Külad vaid­lus­ta­sid Ko­da­soo ra­bas tur­ba­toot­mist lu­ba­nud koh­tuot­su­se

1438

Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts kao­tas esi­me­ses koh­tuast­mes Ko­da­soo tur­ba­ra­ba vaid­lu­se.

Kuu­sa­lu val­las paik­ne­va Rum­mu jär­ve üm­ber ela­va­te pe­re­de õi­gus­te kait­seks loo­dud MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts on al­ga­ta­nud kam­paa­nia an­ne­tus­te ko­gu­mi­seks. Ra­ha on va­ja koh­tu­ku­lu­de eest ta­su­mi­seks. MTÜ võit­leb sel­le ni­mel, et Ko­da­soo ra­bas­se ka­van­da­tav tur­ba­toot­mi­ne ei ri­kuks kü­la­de joo­gi­vett või jä­taks neid joo­gi­vee­ta.
MTÜ taot­leb, et ko­hus tü­his­taks kesk­kon­naa­me­ti kor­ral­du­se, mil­le­ga an­ti ASi­le Toot­si Tur­vas vee eri­ka­su­tus­lu­ba tur­ba­toot­mi­se alus­ta­mi­seks Ko­da­soo ra­bas. Tal­lin­na hal­dus­ko­hus lan­ge­tas märt­si al­gu­ses ot­su­se – jät­tis MTÜ kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta.
MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts ju­ha­tu­se lii­ge, Ka­ber­la kü­la­va­nem Anu Kirs­man üt­les, et esi­me­se ast­me koh­tu­vaid­lu­se­le on ku­lu­nud kok­ku 2685 eu­rot. Sel­leks on läi­nud Kuu­sa­lu val­lalt eral­da­tud kü­la­ra­had ning eraan­ne­tu­sed. Tä­na­vu­sest val­laee­lar­vest on MTÜ­le koh­tu­ku­lu­de kat­teks an­tud 800 eu­rot.
MTÜd esin­dab koh­tus Kesk­kon­naõi­gu­se Kes­kus. Kae­bu­ses tuuak­se väl­ja, et tur­ba­kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se koos­ta­nud In­se­ne­ri­bü­roo Stei­ger po­le ar­ves­se võt­nud kõi­ki as­pek­te.
Tal­lin­na hal­dus­ko­hus lei­dis, et kae­ba­ja ei esi­ta­nud sel­li­seid tõen­deid, mil­le val­gu­ses lu­ge­da vee-e­ri­ka­su­tus­lu­ba õi­gus­vas­ta­seks: „Ku­na Ko­da­soo tur­ba­maard­la on lü­li­ta­tud kae­van­da­mi­seks so­bi­va­te tur­baa­la­de ni­me­kir­ja, tu­leb tur­ba kae­van­da­mist pi­da­da tõe­näo­li­seks ka ju­hul, kui se­da ei tee AS Toot­si Tur­vas. Ko­ha­li­kel ela­ni­kel puu­dub sub­jek­tiiv­ne õi­gus nõu­da kae­van­da­mi­sest hoi­du­mist, küll on õi­gus nõu­da, et kae­van­da­mi­ne ei kah­jus­taks nen­de elu­kesk­kon­da.“
MTÜ on hal­dus­koh­tu ot­su­se vaid­lus­ta­nud ring­kon­na­koh­tus. Ju­ha­tu­se lii­ge Anu Kirs­man: „Usk sel­les­se, et aja­me õi­get as­ja, ja val­la ra­ha­eral­dis, and­sid kind­lus­tun­de vaid­lus­ta­da meie jaoks ne­ga­tiiv­ne koh­tuot­sus. Oo­ta­me an­ne­tu­si Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts MTÜ kon­to­le EE072200221065024457.“

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li­poi­sid kin­ki­sid las­teaia­las­te­le liik­lus­vank­ri
Järgmine artikkelEla­ni­ke hu­vi Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu vas­tu on lei­ge