Noor­te te­ge­mis­test prae­gu­se erio­lu­kor­ra ajal

1421
KAISA KAJO.

KAI­SA KA­JO,
noor­soo­po­lit­sei­nik

Seo­ses keh­ti­va erio­lu­kor­ra­ga on li­saks koo­li­de sul­ge­mi­se­le kee­la­tud ka kõik ava­li­kud ko­gu­ne­mi­sed, spor­di- ja lii­ku­mi­sü­ri­tu­sed, võist­lu­sed, ühi­sed spor­dit­ree­nin­gud ja iga­su­gu­ne hu­vi­te­ge­vus, mis eel­dab osa­le­ja­te kok­ku­saa­mist. Kõi­ki­de nen­de pii­ran­gu­te ees­märk on tõ­kes­ta­da ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kut ja see­lä­bi kaits­ta meie kõi­ki­de elu ja ter­vist.

Sa­mal ajal, kui suur osa ini­mes­test teeb ko­du­des kaug­tööd ja väl­dib kõi­ki mit­te­va­ja­lik­ke kon­tak­te, võib ik­ka­gi tä­na­va­tel nä­ha teis­me­li­si noo­ri sõp­ra­de­ga koos ae­ga veet­mas. Po­lit­sei­le on vii­mas­te päe­va­de jook­sul lae­ku­nud in­fot nii tä­na­va­tel ko­gu­ne­va­test noor­test, teis­me­lis­te or­ga­ni­see­ri­tud jalg­pal­li­män­gu­dest kui ka alaea­lis­te al­ko­ho­li­tar­bi­mi­sest.

Ühi­seid pal­li­män­gu­sid ega muul moel ühist spor­ti­mist prae­gu­ses olu­kor­ras kind­las­ti kor­ral­da­da ei to­hi. Sa­mu­ti on tun­gi­valt soo­vi­ta­tav mit­te käia üks­tei­sel kü­las ja mit­te vee­ta ae­ga mit­me­ke­si koos. Ku­na vii­ru­ses­se na­ka­tu­nud ini­me­ne on ise nak­ku­soht­lik ju­ba en­ne hai­gus­sümp­to­mi­te ilm­ne­mist, võib ak­tiiv­selt suht­lev noor ol­la en­da tead­ma­ta vii­ru­ses­se na­ka­tu­nud ja na­ka­ta­da sõp­ra­de­ga koos ol­les vii­ru­ses­se ka kõik oma sõb­rad, kes oma­kor­da vii­vad vii­ru­se en­da pe­re­liik­me­te­ni. Kui noo­red ise või­vad hai­gu­se lä­bi põ­de­da ker­gelt, siis nen­de va­na­va­ne­ma­te­le võib see saa­da saa­tus­li­kuks.

Pöör­dun siin­ko­hal eri­ti lap­se­va­ne­ma­te poo­le. Tund­ke hu­vi, mil­le­ga teie lap­sed te­ge­le­vad ning kus ja kel­le­ga ae­ga vee­da­vad. Pa­lun sel­gi­ta­ge oma las­te­le olu­kor­ra tõ­si­dust ja prae­gu keh­ti­vaid pii­ran­guid, nen­de põh­ju­si ja olu­li­sust. Sa­mu­ti ol­ge ise las­te­le ees­ku­juks sel­le­ga, et ei käi kü­las, ei kut­su kü­la­li­si ega koh­tu sõp­ra­de­ga. Vii­ru­se le­vi­ku pea­ta­mi­seks on olu­li­ne igaü­he pa­nus ning sõp­ra­de­ga vas­tu­tus­tun­de­tu aja­veet­mi­ne võib maks­ma min­na mit­me­te ea­ka­te su­gu­las­te elu. Koo­li­päe­va­del peak­sid lap­sed es­ma­jär­je­kor­ras te­ge­le­ma õp­pe­töö­ga. Kind­las­ti on soo­vi­ta­tav vii­bi­da värs­kes õhus ja te­ha spor­ti, kuid pa­ra­ku peab prae­gu te­ge­ma se­da il­ma sõp­ra­de­ta. Las­tel on aga nüüd suu­re­pä­ra­ne või­ma­lus avas­ta­da uu­si la­hen­du­si, kui­das nu­ti­te­le­fo­ne ja ar­vu­teid ka­su­ta­des oma­va­hel su­hel­da.

Erio­lu­kor­ra pu­hul keh­tes­ta­tud meet­me nõue­te­ko­ha­selt täit­ma­ta jät­mi­sel on või­ma­lik rik­ku­ja suh­tes ra­ken­da­da nii sun­ni­ra­ha 2000 eu­rot kui ka ka­su­ta­da va­he­tut sun­di. Nak­kus­hai­gu­se­tõr­je nõue­te rik­ku­mi­se eest, kui sel­le­ga on põh­jus­ta­tud eri­ti oht­li­ku nak­kus­hai­gu­se le­vi­ku oht või le­vik, on et­te näh­tud vas­tu­tus kri­mi­naal­kor­ras. Ka­ris­tu­se­na saab sel­li­se ku­ri­teo eest mõis­ta ra­ha­li­se ka­ris­tu­se või ise­gi van­gis­tu­se.

Po­lit­sei loo­dab siis­ki, et ini­me­sed mõis­ta­vad tek­ki­nud olu­kor­ra tõ­si­dust ja meet­me­te va­ja­lik­kust ning sel­li­seid äär­mus­lik­ke la­hen­du­si ka­su­ta­da ei ole va­ja. Nii pat­rull­po­lit­sei­ni­kud kui ka piir­kon­na- ja noor­soo­po­lit­sei­ni­kud rea­gee­ri­vad kind­las­ti, kui nad mär­ka­vad suu­re­mat selts­kon­da noo­ri koos. Eel­kõi­ge sel­gi­ta­vad po­lit­sei­ni­kud sel­li­ses olu­kor­ras, miks sel­li­ne te­ge­vus ei ole prae­gu lu­ba­tud, ning pa­lu­vad selts­kon­nal laia­li min­na. Alaea­lis­te pu­hul tea­vi­ta­tak­se va­ja­du­sel ka lap­se­va­ne­maid.

Vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­se­le ning sel­le abil pal­ju­de va­ne­maea­lis­te ini­mes­te ras­ke­te hai­ges­tu­mis­te ja sur­ma­de ära­hoid­mi­se­le saa­me kõik kaa­sa ai­da­ta, hoi­des nii en­da kok­ku­puu­ted teis­te ini­mes­te­ga või­ma­li­kult mi­ni­maal­sed kui ka sel­gi­ta­des se­da va­ja­dust oma las­te­le.