti 7 oma­va­lit­su­se noor­te­kes­kus­te­le, mi­da on kok­ku 19, igaü­he­le ar­vu­teid, kaa­me­raid ja sta­tii­ve ning li­saks veel ühi­seks ka­su­ta­mi­seks 5 droo­ni. Kõik need jää­vad pä­rast pro­jek­ti lõp­pu noor­te­kes­kus­te­le.

„Loo­da­me, et sel­le teh­ni­ka abil hak­ka­vad Si­suA­ka­dee­mia lõ­pe­ta­nud noo­red oma tead­mi­si ja os­ku­si noor­te­kes­kus­tes eda­si and­ma järg­mis­te­le noor­te­le,“ sõ­nas pro­jek­ti­juht.