Kuu­sa­lu mai­laa­da kor­ral­da­mi­se võt­tis üle noo­rem põlv­kond

83
Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na tä­na­vu­ne mai­laat rah­va­ma­ja juu­res ja Kesk­väl­ja­kul, kus osa­les re­kor­darv kaup­le­jaid – 209. Rah­va­ma­ja on pil­dil ta­ga keskel. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na mai­laa­dal, mis toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­sel 1. mail Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ees Kesk­väl­ja­kul ja kal­mis­tu esi­sel plat­sil, käis tä­na­vu li­gi 3300 ini­mest. Mai­laa­ta pee­ti see­kord 21. kor­da. Müü­jaid oli ko­hal re­kor­darv – 209. Pea­kor­ral­da­jad olid ko­ha­li­kud noo­red, kes prae­gu­seks ela­vad ja te­gut­se­vad iga­päe­va­selt mu­jal: Too­mas Par­ra töö­tab Tar­tus, Ta­nel Truus õpib ja töö­tab Tal­lin­nas ning Mat­tias Ida­vain on aja­tee­nis­tu­ses kait­se­väes.

Too­mas Par­ra üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nad on ala­tes eel­mi­sest mai­laa­dast kor­ral­da­mi­se täie­li­kult va­ne­malt põlv­kon­nalt üle võt­nud – te­gid ka mul­lu­se jõu­lu­laa­da ning see­kord­ne mai­laat oli nen­de eest­ve­da­mi­sel kol­mas laat.

Et­te­val­mis­tus al­gas veeb­rua­ris, kui nad aval­da­sid tea­te, et laat toi­mub, ning ava­sid kaup­le­ja­te re­gist­ri. Kaks nä­da­lat en­ne mai­laa­ta tu­li re­gis­ter sul­ge­da, sest laa­da­müü­jaid oli kir­jas üle 200 ja roh­kem po­leks mah­tu­nud. Kaup­le­mis­loa väl­jas­ta­mi­ne kor­ral­da­ti di­gi­taal­seks, see ai­tas laa­da­hom­mi­kul kii­re­mi­ni kaup­le­ma vor­mis­ta­da.

Tei­ne uuen­dus oli Too­mas Par­ra sõ­nul seo­ses toit­lus­ta­mi­se­ga. Fir­malt Pan­di­tops tel­li­ti kor­du­valt ka­su­ta­ta­vad tald­ri­kud-kau­sid, noad-kahv­lid-lu­si­kad ja joo­gi­top­sid. See toi­mis te­ma hin­nan­gul häs­ti, laa­da­kü­la­li­sed vii­sid ka­su­ta­tud nõud ko­gu­mis­kas­ti­des­se.

„Ko­gu laa­da­päe­va lii­ku­si­me plat­sil, pi­de­valt oli te­ge­mist, õh­tul ko­ris­ta­si­me. Suht­le­si­me abi­lis­te­ga – na­gu meie omal ajal las­te­na, nii on nüüd meil ko­ha­li­kud koo­li­noo­red sis­se­pää­su­de juu­res abis loen­du­se tegemisel,“ rää­kis ta.

Kü­si­mu­se­le, miks on koos sõp­ra­de­ga võt­nud Kuu­sa­lu mai- ja jõu­lu­laa­da en­da kor­ral­da­da, kui­gi elu on neid ko­du­kan­dist prae­gu­seks ee­ma­le vii­nud, vas­tas Too­mas Par­ra, et va­na kor­ral­dus­tiim on la­gu­ne­nud, aga nen­de selts­kond ei ta­ha, et Kuu­sa­lu kuul­sad laa­dad ära jääk­sid: „Mai­laa­da üks al­ga­ta­ja on mi­nu va­nae­ma Tiiu Aa­sa. Lap­sest saa­dik ole­me sõp­ra­de­ga ai­da­nud, nüüd ole­me pea­kor­ral­da­jad ja meid ai­ta­vad uued noo­red. Ku­na ena­mik laa­da­li­si ilm­selt ei tea, kes Kuu­sa­lu laa­ta­sid eest vea­vad, siis aru­ta­si­me, et järg­mi­sel kor­ral tu­le­me laa­da al­gu­ses rah­va et­te ja tut­vus­ta­me end.“

Laa­da kont­sertp­rog­ram­mi pa­ni kok­ku ja kor­ral­das Kuu­sa­lu koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Epp Tam­me­mäe.

Mai­laa­da üks pi­kaaeg­seid pea­kor­ral­da­jaid Tiiu Aa­sa ai­tas kont­sertp­rog­ram­mi ajal rah­va­ma­jas esi­ne­jaid.

Epp Tam­me­mäe po­le va­rem Kuu­sa­lu laa­ta­del te­gut­se­nud, kont­ser­dio­sa kor­ral­da­mi­se et­te­pa­ne­ku te­gi tal­le va­rem kor­ral­dus­tii­mi kuu­lu­nud Eli­na Aa­sa, kes laa­da ajaks sõi­tis koos an­samb­li­ga Lei­ga­rid rahvusvahelisele folkloorifes­ti­va­li­le Co­lom­bias.

Epp Tam­me­mäe: „Kor­ral­da­sin meie koo­li bal­li ja pa­ku­ti, kas olek­sin hu­vi­ta­tud laa­da kul­tuu­rip­rog­ram­mi osas ai­ta­ma. Sain taid­le­ja­te kon­tak­tid, rää­ki­sin nen­de­ga lä­bi, kut­su­sin esi­ne­ma ka en­da tut­ta­vaid Kuu­sa­lu koo­list. Laa­dal oli päe­va­juht me koo­li abi­tu­rient Uku Aas­rand. Te­ma­ga koos te­gi­me laa­da­päe­val ot­su­seid, kui prog­ram­mis tu­li muu­da­tu­si te­ha, ja vaa­ta­si­me, et kõik su­juks. Laa­da­päev oli kii­re, aga mul­le meel­dis ja olen val­mis ka edas­pi­di laa­da kor­ral­da­mi­ses kaa­sa löö­ma.“

Kuu­sa­lu mai­laa­dal esi­ne­sid ko­ha­li­kud kol­lek­tii­vid Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, Kuu­sa­lu kesk­koo­li se­ga­rah­va­tant­su­rühm, fol­gi­rühm ja 4. klas­si rah­va­tant­su­rühm ning Kuu­sa­lu JJ St­reet, Pro­dan­ce tant­su­lap­sed, Ro­sa Ver­de, Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid ja Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li laul­jad. Tal­lin­nast olid esi­ne­mas rah­va­tant­suan­samb­lid So­vel­ta­ja, Kul­la­ket­ra­jad ning Vöör&Ah­ter.

Eelmine artikkelAru­kü­la saab Gros­si poe
Järgmine artikkelKõn­nu kü­la­va­nem KUL­DAR PÄRN esit­les oma luu­le­raa­ma­tut