Kul­tuu­ri­juht ja koo­li­pe­re kor­ral­da­sid Ala­ve­re rah­va­le Ees­ti 100. sün­ni­päe­va peo

1661
Ala­ve­re koo­li ja He­li lau­lus­tuu­dio lau­lu­lap­sed EV 100 peol Ala­ve­res.

Ala­ve­re koo­li­ma­jas tä­his­ta­sid Ees­ti rii­gi juu­be­lit paar­sa­da ini­mest.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li saa­lis oli lau­päe­val, 10. märt­sil Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-ak­tus Ala­ve­re ja sel­le ümb­ru­se kü­la­de ela­ni­ke­le.

„Mul on vä­ga hea meel, et Ala­ve­re rah­vas on ot­sus­ta­nud se­da vää­ri­kat täht­päe­va tä­his­ta­da. Hoid­kem oma keelt ja meelt! Ala­ve­re koo­li di­rek­to­rit Ren­na Rei­sit tun­nus­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi­ga just sel­le eest, et ta on Ala­ve­re koo­lis hoid­nud isa­maa­li­sust ning hoo­lit­se­nud õpe­ta­jas­kon­na­ga, et meie las­test kas­vak­sid head ini­me­sed,“ sõ­nas ter­vi­tus­kõ­nes Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ning tä­nas Ala­ve­re kan­di rah­vast pa­nu­se eest Ani­ja val­la aren­gus­se.

Ta mee­nu­tas, et en­ne Ees­ti Va­ba­rii­gi loo­mist toi­mu­sid Ani­ja val­las Va­ba­dus­sõ­ja ot­sus­ta­vad la­hin­gud. Neis või­del­nud vap­ra­te mees­te auks on taas­ta­tud kolm mä­les­tus­mär­ki – Voo­sel, Vet­las ja Pris­kel: „Ma väga loo­dan, et jaa­ni­päe­vaks saab taas­ta­tud ka La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sammas.“

Peol esi­ne­sid piir­kon­na taid­le­jad – nais­rah­va­tant­su­rühm Ala­ve­re An­nid ja mem­me­de rühm Hel­da, Ala­ve­re koo­li rah­va­tant­suan­sam­bel, tüd­ru­ku­te koor ja pois­tean­sam­bel, so­lis­tid Bri­git­ta-Mia Paas­ma ja Kad­ri-Liis Rem­mel­gas, He­li lau­lus­tuu­dio õpi­la­sed ning Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi. Lau­lu­de-tant­su­de va­he­le lu­ge­sid Ala­ve­re koo­li­tüd­ru­kud õpe­ta­ja Hil­le Kil­gi koos­ta­tud mõ­tisk­lu­si. Kont­ser­di ajal näi­da­ti sei­na­le fo­to­sid Ala­ve­re kan­di aja­loost, loo­du­sest ja ini­mes­test. Kõi­gi­le oma piir­kon­na üle 75 aas­ta va­nus­te­le ini­mes­te­le kin­ki­sid Ala­ve­re koo­li lap­sed lil­led.

Pä­rast kont­ser­ti pa­ku­ti šam­pan­jat ja sün­ni­päe­va­tor­ti. See­jä­rel jät­kus pi­du sü­daöö­ni an­samb­li­ga Onud.

Peo­kor­ral­da­jad AN­NA NI­LISK, REN­NA REI­SI ja KÄT­LIN TAKK.
Peo­kor­ral­da­jad AN­NA NI­LISK, REN­NA REI­SI ja KÄT­LIN TAKK.

Kol­me nai­se al­ga­tus

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel Ala­ve­res osa­le­sid um­bes 200 ini­mest. Vii­ma­ti tu­li koo­li au­las­se nii pal­ju rah­vast kok­ku koo­li juu­be­li­peo­le 2014. aas­tal.

Va­rem ei ole Ala­ve­re piir­kon­na rah­vas Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ühi­selt tä­his­ta­nud. Kes on soo­vi­nud, on läi­nud Keh­ras­se kont­ser­di­le ning Ani­ja val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu esi­me­he vas­tu­võ­tu­le. Ku­na Ala­ve­re rah­vast on seal käi­nud vä­he – pea­mi­selt vaid esi­ne­jad, ot­sus­ta­sid Ala­ve­re kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk ning Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si ja koo­li hu­vi­juht Kät­lin Takk te­ha ka oma rah­va­le rii­gi juu­be­li pu­hul peo.

„Meie piir­kon­nas ei ole suur an­samb­li­ga pi­du ta­va­li­ne, me ei saa se­da en­da­le lu­ba­da. Õn­neks ei pi­da­nud me sel­le peo te­ge­mi­seks pro­jek­ti­ra­ha taot­le­ma, val­la­va­lit­sus pa­ni õla al­la ja eral­das mei­le ra­ha,“ lau­sus An­na Ni­lisk.

Ren­na Rei­si mär­kis: „Ees­ti Va­ba­riik sai ik­ka­gi sa­ja-aas­ta­seks. Taht­si­me se­da koos oma ini­mes­te­ga tä­his­ta­da, sest riik ongi ju ini­me­sed. Ku­na Eesti juu­be­list on pal­ju rää­gi­tud, soo­vi­si­me meie kõ­nel­da oma paik­kon­na sa­jast aas­tast ning kõ­ne­ta­da just siin­seid ini­me­si ning tä­na­da neid, kes ra­ja­sid aas­ta­te eest oma ko­du Ala­ve­re piir­kon­da.“

Ta li­sas, et et­te­võt­mi­sel oli ka kas­va­tus­lik mõ­te – pan­na noo­re­mad ini­me­sed oma ko­du­ko­hast lu­gu pi­da­ma ja mi­ne tea, ehk olib mõ­ni neist siia­kan­ti ta­ga­si. Koo­li­juht rõõ­mus­tas, et osa endistest õpilastest tu­lid ka EV 100 sün­ni­päe­va­peo kor­ral­da­mi­sel ap­pi.

Kor­ral­da­jad saat­sid kõi­gi­le Ala­ve­re piir­kon­na vä­he­malt 75aas­tas­te­le ini­mes­te­le kut­sed, or­ga­ni­see­ri­sid bus­si­rin­gi, et kõik soo­vi­jad jõuak­sid ko­ha­le.

Fo­tod, mi­da ak­tu­se ajal sei­na­le ku­va­ti, an­dis ko­du­kan­di rah­vas – um­bes pool­teist kuud va­rem teh­tud üles­kut­se pea­le too­di Ala­ve­re raa­ma­tu­kok­ku li­gi­kau­du 250 fo­tot, mil­lest va­ni­mad olid esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajast. Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ma­ri­ka Kuusk skan­ee­ris need ar­vu­tis­se. Pil­ti­dest sai al­gu­se piir­kon­na fo­to­pank, mi­da ha­ka­tak­se edas­pi­di täien­da­ma. Ala­ve­re Kü­la­selts pa­neb fo­tod oma Fa­ce­boo­ki le­he­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lil uus orel
Järgmine artikkelKal­lig­raa­fia­näi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas – ühen­da­tud on kunst ja sõ­na