Küla­va­ne­ma­te koo­so­le­kul rää­gi­ti Kuu­sa­lu val­la uuest aren­gu­ka­vast ja krii­si­val­mi­du­sest

68
Kuusalu vallamaja

„Kõi­ge olu­li­sem on, et Kuu­sa­lu vald oleks ini­mes­te­le hea ja tur­va­li­ne elu­kesk­kond. Nii leid­si­me kü­la­koo­so­le­kul, mil­le kut­su­sin kok­ku, et aru­ta­da et­te­pa­ne­kuid val­la uu­de aren­gu­ka­vas­se,“ sõ­nas Kal­me kü­la­va­nem Aa­re Rei­no­mä­gi nel­ja­päe­va, 8. det­semb­ri õh­tul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas kü­la­va­ne­ma­te kok­ku­saa­mi­sel.

Kü­la­va­ne­maid oli koo­so­le­kul 15. Kuu­sa­lu val­las on 61 kü­la, kü­la­va­nem on va­li­tud 47 kü­lal.
Val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul tut­vus­tas koo­so­le­kul Kuu­sa­lu val­la uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se aja­ka­va ja pa­lus te­ha et­te­pa­ne­kuid. Aren­gu­ka­va on plaa­nis koos­ta­da järg­mi­seks kuueks aas­taks – aas­ta­ni 2028. Ta loo­dab sel­le val­mis kir­ju­ta­da tu­le­vaks ke­va­deks, siis kor­ral­da­da pro­jek­ti ava­lik väl­ja­pa­nek, au­gus­tis suu­na­ta val­la­vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­la prae­gu­ne aren­gu­ka­va on aas­ta­teks 2013-2032, koos­ta­ma ha­ka­ti üle 10 aas­ta ta­ga­si. Osa sel­lest saab üle tõs­ta uu­de aren­gu­ka­vas­se, pal­ju­sid ees­mär­ke ja ka­van­da­ta­vaid te­ge­vu­si peab aja­ko­has­ta­ma. Esial­gu oli plaa­nis keh­ti­vat aren­gu­ka­va muu­ta, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas no­vemb­ri is­tun­gil, et koos­ta­tak­se uus aren­gu­ka­va.

Mee­li Kuul te­gi kü­la­va­ne­ma­te­le meel­de­tu­le­tu­seks üle­vaa­te keh­ti­vas aren­gu­ka­vas ko­gu­kon­na- ja kü­lae­lu koh­ta kir­ja­pan­dust. Kuu­sa­lu val­la tun­nus­lau­se on: „Kuu­sa­lu – ak­tiiv­se ini­me­se mu­gav elu­paik!“. Vi­sioon aas­taks 2020: „Kuu­sa­lu on te­gu­sa ko­gu­kon­na­ga, tur­va­li­ne, head ha­ri­dust, mit­me­ke­si­seid töö­koh­ti ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si pak­kuv vald, kus lõi­mu­vad pä­rand­kul­tuur ja loo­dus.“

Kü­la­del po­le ko­hus­tust te­ha oma aren­gu­ka­va. Küm­me aas­tat ta­ga­si oli aren­gu­ka­va 10 kü­lal, val­la keh­ti­vas­se aren­gu­ka­vas­se oli nen­de põh­jal ja teis­te kü­la­de et­te­pa­ne­ku­test kir­jas, et olu­li­se­mad vald­kon­nad, mi­da kü­la­des tu­leks aren­da­da, on tu­rism ja muu et­te­võt­lus, see­jä­rel inf­rast­ruk­tuu­ri, ühis­te­ge­vu­se ning elu- ja loo­dus­kesk­kon­na aren­da­mi­ne.

Kü­la­va­ne­mad olid nüüd se­da meelt, et tu­ris­mi aren­da­mi­ne po­le kõi­ge olu­li­sem, täht­sam on tur­va­li­sus – eel­kõi­ge joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se või­ma­lus elekt­ri­kat­kes­tus­te kor­ral ja ka tu­le­tõr­je vee­võ­tu­koh­ta­de väl­jae­hi­ta­mi­ne kü­la­des.

Le­pi­ti kok­ku, et kü­la­va­ne­mad esi­ta­vad kü­la­de et­te­pa­ne­kud uu­de aren­gu­ka­vas­se 31. jaa­nua­riks. Mee­li Kuul soo­vi­tas lä­bi mõel­da, mil­li­sed te­ge­vu­sed on kü­la jaoks olu­li­sed. Val­la­va­lit­sus ja ko­mis­jo­nid aru­ta­vad, mil­li­sed esi­ta­tud te­ge­vus­test ja ees­mär­ki­dest on prio­ri­teet­sed.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tut­vus­tas kü­la­va­ne­ma­te­le val­la vee­bi­le­hel aval­da­tud krii­si­vi­hi­kut ko­gu­kon­da­de­le ja soo­vi­tas sel­le abil ühi­selt lä­bi vaa­da­ta lä­hi­kon­na või­me­kus tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks.

Pääs­tea­me­ti sõ­num on, et ini­me­ne võiks krii­sio­lu­kor­ras ise seit­se päe­va hak­ka­ma saa­da. Riik ta­gab olu­lis­te ob­jek­ti­de töö­ta­mi­se, vald soe­tab ge­ne­raa­to­rid al­la­su­tus­tes­se. Kuu­sa­lu Soo­ju­sel on va­ru­ge­ne­raa­to­rid Kuu­sa­lus ja Valk­las ning kaks mo­biil­set ge­ne­raa­to­rit teis­te pump­la­te jaoks. Val­la­va­nem soo­vi­tas ka kü­la­de vee-MTÜ­del lei­da või­ma­lus ge­ne­raa­to­ri soe­ta­mi­seks.

Osad kü­la­va­ne­mad aval­da­sid soo­vi, et val­la krii­si­ko­mis­jon ava­li­kus­taks, kas ja kui­das saa­vad elekt­ri­kat­kes­tus­te kor­ral joo­gi­vett, te­le­fo­ni- ja ar­vu­tia­ku­sid laa­di­da ela­ni­kud kü­la­dest, kus po­le val­la va­ru­ge­ne­raa­to­ri­ga al­la­su­tust ega Kuu­sa­lu Soo­ju­se pum­ba­ma­ja.

Eelmine artikkelRätla külatee remont
Järgmine artikkelPääs­tea­me­ti krii­si­val­mi­du­se toe­tus Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­le