Raa­si­ku saab sot­siaal­ma­ja

372
Raa­si­ku tu­le­va­se sot­siaal­ma­ja vaade.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu vo­li­tas val­la­va­ne­mat sõl­mi­ma rii­gi­han­ke pa­ri­ma pak­ku­ja­ga le­pin­gu Raa­si­kul Nur­me tä­nav 10 asu­va tu­le­va­se sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­seks. Ka­hest pak­ku­mi­sest sood­sa­ma te­gi OÜ Tes­ron Ehi­tus, kes teeb ka Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tust. Sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se hind on 669 730,16 eu­rot.

Raa­si­ku ku­na­gi­ne haig­la­hoo­ne, ka­he­kord­ne puit­ma­ja Nur­me tä­na­val, on ka­su­tu­sel sot­siaa­le­lu­ruu­mi­de­na. 313ruut­meet­ri hoo­nes on seitse ela­mis­pin­da suu­ru­se­ga 9-81 ruut­meet­rit, li­saks üks ka­su­tu­se­le võt­ma­ta amor­ti­see­ru­nud elu­ruum. Praegu on kasutusel 4 elamispinda.
Möö­du­nud sü­gi­sel kor­ral­das val­la­va­lit­sus han­ke hoo­ne re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti te­ge­mi­seks.

Või­tis OÜ Kir­de Pro­jekt, pro­jekt läks maks­ma 27 420 eu­rot. Möö­du­nud aas­ta lõ­pus esi­tas val­la­va­lit­sus Kre­de­xi­le taot­lu­se Raa­si­kul Nur­me 10 asu­va sot­siaal­ma­ja ener­gia­sääst­li­kuks re­no­vee­ri­mi­seks, et hoo­ne soo­jus­ta­da, va­he­da väl­ja uk­sed-ak­nad, ra­ja­da uued küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mid. Taot­lus kii­de­ti heaks, ke­va­deks val­mis pro­jekt, see lä­bis eks­per­tii­si ning au­gus­tis kor­ral­da­ti ehi­tus­han­ge.

Kre­dex toe­tab re­no­vee­ri­mist 50 prot­sen­di­ga abi­kõlb­li­kest ku­lu­dest ehk 318 301,58 eu­ro­ga. Val­la omao­sa­lus on 351 428,58 eu­rot. Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­seks ka­van­da­tud 271 000 eu­rot. Ku­na suur osa re­konst­ruee­ri­mis­töö­dest jääb tu­le­vas­se aas­tas­se, kü­sis val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gult lu­ba, et kin­ni­ta­da han­ke võit­ja ning sõl­mi­da ehi­tus­fir­ma­ga le­ping.

Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si sõ­nul al­gab ehi­tus loo­de­ta­vas­ti no­vemb­ris ning sot­siaal­ma­ja val­mib ke­va­deks: „Ka­pi­taal­re­mon­di käi­gus va­he­ta­tak­se väl­ja peaae­gu kõik pea­le kand­va­te konst­rukt­sioo­ni­de. Hoo­ne saab maa­küt­te, katusele pan­nak­se päi­ke­se­pa­nee­lid. Sot­siaal­maj­ja on pla­nee­ri­tud kuus kor­te­rit, neist ka­hes, mis on kol­me- ja nel­ja­toa­li­sed, on või­ma­lik üü­ri­da ka ühe või ka­he toa kau­pa. Alumise korruse kahte suuremasse korterisse tuleb ühisköök ja üks ühine pesuruum korteri kohta.“