Koos­tööp­ro­jek­ti­ga „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ püü­tak­se põh­ja­ran­ni­kut muu­ta tu­ris­mi­hi­tiks

1937
Koostööprojekti algatas Põhja-Harju Koostöökogu, mille tegevjuht on MARGIT PÄRTEL, kes 2014. aastal taastas Jõelähtme vallas Loo külas vana veski – Ajaveski.

Kuus Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi hak­ka­vad ühi­selt aren­da­ma Tal­lin­na ja Nar­va va­hel te­gut­se­va­te tu­ris­miet­te­võ­te­te koos­töö­võr­gus­tik­ku, ühis­tu­run­dust ja kor­ral­da­ma koo­li­tu­si.

„Meil on põh­ja­ran­ni­kul ühi­ne geog­raa­fi­li­ne ja kul­tuu­ri­li­ne taust. Meid ühen­da­vad me­ri ja Tal­lin­na-Nar­va maan­tee, mi­da möö­da pi­de­valt sõi­da­me. Ko­gu piir­kon­na olu­li­ne aren­dus­te­gur on tu­rism. Ole­me al­ga­ta­nud koos­tööp­ro­jek­ti, mis ot­se­selt on suu­na­tud põh­ja­ran­ni­ku tu­ris­miet­te­võt­ja­te­le, kaud­selt ko­gu piir­kon­na kü­la­lis­te­le,“ üt­les Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht Mar­git Pär­tel pro­jek­ti ava­se­mi­na­ril „Põh­ja­ran­nik tu­ris­mi­hi­tiks“ Rak­ve­res AQ­VA SPA kon­ve­rent­si­kes­ku­ses.

„Mei­le po­le täh­tis, kas tu­ris­tid tu­le­vad siia paa­di­ga, tõl­la­ga või jalg­si, ole­me val­mis neid vas­tu võt­ma.“
Pro­jek­ti juht­part­ne­ri, MTÜ Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu Lea­der-piir­kon­da kuu­lu­vad Jõe­läht­me, Viim­si ja Rae vald. Möö­du­nud nel­ja­päe­val Rak­ve­res ava­se­mi­na­ri­ga käi­ma lü­ka­tud pro­jek­tis osa­le­vad veel MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le liik­med on ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn, ning MTÜ Part­ne­rid, MTÜ Vi­ru­maa Koos­töö­ko­gu, MTÜ Kir­de­ran­ni­ku Koos­töö­ko­gu ja MTÜ Vi­ru­maa Ran­na­ka­lu­ri­te Ühing.

Pro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ kes­tab 2020. aas­ta­ni, ko­gu­mak­su­mus on 129 000 eu­rot. Ka­vas on koo­li­tusp­rog­ram­mid koos õp­pe- ja kon­takt­rei­si­de­ga, ühi­se fo­to­pan­ga loo­mi­ne ja vi­suaal­ku­van­di aren­da­mi­ne, ühis­tu­run­dus ja üri­tu­sed, trü­kis­te „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ koos­ta­mi­ne ja väl­jaand­mi­ne.
MTÜ Aren­dus­ko­da võ­tab uuest koos­tööp­ro­jek­tist osa fo­to­pan­ga loo­mi­ses ja ühist­rü­kis­te te­ge­mi­ses, kok­ku 15 000 eu­ro­ga, üt­les Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus.

Aren­dus­ko­jal on prae­gu käi­mas 4 koos­tööp­ro­jek­ti, mil­lest kaks rah­vus­va­he­li­sed. Ku­na need­ki on suu­na­tud ko­ha­li­ke­le väi­keet­te­võt­ja­te­le ja suu­res­ti seo­tud tu­ris­mi­vald­kon­na­ga, siis osad te­ge­vu­sed kat­tu­vad, po­le mõ­tet to­pelt­te­ge­vus­te­le ra­ha suu­na­ta, sel­gi­tas ta.

Kui muu te­ge­vus või koo­li­tus pa­kub pro­jek­tis „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ meie Lea­der-piir­kon­na et­te­võt­ja­te­le suurt hu­vi, siis Aren­dus­ko­da osa­leb ühe­kord­se­te li­sa­ra­has­tus­te­ga, mär­kis Hei­ki Vun­tus.

Se­mi­na­ri lõ­puo­sas oli ühi­ne aju­rün­nak, kus osa­le­ja­tel pa­lu­ti kir­ja pan­na sei­su­ko­had, mis teeb põh­ja­ran­ni­ku tu­ris­mi­hi­tiks, mil­li­sed on piir­kon­na tu­ris­miet­te­võ­te­te koos­töö se­ni­sed po­si­tiiv­sed näi­ted ja ne­ga­tiiv­sed ko­ge­mu­sed, mil­li­seid uuen­dus­lik­ke koos­töö­te­ge­vu­si ja ühi­seid koo­li­tu­si võiks ka­van­da­da ning ühis­tu­run­du­se te­ge­vu­si et­te võt­ta ja mi­da osa­le­jad ise on val­mis uues koos­tööp­ro­jek­tis ära te­ge­ma. Loe­te­lud tu­lid pi­kad, mit­me tee­ma pu­hul oli tar­vis li­sa­pa­be­rit.

Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu te­gev­juht Mar­git Pär­tel: „See, et kok­ku tu­li üle 70 hu­vi­li­se ja ko­ha­peal sün­dis elav mõt­te­va­he­tus põh­ja­ran­ni­ku tu­ris­mi­aren­du­se üle, an­nab pro­jek­ti mees­kon­na­le jul­gust ja kind­lust, et koos­töö te­ge­mi­se või­ma­lust on reaal­selt oo­da­tud.“

Tu­ris­miet­te­võt­ja­te e-aka­dee­mia
SA Põh­ja-Ees­ti Tu­rism juht Kar­men Pa­ju tut­vus­tas sih­t­asu­tu­se te­ge­vu­si ning rää­kis tu­ris­miet­te­võt­ja­te koo­li­ta­mi­seks loo­dud e-aka­dee­miast. Ku­na väi­keet­te­võt­ja­tel on koo­li­tus­tel käi­mi­seks sa­ge­li ras­ke ae­ga lei­da, saab nüüd tead­mi­si oman­da­da di­gi­taal­selt. Osa­le­da või­vad need, kes on sih­ta­su­tu­se and­me­baa­si pan­nud oma te­ge­vu­se koh­ta kir­ja vä­he­malt ühe too­te.

Prae­gu on e-aka­dee­mias ava­tud tu­run­du­se plokk, märt­si jook­sul li­sa­tak­se vald­kon­di juur­de.

Seik­lus­puh­kus Ida-Vi­rus
Kris­ti Mar­kov Jõh­vi Tu­ris­miin­fo Kes­ku­sest kir­jel­das, kui­das li­gi 10aas­ta­se koos­töö­ga on piir­kon­na tu­ris­miet­te­võt­jad jõu­dnud sel­le­ni, et puh­kust Ida-Vi­rus tut­vus­ta­tak­se seik­lus­puh­ku­se­na: „Seik­lus ei tä­hen­da sel­les kon­teks­tis üle­mee­li­kust, vaid muu­dab meid ko­ge­mu­se kau­du pa­re­maks ja tar­ge­maks, kir­gas­tab elu. Seik­lus­puh­kus on ka töö­toad, mat­kad.“

Ida-Vi­rus on ha­ka­nud tu­ris­mi­vald­kon­nas koos­tööd te­ge­ma kok­ku 50 part­ne­rit ala­tes oma­va­lit­sus­test ku­ni suur­te spaa­de ja väi­kes­te tu­ris­mi­ta­lu­de­ni.
Kris­ti Mar­kov mär­kis, et part­ne­rid on äär­mi­selt eri­ne­vad oma oo­tus­te ja loo­tus­te­ga. Mis sel­li­ses olu­kor­ras tu­leb väl­ja juu­ri­da, on sõ­na „kon­ku­rents“. Koos­töö on hoo­pis pa­rem. Va­ja­lik on kaa­sa­ta võõ­raid fän­ne, nen­de väl­jast­poolt vaa­de on ka­su­lik, too­ni­tas ta.

Eelmine artikkelAla­ve­re pu­bi ase­mel on noor­te et­te­võt­lik­kust aren­dav koht
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las ot­si­tak­se kü­sit­lu­se­ga sa­jan­di aru­kü­la­la­si