Kui­das on läi­nud Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gul uu­te tee­nus­te aren­da­mi­ne, kas raa­ma­tu­kap­pi on ha­ka­tud ka­su­ta­ma?

138
ÕNNE PAIMRE.

Vas­tab Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja ÕN­NE PAIM­RE:
„Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu uus raa­ma­tu­kapp lae­nu­tab nüüd raa­ma­tuid öö­päe­va­ring­selt. Lu­ge­jad saa­vad en­da tel­li­tud raa­ma­tud kät­te just siis, kui see nei­le kõi­ge pa­re­mi­ni so­bib.

Meil on hea meel, et hu­vi uu­te tee­nus­te vas­tu on nii suur ja meie te­ge­vust on mär­ga­tud. Ena­mas­ti tu­leb lu­ge­ja­te­le ja­ga­da in­fot, kui­das raa­ma­tu­kap­pi saab tea­vi­kuid tel­li­da.

Raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­se lä­he­dus­se pai­gu­ta­tud kap­pi on või­ma­lik raa­ma­tuid tel­li­da lu­ge­ja­por­taa­lis UR­RAM www.lu­ge­ja.ee. Sel­leks tu­leb lu­ge­ja­por­taa­li sis­se lo­gi­da, bro­nee­ri­da soo­vi­tud raa­ma­tud ja need re­ser­vee­ri­da. Lu­ge­ja­por­taa­lis saab lu­ge­ja nüüd ise va­li­da, kas ta soo­vib ta­va­list re­ser­vee­rin­gut või tel­lib raa­ma­tud kap­pi. Sel­leks tu­leb ava­da raa­ma­tu­ko­gu alt ek­semp­la­rid ning siis va­ju­ta­da „Kap­pi“.

Raa­ma­tuid saab tel­li­da ka, kui saa­da­te e-kir­ja aad­res­sil kuu­sa­lu.raa­ma­tu­ko­gu@kuu­sa­lu.ee või he­lis­ta­te raa­ma­tu­ko­gu lah­tio­le­kuae­ga­del te­le­fo­nil 607 2197.

Raa­ma­tu­te kät­te­saa­mi­ne käib täp­selt sa­ma­moo­di, na­gu on pa­kiau­to­maa­di pu­hul. Kui raa­mat on kap­pi jõud­nud, tu­leb lae­nu­ta­ja­le SMS-tea­vi­tus või e-ki­ri, kus on kir­jas uk­se­kood ja raa­ma­tu­te ka­pis ole­mi­se täh­taeg. Tea­vi­kuid hoi­tak­se raa­ma­tu­ka­pis kolm päe­va.
Lae­nu­ta­tud raa­ma­tuid saab jät­ku­valt ta­gas­ta­da igal ajal raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­se kõr­val asu­vas­se post­kas­ti.

Li­saks raa­ma­tu­ka­pi pai­gal­da­mi­se­le re­mon­ti­si­me ja kor­ras­ta­si­me pe­rioo­di­ka hoid­la nii, et se­da saab ka­su­ta­da ka in­di­vi­duaal­töö­ruu­mi­na. Ku­na hoid­las asu­vad eel­mis­te aas­ta­te aja­kir­jad, Loo­min­gu Raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tud, En­del Va­her­ma fond ja ko­du­loo­kir­jan­dus, siis jääb ruu­mi ka­su­ta­mi­se li­sa­tin­gi­mu­seks, et va­ja­du­sel saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad sealt va­ja­mi­ne­vad tea­vi­kud kät­te. Võt­si­me ees­ku­juks Kärd­la raa­ma­tu­ko­gu, kus on sa­mu­ti vä­hem­ ka­su­ta­ta­vad ruu­mid üht­la­si in­di­vi­duaal­töö­ruu­mid.

Loo­da­me, et lu­ge­jad on meie uuen­dus­te­ga ra­hul, 20. ok­toob­ril al­ga­vad raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad. Koh­tu­mi­se­ni raa­ma­tu­ko­gus!“

Eelmine artikkelRahvas on hinnangu andnud
Järgmine artikkelRaa­si­ku saab sot­siaal­ma­ja