Korruptsiooniteema Kuusalu vallavolikogus

1011

ENN KIRSMAN palus volikogu esimehel lükata vastamine arupärimisele edasi jõulueelsele istungile, kuna pidi seekord lahkuma.

Kuusalu vallavolikogu liige Enn Kirsman esitas 27. oktoobri istungil volikogu esimehele Andres Paomehele arupärimise võimalikest korruptsioonisituatsioonidest Kuusalu vallavõimu seas. Ta palus suulist vastust järgmisel, novembrikuu istungil.

Möödunud kolmapäeval, 24. novembril toimunud istungi materjalide seas oli volikogu esimehe kirjalik vastus, kuid suuline vastamine jäi ära arupärija soovil.

Arupärimise ja vastusega on võimalik tutvuda internetis Kuusalu valla kodulehel uudiste rubriigis, kus on kutse volikogu istungile.

Enn Kirsman loetleb arupärimises talle teadaolevad korruptsioonijuhtumid. Arengukomisjoni esimees Mait Kröönström rikkus 23.veebruaril 2010 toimingupiirangut ja hääletas Kolga-Aabla külas asuva tantsuplatsi kinnistu tasuta kasutusse andmise poolt. Mait Kröönström on  Kolga-Aabla MTÜ juhatuses.

Vallavanem Urmas Kirtsi on allkirjastanud ja osalenud otsustamisel, kui vallavalitsus otsustas anda MTÜle Kiiu Arendus loa 2009. aasta jõulupeo korraldamiseks ning eraldada 17 000 krooni valla eelarvest MTÜ tegevuse toetuseks. Urmas Kirtsi oli siis Kiiu Arenduse juhatuse liige.

Revisjonikomisjoni esimehe Raul Valgiste kohta kirjutab arupärija, et ta on tasuta või soodustingimustel kasutanud Kuusalu Soojusele kuuluvat sõiduautot, kuigi on lahkunud ettevõttest töölt.

Enn Kirsman küsib volikogu esimehelt, kas ta oskab või tahab lisada sellesse nimekirja veel mõne korruptsioonisituatsiooni, milliseid samme on astunud, et seaduserikkujad saaksid väljateenitud karistuse, kas ta tunneb vastutust, kavatseb välja selgitada rikkumistega kaasneda võinud kahju vallale ja seda tagasi nõuda ning mida kavatseb teha, et taolised juhtumid enam ei korduks.

Viimane küsimus on: „Kui kaua veel kavatsed Sa rahulikult pealt vaadata, kuidas revisjonikomisjon kui volikogu „valvekoer” silma kinni pigistab ning jaanalinnu kombel probleemide eest pead liiva alla peidab.”

Andres Paomees on oma kirjalikus vastuses täiendava korruptsiooniilminguna välja toonud 27. jaanuari 2010 istungi, kus otsustati MTÜ Õnne Maja kasutusse anda Kolga vana vallamaja: „Teadmata, et minu tütar kuulub MTÜ Õnne Maja juhatusse, ei taandanud ennast antud päevakorrapunkti arutelust.”

Politsei algatas  väärteomenetluse, leidis, et väärtegu on toime pandud ettevaatamatult ja määras rahatrahvi.

Volikogu esimees kirjutab veel: „Minu arvates vallale rahalist kahju tekitatud ei ole. Kavatsen volikogu iga istungi alguses meelde tuletada volikogu liikmetele tekkida võivaid konflikte päevakorrapunktide arutelul.”

Ta lisas revisjonikomisjoni kohta esitatud küsimuse vastuseks, et ei kavatse rahulikult pealt vaadata, vaid esitada sama küsimus revisjonikomisjonile, kuhu kuulub ka Enn Kirsman.

Kolga-Aabla tantsuplatsi kohta sõnas Mait Kröönström 27. oktoobri istungil, et kaebuse peale oli politsei algatanud väärteomenetluse, kuid väärtegu ei leitud.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et Kiiu Arendusega seotud otsuste arutamisel on ta end vallavalitsuse istungitel taandanud, kuid vallavanemana olnud kohustatud otsuseid allkirjastama.

Raul Valgiste selgitas, et ostis Kuusalu Soojusele kuulunud ja tema ametiautona kasutuses olnud sõiduauto –  maksumuse väljaselgitami-seks telliti hinnang.

Andres Paomees: „Järgmi-sel istungil tutvustan arupäri-mise näidete kohta kogutud materjale, ka vallavalitsuse protokolli ja Kuusalu Soojuse nõukogu otsust ning hindamisakti.”

Enn Kirsman kommenteeris Sõnumitoojale sel esmas-päeval: „Revisjonikomisjoni põhimäärus sätestab komisjoni kokkukutsumise korra, lihtliikmel see pädevus puudub nagu ka aseesimehel, kui esimees ei ole teatanud, et on ära. See on järjekordne näide, kui eiratakse head tahet, et revisjonikomisjoni juhiks valitakse inimene opositsioonist.”

Ta lisas: „Tahan juhtida tähelepanu sellele, et isik, kellel on huvide konflikt, peab ennast täielikult taandama arutelust ja otsustamisest.“

Eelmine artikkelTurbuneeme külas oli teele kukkunud puu
Järgmine artikkelPidu „Alavere noorte heaks 2010“ tõi sisse üle 6000 krooni