Kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mi­sest Kuu­sa­lu val­las

509

Kuu­sa­lu val­la hool­da­ta­vaid kruu­sa­teid on kü­la­des kok­ku 250 ki­lo­meet­rit. Ka sel sü­gi­sel on mit­mel pool nu­ri­se­tud, miks ei ka­su­ta­tud va­he­peal­set kui­va ae­ga kruus­tee­de höö­vel­da­mi­seks, osa­de­le val­la­tee­de­le jõu­dis höö­vel ok­toob­ris al­les uu­te vih­ma­de pai­ku, mis­tõt­tu jäi neil tee­del höö­vel­da­mi­se ka­su­te­gur väi­ke­seks.

Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tab, et on olu­kor­ra­ga kur­sis, ta on pa­lu­nud val­la­tee­de hool­da­jaks va­li­tud fir­ma­del höö­vel­da­da teid nii­pal­ju, kui se­da on või­ma­lik te­ha: „Kuu­sa­lu val­las on kolm fir­mat, kes pa­ku­vad tee­de höö­vel­da­mis­tee­nust: FIE Enn Veer­la, OÜ Ve­les­ton ja OÜ Kuu­sa­lu Veod. Va­rem sai­me tel­li­da höö­vel­da­mist OÜ-lt Üle, kuid ena­mi­ku­le rii­gi­tee­de­le on nüüd­seks pan­dud kõ­va­ka­te, po­le enam kruu­sa­teid. OÜ Üle ei te­ge­le kruu­sa­tee­de hool­da­mi­se­ga ning ka­hel vii­ma­sel aas­tal po­le osa­le­nud val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil.“

Ma­jan­duss­pet­sia­list tõ­deb, et tee­höö­vel on kal­lis in­ves­tee­ring, ma­si­na eest tu­leks ta­su­da ku­ni 250 000 eu­rot, va­ruks sel­list ei os­te­ta ning tu­leb hak­ka­ma saa­da nen­de­ga, mis on val­las töö­kor­ras ja ka­su­tu­sel.
„Kuu­sa­lu val­la kruu­sa­tee­de su­vi­ne hool­da­mi­ne on ja­ga­tud kol­me fir­ma va­hel, töö­ta­tak­se, kui­das il­mao­lud või­mal­da­vad, kuid või­me­ku­sest jääb vä­he­seks. Pa­ra­ku on kruu­sa­tee­de­ga nii, et höö­vel­da­da ei saa lii­ga mär­ja ega ka lii­ga kuu­ma il­ma­ga, tee­ka­te peab pä­rast vih­ma pool­teist ku­ni kaks päe­va kui­va­ma. Just see­pä­rast püüa­me­gi iga aas­ta­ga pan­na või­ma­li­kult pal­ju­de­le val­la­tee­de­le mus­ta kat­te, kui vaid ja­guks ra­ha,“ üt­les Ma­dis Praks.