Koo­li­toi­du ja­ga­mi­sest

21327

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­tas ju­hi­sed koo­li­lõu­na kor­ral­da­mi­seks dis­tant­sõp­pe pe­rioo­dil. Koo­li­del pa­lu­ti väl­ja sel­gi­ta­da, kas on õpi­la­si, kes va­ja­vad prae­gu koo­li­lõu­nat. Kui nen­de õpi­las­te elu­koht on koo­li­ga sa­mas oma­va­lit­su­ses, ta­gab nei­le koo­li­toi­du kool koos oma­va­lit­su­se­ga, muul ju­hul edas­tab kool õpi­la­se and­med te­ma ko­du­ko­ha oma­va­lit­su­se­le, kes või­ma­lu­se pii­res kor­ral­dab toit­lus­ta­mi­se. Val­lad-lin­nad või­vad ka­su­ta­da rii­gilt käe­so­le­vaks õp­peaas­taks koo­li­de­le eral­da­tud toi­du­ra­ha. Ani­ja val­las said es­mas­päe­val pa­kid nä­da­la­se va­ru­ga um­bes 100 abi­va­ja­vat koo­li­las­te­ga pe­ret. Pa­kid komp­lek­tee­ri­sid sot­siaal­töö­ta­jad ja sot­siaal­kes­ku­se töö­ta­jad, laia­li ve­da­sid val­la­va­lit­su­se ja Vel­ko AV töö­ta­jad. „He­lis­ta­si­me kõi­gi­le et­te, et pa­ne­me nei­le ko­tid uk­se ta­ha,“ üt­les Ai­ri Hõr­rak val­la­va­lit­su­sest. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kü­sis koo­li­delt in­fot, kel­le­le oleks va­ja toi­du­pak­ke. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul on ni­me­kir­jas küm­me­kond pe­ret, ni­me­ki­ri täie­neb. Vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de jaoks komp­lek­tee­ri­tak­se ühe nä­da­la toi­du­va­ru. Kui­das se­da ja­ga­ma ha­ka­tak­se, veel täp­sus­ta­tak­se, esi­me­ne ja­ga­mi­ne on ilm­selt järg­mi­se nä­da­la al­gu­ses. Kuu­sa­lu val­las kor­ral­da­tak­se e-koo­li ja ka muu­de in­fo­ka­na­li­te kau­du kü­sit­lus, kes soo­vi­vad las­te­le toi­du­pa­ki ko­ju­toi­me­ta­mist. Tei­si­päe­va hom­mi­ku sei­su­ga on soo­vi­jaid 108, neist Lok­sa koo­lis õp­pi­va­le 20 lap­se­le viiak­se toi­du­pa­kid Lok­sa lin­na­va­lit­su­se abil. Toi­du­pakk pan­nak­se ühe lap­se koh­ta ka­heks nä­da­laks, pa­kis on ma­ka­ro­nid, juust, leib, puu- ja juur­vil­jad, piim, li­ha­kon­serv, ha­pu­koor, või, riis. Kui­das toi­du­pak­ke ha­ka­tak­se laia­li ve­da­ma, ei ole veel sel­ge. Ühe va­rian­di­na on aru­ta­tud ideed ka­su­ta­da töö­ta jää­nud koo­li­bus­si­juh­ti­de abi. Lok­sa lin­na­va­lit­sus pa­lus in­fot toi­du­pak­ki­de va­ja­du­sest e-koo­li kau­du, vas­ta­ta tu­leb e-kir­ja­ga või he­lis­ta­da. Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na õpi­las­te toi­du­pa­kid komp­lek­tee­ri­tak­se sar­na­sed.