Raven taot­leb ka Aru­kü­la ÜVK jaoks tä­na­vu toe­tus­ra­ha

588
SERGEI KIVI.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas tei­si­päe­val, 10. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gil Raa­si­ku val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2020-2031. Aren­gu­ka­va­ga suu­ren­da­ti nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku se­nist reo­vee­ko­gu­mi­sa­la, mis tä­hen­dab, et laie­neb piir­kond, ku­hu ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks on või­ma­lik taot­le­da toe­tust.

Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la pi­ken­da­ti lõu­na­pool­ses kül­jes ku­ni Tal­lin­na maan­tee­ni ja asu­la põh­ja­pool­ses osas ehk kes­ka­su­last tei­sel pool raud­teed Sa­ra­pi­ku ja Laa­ne tä­na­va piir­kon­da. Reo­vee­ko­gu­mi­s­alas­se li­sa­ti ka ale­vi­ku kes­ka­su­la kor­te­re­la­mu­te piir­kond. Raa­si­kul kuu­lub nüüd reo­vee­ko­gu­mi­sa­las­se ale­vi­ku ko­gu kes­ko­sa ning va­na vil­di­vab­ri­ku ümb­rus.

KI­Ki möö­du­nud nä­da­la­ni ava­tud voo­rust taot­les Ra­ven toe­tust ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks Raa­si­ku kes­ka­su­las­se ehk raud­teest põh­ja­pool­se­le ala­le, kus on um­bes 130 ma­ja­pi­da­mist. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on li­gi 1,2 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 65 prot­sen­ti on või­ma­lik saa­da toe­tust.

Ra­ve­ni te­gev­ju­hi­ Ser­gei Ki­vi­ sõnul sel­gus möö­du­nud nä­da­lal oo­ta­ma­tult, et 16. märt­sil lõ­pe­ta­tak­se taot­lus­te vas­tu­võtt ka Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist toe­tu­se saa­mi­seks. Sel­lest toe­ta­tak­se ÜVK väl­jae­hi­ta­mist asu­la­tes­se, kus on üle 2000 ini­mek­vi­va­len­di. Sa­mast fon­dist toe­ta­ti Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se eel­mist etap­pi, mis val­mis mul­lu.

„Õn­neks sai­me kii­res­ti val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­de laien­da­mi­se koh­ta ning oli­me jõud­nud te­ha et­te­val­mis­tu­si taot­lu­se esi­ta­mi­seks. Järg­mi­sed kaks päe­va te­gi­me hi­li­sõh­tu­ni tööd ning jõud­si­me 15. märt­si õh­tul taot­lu­se sis­se an­da,“ rää­kis Ser­gei Ki­vi.

Toe­tust taot­le­tak­se ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks Aru­kü­la laien­da­tud reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal asu­va­te­le ma­ja­pi­da­mis­te­le, kus se­da veel po­le, ehk Tal­ve tee ja Tal­lin­na maan­tee va­he­li­se­le ala­le ning Sa­ra­pi­ku tä­na­va piir­kon­da. Kok­ku on seal 70-80 ma­ja­pi­da­mist. Li­saks on sel­le pro­jek­ti­ga et­te näh­tud re­konst­ruee­ri­da Aru­kü­la kor­ter­ma­ja­de vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid: „Ole­me Staa­dio­ni tä­na­va pool­ses osas veet­ras­se jaa­nua­ris-veeb­rua­ris pi­da­nud mi­tu kor­da le­ke­te pä­rast lah­ti kae­va­ma, mis on te­ki­ta­nud vee­kat­kes­tu­sed.“

Aru­kü­la ÜVK ka­van­da­ta­va osa ra­ja­mi­ne lä­heb maks­ma 1,6 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1,2 mil­jo­nit taot­le­tak­se eu­roa­bi. Kas toe­tust saa­dak­se, peaks sel­gu­ma juu­nis. Kui toe­tust saa­vad mõ­le­mad pro­jek­tid ning Ra­ven saab ha­ka­ta ehi­ta­ma ühis­vee­vär­ki pa­ral­leel­selt nii Raa­si­kul kui Aru­kü­las, tu­leb Ser­gei Ki­vi sõ­nul võt­ta oma­fi­nant­see­rin­guks pi­kaa­ja­list lae­nu. Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves vee­ma­jan­dusp­ro­jek­ti­de­le ra­ha ei ole ka­van­da­tud, tu­le­vaks aas­taks on pla­nee­ri­tud 200 000 eu­rot.

„Kui saa­me toe­tust, siis loo­dan, et ehi­tus­le­pin­gud jõua­me sel aas­tal sõl­mi­da, aga ehi­tus­te­ge­vus jääb põ­hi­li­selt tu­le­vas­se aas­tas­se,“ sõ­nas Ra­ve­ni te­gev­juht.

Ta li­sas, et po­le vä­lis­ta­tud, et ka Raa­si­ku asu­la ÜVK lõp­li­kuks väl­jae­hi­ta­mi­seks saab edas­pi­di taot­le­da toe­tust Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist, mil­lest se­ni vä­hem kui 2000 ini­mek­vi­va­len­di­ga asu­la­te vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ke ra­ja­mist ei toe­ta­ta: „Meie ees­märk on kat­ta val­la kaks ale­vik­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti­de­ga. Ise­kü­si­mus on, kui­das ja kui kii­res­ti sel­le­ni jõua­me. On sel­ge, et vä­ga kau­ges­se tu­le­vik­ku see lük­ku­da ei saa, tu­leb ära te­ha lä­he­ma kol­me-nel­ja aas­ta­ga, siis pan­nak­se toe­tus­fon­did kin­ni.“

Eelmine artikkelKoo­li­toi­du ja­ga­mi­sest
Järgmine artikkelAren­dus­ko­ja õp­pe­reis Lee­du­maa­le – Ku­ra sää­re lii­va­düü­nid ja jõ­ge­de­ga pii­ra­tud Rus­ne saar