Aren­dus­ko­da ja­gab et­te­võ­te­te­le Co­vi­di-toe­tu­se­ga 174 240 eu­rot

126
Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus­g­ru­pi te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS, no­vemb­ri kes­kel ava­te piir­kon­na et­te­võ­te­te­le era­kor­ra­li­se taot­lus­voo­ru, mis on seo­tud Co­vid-19ga. Ja­ga­mi­se­le lä­heb 174 240 eu­rot. Kas ja kui­das et­te­võt­ted on sel­lest hu­vi­ta­tud?
„Maae­lu­mi­nis­tee­rium eral­dab PRIA kau­du kõi­gi­le Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de­le Co­vi­di toe­tu­se sum­mad, et ai­da­ta ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu kan­na­ta­da saa­nud et­te­võt­teid maal. Sel­le ra­ha ja­ga­mi­seks li­sa­si­me MTÜ Aren­dus­ko­da üld­koo­so­le­ku ot­su­se­ga st­ra­tee­gias­se uue meet­me „Co­vid-19 tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­ne“.

Aren­dus­ko­da avab taot­lus­voo­ru viieks päe­vaks Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la ning Lok­sa lin­na mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te­le, aga ka MTÜ­de­le ja SA­de­le, kui need on ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu kah­ju saa­nud te­ge­vus­vald­kon­da­des, mi­da kä­sit­le­tak­se et­te­võt­lu­se­na. Taot­le­ja ei to­hi ol­la ras­kus­tes et­te­võ­te, kel­le­le on al­ga­ta­tud pank­ro­ti­me­net­lus või on tek­ki­nud pank­ro­tio­lu­kord.

Taot­lu­si saab esi­ta­da E-PRIA kau­du ala­tes es­mas­päe­va, 15. no­vemb­ri hom­mi­kul kel­la 8 ku­ni ree­del, 19. no­vemb­ril kel­la 16.59. Ju­hin tä­he­le­pa­nu sel­le­le tei­se­le kel­laa­ja­le, taot­lu­si on või­ma­lik vii­ma­sel päe­val edas­ta­da ai­nult ku­ni töö­päe­va lõ­pu­ni, mit­te sü­daöö­ni.

Hu­vi­li­si sel­le toe­tu­se vas­tu ik­ka on. Kor­ral­da­si­me 21. ok­toob­ril in­ter­ne­tis Zoo­mi kesk­kon­nas in­fo­päe­va, osa­le­jaid oli 16. Osa­le­ja­te seas oli ka Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­teid.

Täp­se­ma in­fo Co­vi­di lee­ven­dus­voo­ru koh­ta leiab Aren­dus­ko­ja ko­du­le­helt, va­li­da „Lea­der“ ja eda­si „Esit­lu­sed“. Seal on kir­jas, mil­le jaoks toe­tust saab: tee­nus­te või too­de­te üm­berst­ruk­tu­ree­ri­mi­seks, Co­vi­dist põh­jus­ta­tud lee­ven­dus­meet­me­te ja uu­te teh­no­loo­gi­li­se la­hen­dus­te ka­su­tu­se­le­võ­tuks, ka ole­ma­so­le­va­te too­de­te ja tee­nus­te jät­ku­suut­lik­ku­se ta­ga­mi­seks. In­ves­tee­rin­guid saab te­ha sead­me­te, ma­si­na­te, in­ven­ta­ri ja tark­va­ra­la­hen­dus­te ost­mi­seks ning ehi­tus­te­ge­vu­seks.

Toe­tu­se määr on ku­ni 60 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest, mi­ni­maal­ne toe­tus­sum­ma on 3000 eu­rot ja mak­si­maal­ne 20 000 eu­rot. Ko­du­le­helt leiab pro­jek­ti­kir­jel­du­se kind­la vor­mi, mil­le koos­ta­si­me sel­le taot­lus­voo­ru jaoks. Ta­va­pä­ra­selt on tul­nud et­te­võ­te­tel esi­ta­da pro­jek­ti koh­ta ärip­laan, aga see­kord saab na­tu­ke liht­sa­malt.“

Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-prog­ram­mi te­ge­vus on jao­ta­tud pe­rioo­di­deks. Eel­mi­ne pe­riood, mis al­gas 2014. aas­tal, pi­di lõp­pe­ma aas­tal 2020, uus pi­di kest­ma 2021-2027. Kui pal­ju on ko­roo­na­pan­dee­mia Lea­de­ri ta­va­pä­ra­seid te­ge­vu­si muut­nud?„Pe­rioo­di vii­ma­sel aas­tal olek­si­me pi­da­nud kor­ral­da­ma koo­so­le­kuid ja koos­ta­ma uue pe­rioo­di st­ra­tee­gia. Vii­rus se­da ei või­mal­da­nud. Et Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de te­ge­vus ei kat­keks, on 2021 ja 2022 kuu­lu­ta­tud va­heaas­ta­teks, mi­da ra­has­ta­tak­se eel­mi­se pe­rioo­di sum­ma­de jär­gi, keh­ti­vad se­ni­sed st­ra­tee­giad uuen­da­tud ku­jul.

Aren­dus­ko­jal on 2022. aas­tal ja­ga­da toe­tus­teks 738 000 eu­rot. Ju­ha­tus ot­sus­tas, et taot­lus­voo­rud ava­me 28. veeb­rua­rist ku­ni 4. märt­si­ni nel­ja­le meet­me­le. Mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­seks on ja­ga­da 428 000 eu­rot, ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tu­seks 210 000 eu­rot, kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­seks 40 000 eu­rot ning meet­me­le „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ 60 000 eu­rot.

Ka­he­le va­heaas­ta­le järg­ne­vad uue pe­rioo­di kolm aas­tat ehk kok­ku kes­tab pe­riood 2025. aas­ta lõ­pu­ni. Tu­le­val aas­tal pea­me koos­ta­ma uue st­ra­tee­gia, kor­ral­da­ma sel­leks koo­s-o­le­kuid. Kes ta­hab, et te­da hu­vi­tav vald­kond tu­leks edas­pi­di ra­has­tus­se, jäl­gi­gu rek­laa­me ja tul­gu osa­le­ma.“

Kui pal­ju Lea­der-toe­tu­si on Aren­dus­ko­da oma te­ge­vus­piir­kon­nas väl­ja ja­ga­nud?
„Aren­dus­ko­da alus­tas Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­na te­ge­vust 2007. aas­tal, pro­jek­ti­de­le hak­ka­si­me toe­tu­si ja­ga­ma 2008. aas­tast. Sel­lest ala­tes on piir­kon­na MTÜd, et­te­võt­ted, era-i­si­kud ja oma­va­lit­su­sed kir­ju­ta­nud ja esi­ta­nud kok­ku üle 800 ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti, mil­lest ra­has­tu­se saa­nud 536 pro­jek­ti. Ja­ga­tud on üle 6 mil­jo­ni eu­ro.

Li­gi 300 000 eu­ro ula­tu­ses on prae­gu veel Aren­dus­ko­ja kau­du ra­has­ta­tud Lea­der-pro­jek­te töös. Kui neid sel­les ma­hus el­lu ei vii­da, lä­heb jääk üm­ber­ja­ga­mi­se­le. Tõe­näo­li­selt kor­ral­da­me järg­mi­se aas­ta lõ­pus jää­ki­de ja­ga­mi­seks taot­lus­voo­rud.“

Aren­dus­ko­da on edu­kalt al­ga­ta­nud ja osa­le­nud koos­tööp­ro­jek­ti­des. Kui­das nen­de­ga?
„Kaks meie al­ga­ta­tud ja ju­hi­ta­vat pro­jek­ti jät­ku­vad, ni­me­ta­me neid üle­mi­ne­kup­ro­jek­ti­deks. PRIA kin­ni­tas tu­le­vaks aas­taks 100 000 eu­rot Aren­dus­ko­ja en­da pro­jek­ti­de­le, sel­le­le li­san­dub 10prot­sen­di­li­ne omao­sa­lus ehk 10 000 eu­rot.

Rah­vus­va­he­li­ne pro­jekt on seo­tud tu­ris­mi ja et­te­võt­lu­se­ga rah­vus­par­ki­des. Jät­kub „Mit­me­ke­si­se sääst­va tu­ris­mi et­te­võt­lu­se ühi­sa­ren­da­mi­ne“, mil­le te­ge­vu­sed toi­mu­vad 2022. aas­tal Ees­ti-si­se­selt ning üle­mi­ne­kup­ro­jek­ti raa­mes tee­me vä­lis­sõi­te, et lei­da uu­si part­ne­reid. Au­gus­ti al­gu­ses lõp­pes sel­le­le eel­ne­nud pro­jekt „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de piir­kon­nas“, mil­le abil sai­me 2019. aas­ta lõ­pus La­he­maa rah­vus­par­gi­le Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­di.

Se­ni­sed part­ne­rid on ol­nud rah­vus­par­ki­de ja loo­dus­kait­sea­la­de­ga seo­tud Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid Ees­tist, Lä­tist, Lee­dust, Slo­vee­niast, Por­tu­ga­list. Uus põ­hip­ro­jekt ni­me­tu­se­ga „Loo­dus­sõb­ra­lik ja jät­ku­suut­lik et­te­võt­lus rah­vus­par­ki­de mõ­ju­piir­kon­da­des“ peaks käi­vi­tu­ma aas­tal 2023. Pro­jek­ti­juht on en­di­selt Kat­rin Suur­soo.

Tei­ne on Ees­ti-si­se­ne pro­jekt ja seo­tud toi­du­tee­ma­ga. Te­ge­vu­sed toi­mu­vad Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti raa­mes. Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel on prae­gu Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta, mil­le te­ge­vu­si kor­ral­da­me koos­töös viie Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­ga Har­ju­maalt, Lää­ne- ja Ida-Vi­ru­maalt. Aren­dus­ko­da on ka sel­le pro­jek­ti juht­part­ner, pro­jek­ti­juht on Eha Paas.

Mõ­le­ma pro­jek­ti koh­ta leiab in­fot Aren­dus­ko­ja ko­du­le­helt ja Fa­ce­boo­kist, ka Sõ­nu­mi­too­ja on ka­jas­ta­nud. Võib-ol­la näen oma mät­ta ot­sast, aga mõ­le­mad pro­jek­tid on prak­ti­li­sed – li­saks se­mi­na­ri­de­le teh­tud töö­tu­ba­sid ja va­he­ta­tud ko­ge­mu­si. Li­saks osa­le­me Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­hi­tud pro­jek­tis „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“.“

Kor­ral­da­te pä­ris pal­ju õp­pe­rei­se.
„Õp­pe­rei­se ole­me tei­nud rah­vus­va­he­lis­te ja Ees­ti-si­ses­te pro­jek­ti­de raa­mes ning teis­te Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de te­ge­vu­se­ga tut­vu­mi­seks. Grup­pi­de­ga õp­pe­rei­se on ka­he Lea­der-pe­rioo­di jook­sul ol­nud vä­he­malt sa­da – Aren­dus­ko­ja en­da liik­me­te­le on kor­ral­da­tud 22 vä­lis­rei­si ja tei­sed ol­nud pro­jek­ti­de raa­mes laie­ma­le rin­gi­le. Kõi­ki­de sõi­tu­de koh­ta on teh­tud ta­be­lid, et kes ja kus käi­nud. Osa­le­jaid on ol­nud li­gi 800, ak­tiiv­se­mad on käi­nud mit­mel rei­sil. Fo­to­pan­gas on õp­pe­rei­si­dest kok­ku li­gi 10 000 pil­ti.“

Kui pal­ju on Aren­dus­ko­jal liik­meid?
„Prae­gu on liik­meid 63, neist viis on oma­va­lit­su­sed: Hal­ja­la, Kad­ri­na, Kuu­sa­lu ja Ta­pa vald, Lok­sa linn. MTÜ­de ja et­te­võ­te­te liik­me­ta­su on 32 eu­rot aas­tas, oma­va­lit­su­sed li­sa­vad 1,50 eu­rot ela­ni­ku koh­ta aas­tas. Liik­me­mak­su­dest lae­kub aastas ee­lar­ves­se 36 295 eu­rot, sel­le­ga kae­tak­se pro­jek­ti­de omao­sa­lus ja ka muid ku­lu­sid. Aas­taa­ruan­ded on ava­li­kud.

MTÜ ju­ha­tus on kuue­liik­me­li­ne – kaks esin­da­jat nii et­te­võ­te­test, MTÜ­dest kui ka oma­va­lit­sus­test. Ju­ha­tu­se esi­mees on Ur­mas Kirt­si Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­na, asee­si­mees Va­hur Lee­mets MTÜst Hu­vik­lu­bi Nel­son, liik­med Ri­ho Tell Ta­pa val­la­va­lit­su­sest, Hel­le Loots­mann MTÜst Pen­sio­nä­ri­de Ühen­dus Lok­sa Kom­pass, He­len Ka­rus OÜst Tool­se Puh­ke­kü­la ja And­res Nukk OÜst Nu­ka Kau­bad. Aren­dus­ko­ja edu pant on ol­nud see, et kõik ju­ha­tu­se liik­med on ol­nud kaa­sa­mõt­le­jad ja toe­ta­jad. Jaa­nua­ris tu­leb va­li­da uus ju­ha­tus.“

Eelmine artikkelÄra­pa­ni­ja, kas sa pä­ri­selt ta­had sel­li­ses maail­mas ela­da?
Järgmine artikkelAni­ja val­las saa­vad tu­le­val aas­tal mus­ta kat­te üle 5 ki­lo­meet­ri teid