Pääs­tea­me­ti krii­si­val­mi­du­se toe­tus Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­le

88
Kuusalu keskkoolile ja spordikeskusele tellitakse neli generaatorit, et tagada kogu kompleksi valgustus, küte, kanalisatsioon ja veega varustamine.

Su­vel ja­gas pääs­tea­met oma­va­lit­sus­te­le krii­si­val­mi­du­se toe­tust. Ani­ja vald sai 31 937 eu­rot, Kuu­sa­lu vald 21 504 eu­rot, Raa­si­ku vald 23 904 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­le eral­da­tud ra­hast oli 6044 eu­rot sa­tel­liit­te­le­fo­ni­komp­lek­ti ja 10 kä­si­raa­dio­jaa­ma soe­ta­mi­seks, 22 488 eu­rot Keh­ra güm­naa­siu­mi­le mo­biil­se ge­ne­raa­to­ri ost­mi­seks ning 3405 eu­rot Ala­ve­re kat­la­ma­ja­le ge­ne­raa­to­ri ühen­dus­või­me­ku­se loo­mi­seks.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et ge­ne­raa­to­ri­te tar­ni­jailt kü­si­ti hin­na­pak­ku­mi­si en­ne pääs­tea­me­ti­le ra­ha­taot­lu­se esi­ta­mist ja ko­he, kui ra­ha eral­da­ti, tel­li­ti oda­vai­malt pak­ku­jalt. Ge­ne­raa­tor jõuab Keh­ras­se käe­s­ole­val nä­da­lal. Se­da ha­ka­tak­se Keh­ras hoid­ma OÜ Vel­ko AV ter­ri­too­riu­mil.

„Koo­li­ma­jas on ge­ne­raa­to­ri­val­mi­dus ja kui on suu­rem elekt­ri­kat­kes­tus või va­ja kor­ral­da­da eva­kuee­ri­mist, saa­me ge­ne­raa­to­ri töö­le pan­na, et koo­li­ma­jas oleks val­ge ja soe. Ge­ne­raa­tor on sõi­duau­to jä­rel­kä­rul ja saab viia val­la eri koh­ta­des­se,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Ka Ala­ve­re kat­la­ma­jal on ge­ne­raa­to­ri­ga ühen­da­mi­se või­me­kus ole­mas, sa­mu­ti on os­te­tud sa­tel­liit­te­le­fo­ni­komp­lekt, mis on pai­gal­da­tud Keh­ra pääs­te­ko­man­dos­se, kus on Ani­ja val­la krii­si­ko­mis­jo­ni ko­gu­ne­mis­koht. Ka kä­si­raa­dio­jaa­mad on ole­mas, neid hoius­ta­tak­se val­la­ma­jas.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus os­tab krii­si­val­mi­du­se toe­tus­ra­hast 9 dii­sel­ge­ne­raa­to­rit, mil­lest 8 pai­gal­da­tak­se val­la al­la­su­tus­te juur­de, üks jääb val­la­maj­ja ava­rii­ge­ne­raa­to­riks. Ge­ne­raa­to­ri­te­ga va­rus­ta­tak­se Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed, Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke, Kol­ga kool ja las­teaed. Ne­li ge­ne­raa­to­rit pan­nak­se Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja spor­di­kes­ku­se juur­de, et ta­ga­da ko­gu komp­lek­si val­gus­tus, kü­te, kanalisatsioon ja vee­ga va­rus­ta­mi­ne.

Val­la­va­lit­sus kor­ral­das ge­ne­raa­to­ri­te os­tuks han­ke, ku­hu esi­ta­ti 4 pak­ku­must. Need kõik üle­ta­sid rii­gilt eral­da­ta­vat sum­mat, val­la­va­lit­sus ot­sus­tas lü­ka­ta pak­ku­mu­sed ta­ga­si. In­ter­ne­tis et­te­võ­te­te ko­du­leh­te­de­le saa­de­tud jä­re­le­pä­ri­mis­te tu­le­mu­se­na tun­nis­tas val­la­va­lit­sus so­bi­vaks OÜ Ge­ne­kas24 kü­si­ta­va hin­na, 9 dii­sel­ge­ne­raa­to­rit os­te­tak­se ko­gu­mak­su­mu­se­ga 21 492 eu­rot.

Val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et ge­ne­raa­to­rid tu­leb müü­jalt saa­da hil­je­malt mai­kuuks. Sa­mas peab loo­ma asu­tus­te juur­de ühen­du­sed, et ge­ne­raa­to­rit saaks ka­su­ta­da. Ka nen­de osas tu­leb kor­ral­da­da han­ge ning kui pal­ju li­sa­tööd val­laee­lar­vest maks­ma lä­he­vad, sel­gub han­ke tu­le­mu­se­na. Ta li­sas, et 8 ge­ne­raa­to­rit on ras­ke­mad, kaa­lu­vad 148 ki­log­ram­mi, üks tu­leb ker­gem, al­la sa­ja ki­log­ram­mi, et se­da saaks val­la­ma­jast va­ja­du­sel trans­por­ti­da teis­tes­se ava­rii­koh­ta­des­se.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­le eral­da­tud toe­tu­sest oli 17 808 eu­rot mo­biil­se ge­ne­raa­to­ri soe­ta­mi­seks, 5376 eu­rot sa­tel­liit­te­le­fo­ni­komp­lek­ti ja li­sa­te­le­fo­ni ost­mi­seks staa­pi ning 720 eu­rot sa­tel­liit­te­le­fo­ni komp­lek­ti pai­gal­da­mi­seks.

Val­la­va­nem Raul Siem lau­sus, et ge­ne­raa­tor on os­te­tud ja ole­mas, se­da hoi­tak­se Aru­kü­las osaü­hing Ra­ven ter­ri­too­riu­mil. Jaa­nua­ris on ka­vas luua ge­ne­raa­to­ri­või­me­ku­sed või­ma­li­ke eva­kuat­sioo­ni­koh­ta­de ehk Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re koo­li ning val­la­ma­ja juur­de. Sa­tel­liit­te­le­fo­ni­komp­lekt on ole­mas ja pai­gal­da­tud val­la­maj­ja, kus asub ka val­la krii­sis­taap.

Eelmine artikkelKüla­va­ne­ma­te koo­so­le­kul rää­gi­ti Kuu­sa­lu val­la uuest aren­gu­ka­vast ja krii­si­val­mi­du­sest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las jät­ka­vad se­ni­sed lu­me­lük­ka­jad