Koo­so­lek Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas päi­ke­se­par­gi tee­mal

83
Vaade bussipeatusest kavandatavale päikesepargile ja kõnealusele ristmikule. Fotole on lisatud hekk. Esimesed paneelid kavandatakse heki taha, bussipeatuses seisjale need ei paista.

Tei­si­päe­va, 29. juu­ni õh­tul toi­mus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas rah­va­koo­so­lek, kus sel­gi­ta­ti Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja vas­tu Va­na-Nar­va maan­tee äär­de roh­kem kui 20 hek­ta­ri­le ka­van­da­ta­va päi­ke­se­par­gi­ga seon­du­vat. Osa­le­jaid oli al­la paa­ri­küm­ne, neist viis esin­da­sid päi­ke­se­par­gi ra­ja­mi­se­ga seo­tud et­te­võt­teid, viis olid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sest ning um­bes sa­ma pal­ju oli ko­ha­lik­ke ela­nik­ke, val­da­valt pla­nee­ri­ta­va päi­ke­se­par­gi kin­nis­tu lä­hi­naab­rid. Koo­li­ma­ja vas­tu Al­li­ka kül­la päi­ke­se­par­gi ehi­tu­sõi­gust soo­vi­vad aren­da­jad sel­gi­ta­sid, et ve­si­ni­ku­te­hast sin­na ei plaa­ni­ta, ta­he­tak­se te­ha kesk­kon­da sääst­vat päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma. Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et veel po­le sel­ge, kas päi­ke­se­jaa­ma ra­ja­ja­le So­lar­park Kuu­sa­lu OÜ esi­ta­tak­se pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed või tu­leb koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring. Ot­su­se lan­ge­tab val­la­va­lit­sus, kes jäi mõ­neks nä­da­laks su­ve­puh­ku­se­le, järg­mi­ne is­tung on ka­van­da­tud 5. au­gus­ti­le.

Eelmine artikkelKoo­riü­hin­gu aas­tap­ree­mia Tor­mi­se-selt­si­le
Järgmine artikkelTAA­VI ES­KO va­li­ti koo­riü­hin­gu au­liik­meks