Kõn­nu kü­la­va­nem KUL­DAR PÄRN esit­les oma luu­le­raa­ma­tut

1253
KUL­DAR PÄRN näi­tas Kõn­nu kü­la­ma­jas ko­gu­mi­ku „Kuk­ku­mi­ne iga­vi­kust möö­da“ esit­lu­sel noor­põl­ve päe­vi­kuid ja muid teks­ti­vi­hi­kuid. Fo­to Il­mar Hein­soo

Kõn­nu kü­la­va­nem, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kul­dar Pärn an­dis väl­ja oma luu­le­tus­te ja mi­nia­tuu­ri­de ko­gu­mi­ku „Kukk­mi­ne iga­vi­kust möö­da“. Kaa­ne­ku­jun­du­se ja il­lust­rat­sioo­nid joo­nis­tas au­to­ri sün­ni­kü­last Val­ge­jõelt pä­rit kunst­nik Ane­te Lomp. Raa­ma­tu esit­lus toi­mus Kõn­nu kü­la­ma­jas Luu­le­koh­vi­kus ap­ril­li lõ­pus, nä­dal en­ne Kul­dar Pär­na 35. sün­ni­päe­va.

Kul­dar Pärn on kir­ju­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud ala­tes lap­se­põl­vest – pi­das päe­vi­kut, luu­le­tas, pa­ni kir­ja näi­den­di­te süžee­sid. Ta sõ­nas, et luu­le­raa­ma­tu väl­jaand­mi­se­ga täi­tus pi­kaaeg­ne unis­tus. Esit­lu­sel üt­les ta raa­ma­tu koh­ta, et luu­le­tu­sed ja teks­tid kõ­ne­le­vad en­da eest, ning lu­ges et­te va­li­ku luu­le­tu­si.

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri ja Kõn­nus te­gut­se­va Tei­se Kü­la Teat­ri näit­le­ja El­vi Rein­vald kom­men­tee­ris, et Kul­dar Pär­na luu­le ja proo­sa on vä­ga sü­gav ning tun­de­li­ne: „Ta on pealt­nä­ha ta­va­li­ne pat­si­ga poiss, aga noo­re ini­me­se koh­ta ül­la­ta­valt küps ja iga­vi­ku­li­ne.“

Se­ni on Kul­dar Pärn aval­da­nud en­da loo­min­gut vee­bis au­to­ri­ni­me­ga Au­rum Ti­lia, mis on la­di­na­keel­ne tõl­ge te­ma ko­da­ni­ku­ni­mest. Au­rum tä­hen­dab la­di­na kee­les kul­da ja ti­lia on pärn.

Kuldar Pärna raamatu illustreeris Anete Lomp.

Ko­gu­mik „Kuk­ku­mi­ne iga­vi­kust möö­da“ on vii­dud Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la raa­ma­tu­ko­gu­des­se, osa raa­ma­tuid kin­kis au­tor sõp­ra­de­le ja abi­lis­te­le. Os­ta saab ko­gu­mik­ku te­ma sõ­nul käest kät­te, aga plaa­nib rää­ki­da ka ko­ha­li­ke jae­kau­ba­müü­ja­te­ga.

Suu­re­ma va­li­ku luu­le­tus­test, mi­nia­tuu­ri­dest ja mõ­tisk­lus­test on Kul­dar Pärn pos­ti­ta­nud vee­bi­le­hel „Au­rum Ti­lia“, mi­da peab vii­ma­sed 9 aas­tat, ala­tes ok­toob­rist 2014. Osa­de­le luu­le­tus­te­le on ta vee­bi­le­hel li­sa­nud mee­leo­lu loo­mi­seks ja sõ­nu­mi tu­gev­da­mi­seks va­li­ku oma lem­mik­muu­si­kast.

Kul­dar Pärn lõ­pe­tas põ­hi­koo­li Lok­sa kesk­koo­lis, õp­pis Luua Met­san­dus­koo­lis ja Ees­ti Maa-ü­li­koo­lis, on töö­ta­nud loo­du­s-ai­ne­te õpe­ta­ja­na Lok­sa güm­naa­siu­mis, on osa­li­se koor­mu­se­ga füü­si­ka õpe­ta­ja Võ­su koo­lis. Prae­gu­ne töö­tab põ­hi­töö­ko­ha­ga Saue val­la­va­lit­su­ses, kus peab and­mea­na­lüü­ti­ku ja GIS (geog­raa­fi­li­se in­fo­süs­tee­mi) pro­jek­ti­ju­hi ame­tit. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ris ta va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald ni­me­kir­jas, Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se kuu­lub asen­dus­liik­me­na 2022. su­vest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu mai­laa­da kor­ral­da­mi­se võt­tis üle noo­rem põlv­kond
Järgmine artikkelRaasiku valla teeääri niidab Newrise Grupp