Küla­selts alus­tas Pi­ka­ver­re lau­lu­la­va ra­ja­mist

1352
Kü­la­va­nem AND­RES KAL­LAS­TE ko­has, ku­hu on tu­le­va­se lau­lu­la­va tant­sup­lat­si ra­ja­mi­seks auk ju­ba kae­va­tud.

Su­ve lõ­puks val­mib Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki lau­lu­kaa­re esi­ne tant­sup­lats.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gist pool kuu­lub koo­li­le, poo­le on Raa­si­ku vald and­nud MTÜ Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re Kü­la­selts ka­su­ta­da. Kuus aas­tat ta­ga­si ehi­tas kü­la­selts en­da ka­su­tu­ses ole­va­le maa­le Lea­der-prog­ram­mi toel õp­pe­pa­vil­jo­ni koo­li jaoks ning KO­Pi kaas­ra­has­tu­sel va­rem võ­sas­tu­nud ala­le tii­gi ja tu­le­tõr­je vee­võ­tu­ko­ha. Kuid plaa­nid olid ju­ba siis pal­ju suu­re­mad. Pi­ka­ve­res elav ar­hi­tekt Ja­nar Bleh­ner koos­tas es­kii­si ko­gu par­gia­la­le, ku­hu ka­van­da­ti veel lau­lu­la­va koos tant­sup­lat­si ja is­te­pin­ki­de­ga, män­gu­väl­jak, spor­dip­lats, kü­la­kiik, lõk­ke­koht, in­fo­tahv­lid, sild tii­gi­le. Tä­na­vu­sest KO­Pi ke­vad­voo­rust eral­da­ti Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re Kü­la­selt­si­le 2000 eu­rot lau­lu­la­va esi­me­se eta­pi te­ge­mi­seks.

„Sel aas­tal tee­me val­mis tant­sup­lat­si,“ üt­leb Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge And­res Kal­las­te.

Tu­le­va­se lau­lu­la­va et­te üle 100 ruut­meet­ri suu­ru­se tant­sup­lat­si ra­ja­mi­seks eel­tööd on teh­tud – kae­va­tud auk, too­dud ko­ha­le ki­vid: „Tee­me tä­na­va­ki­vi­dest, ku­na pui­dust la­va peaks vas­tu mak­si­maal­selt küm­me aas­tat, siis tu­leks ehi­ta­da uus – sel­lel ei ole mõ­tet.“

Val­mis on kae­va­tud alus ka tee jaoks, mis ühen­dab tant­sup­lat­si koo­li juu­rest par­ki kul­ge­va tee­ga. Ka tee­ra­da te­hak­se tä­na­va­ki­vi­dest.

Ko­he, kui juu­li al­gu­ses te­gi KOP ra­has­tu­sot­su­se tel­lis kü­la­selts tant­sup­lat­si ma­ter­ja­li ko­ha­le, üks ko­ha­lik kü­la­mees käis oma ko­pa­ga kae­va­mas ning üle­jää­nu teh­ti tal­gu­te kor­ras: „See on ühis­te­ge­vusp­ro­jekt, ka ki­vid tu­leb kü­la­mees­tel en­dal pan­na. Al­la tu­leb täi­te­ma­ter­jal, ki­ve hak­ka­me la­du­ma tõe­näo­li­selt au­gus­tis. Kui sep­temb­riks val­mis saa­me, on häs­ti.“

Lau­lu­la­va-pro­jek­ti esi­me­se eta­pi ehk tant­sup­lat­si te­ge­mi­se ko­gu­mak­su­mus on 3417,12 eu­rot. Sel­lest KOP eral­das 2000 eu­rot, omao­sa­lus on 1417,12 eu­rot. Raa­si­ku val­laee­lar­vest an­ti tä­na­vu esi­me­sel poo­laas­tal Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­de­le toe­tust 1133 eu­rot, tei­seks poo­laas­taks 1291 eu­rot, eel­mi­sel aas­tal saa­di kok­ku 1507 eu­rot.

Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re kü­lap­lat­si pa­ri­ga­la laululava es­kii­s.
Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re kü­lap­lat­si pa­ri­ga­la laululava es­kii­s.

Lau­lu­la­va ka­he aas­ta pä­rast?
And­res Kal­las­te leiab, et ühis­te­ge­vus on jää­nud mõ­nes kü­la­piir­kon­nas soi­ku.

„Ole­me tei­nud üri­tu­si, aga ai­nult oma kü­la­le po­le mõ­tet. An­sam­bel mak­sab 1200 eu­rot, ühel kü­lal po­le se­da ra­ha võt­ta. Ning ar­van, et igaüks ei pea oma nur­gas eral­di lõ­ket te­ge­ma, vors­ti võib gril­li­da ka ko­dus,“ mär­gib ta.

See­tõt­tu hak­kas Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­va­nem paar-kolm aas­tat ta­ga­si aja­ma as­ja, et ko­du­kan­di kü­lad teek­sid üri­tu­si koos: „Teist aas­tat oli meil Lii­vaau­gu ja Här­ma rah­va­ga ühi­ne jaa­ni­tu­li. Esi­me­ne kord Lii­vaau­gul, tä­na­vu Här­ma kü­lap­lat­sil. Järg­mi­sel aas­tal peaks ole­ma siin, sel­le­pä­rast on­gi va­ja tant­sup­lats nüüd val­mis saa­da.“

Järg­mi­ne suu­rem siht on te­ha koht, kus saaks kor­ral­da­da kont­ser­te ja teat­rie­ten­du­si. Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki lau­lu­la­va te­ge­mi­ne on kir­jas Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­de aren­gu­ka­vas ning kü­la­va­ne­ma sõ­nul pan­di ka Raa­si­ku val­la koos­ta­mi­sel ole­vas­se aren­gu­kav­va.

„Lau­lu­la­va te­ge­mi­ne on ju­ba märk­sa kal­lim et­te­võt­mi­ne. See eel­dab kor­ra­li­ku pro­jek­ti tel­li­mist ning usun, et kok­ku lä­heb maks­ma küm­neid tu­han­deid eu­ro­sid. Kü­la­selts se­da vaid pro­jek­ti­toe­tu­sest te­ha ei suu­da, see eel­dab kind­las­ti ka val­la toe­tust,“ lau­sub And­res Kal­las­te. Kui vä­he­gi jõuab, plaa­nib ta järg­mi­sel kor­ral esi­ta­da Lea­der-prog­ram­mi pro­jek­ti­taot­lu­se. „2020. aas­ta jaa­ni­päe­vaks võiks lau­lu­kaar ol­la val­mis.“

Eelmine artikkelKARL JA­CO DA­NIEL Ruk­ki­lil­le­män­gu­de poo­diu­mil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu rühm pi­das õpi­las­ma­le­va pul­ma