Kõn­nu kü­la EV100 kin­gi­tus – kiik ja li­pu­mast

1963
Uue kü­la­kii­ge kõr­va­le sea­tud li­pu­mas­ti heis­ka­sid si­ni­must­val­ge Kõn­nu koo­lis õpe­ta­ja­na töö­ta­nud MAIE EEN­MAA-KU­LU ja vi­list­la­ne KAL­LE PI­PEN­BERG. Taa­mal Kõn­nu koo­li­ma­ja, mis on müü­dud era­kä­tes­se. Kok­ku­tu­le­ku­li­sed hüüd­sid oma arm­sa­le koo­li­ma­ja­le kü­lap­lat­sil kolm kor­da „Hur­raa!“. Hoo­nes­se sis­se see­kord ei pää­se­nud, eel­mi­sel kok­ku­tu­le­kul oli või­ma­lus ka koo­li­ma­jas käia.

Kü­la juu­be­li­kin­gi­tus Ees­ti rii­gi­le ava­ti 14. juu­lil koos Kõn­nu koo­li 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se­ga.

Ehk­ki vi­list­las­te ja en­dis­te õpe­ta­ja­te vii­ma­ne kok­ku­tu­lek oli kaks aas­tat ta­ga­si, kui tä­his­ta­ti 51 aas­ta möö­du­mist koo­li sul­ge­mi­sest 1975. aas­tal, tul­di nüüd kok­ku ka Kõn­nu koo­li 100. aas­ta­päe­va pu­hul.

Et Kõn­nu kü­las ava­ti kool sa­mal aas­tal, kui sün­dis Ees­ti va­ba­riik, ot­sus­ta­sid MTÜ Kõn­nu Kü­la­selts asu­ta­jad ja se­ni ain­sad liik­med Sig­rid Roo­pa ning Kad­ri Park­tal, et osa­le­vad EV100 kin­gi­tus­te akt­sioo­nis. Nad re­gist­ree­ri­sid üri­tu­se „Kõn­nu koo­li 100. sün­ni­päev“ EV100 kin­gi­tus­te vee­bi­le­hel – pan­na kok­ku­tu­le­kuks en­di­se koo­li­ma­ja kõr­val asu­va­le kü­lap­lat­si­le kiik ja li­pu­mast. Sel­leks saa­di 2700 eu­rot Ko­da­ni­kuü­hen­dus­te Siht­ka­pi­ta­li kau­du jao­ta­tud Va­bae­ra­kon­na riik­li­kust ka­tu­se­ra­hast, mis oli suu­na­tud MTÜ­de­le EV100 kin­gi­tus­te te­ge­mi­se toe­tu­seks. Kuu­sa­lu vald an­dis 500 eu­rot Kõn­nu koo­li juu­be­li­peo kor­ral­da­mi­seks.

Kü­la­kii­ge meis­ter­da­si sood­sa­ma pak­ku­mi­se tei­nud FIE Arvi Riid Viljandimaalt, kiik sai lõp­li­kult val­mis kü­la­peo ee­lõh­tul.

EV100 kin­gi­tus­te koor­di­naa­tor KAI­SA LIN­NO an­dis mee­nep­laa­di Kõn­nu Kü­la­selt­si eest­ve­da­ja­te­le SIG­RID ROO­PA­LE ja KAD­RI PARK­TA­LI­LE.
EV100 kin­gi­tus­te koor­di­naa­tor KAI­SA LIN­NO an­dis mee­nep­laa­di Kõn­nu Kü­la­selt­si eest­ve­da­ja­te­le SIG­RID ROO­PA­LE ja KAD­RI PARK­TA­LI­LE.

Rii­gi­kant­se­lei tel­li­mu­sel val­mis­ta­tud EV100 kin­gi­tu­se me­tallp­laa­di an­dis Kõn­nu Kü­la­selt­si juh­ti­de­le üle Ida-Har­ju kin­gi­tus­te koor­di­naa­tor, Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no. Ta ter­vi­tas rii­gi­kant­se­lei ja kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant poolt ning üt­les, et nüüd­seks on Ida-Har­jus ava­tud rii­gi juu­be­liks teh­tud 10 kin­gi­tust ja pai­gal­da­tud me­tallp­laa­did, sel su­vel ava­tak­se veel 6. Kõn­nu kü­la­selt­si­le an­tud me­tallp­laat kin­ni­ta­tak­se kii­ge­le.

Uu­de li­pu­mas­ti heis­ka­sid si­ni­must­val­ge Kõnnu koo­li vi­list­la­ne Kal­le Pi­pen­berg ja en­di­ne õpe­ta­ja Maie Een­maa-Ku­lu. En­di­si õpi­la­si oli peol sa­da­kond, li­saks mõ­ned en­di­sed õpe­ta­jad. Esi­ne­sid Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid ja Ro­sa Ver­de must­las­tant­su rühm, lau­lis Uno Kaup­mees.

Sten­did Kõn­nu koo­li aja­loost
Koo­li sa­jan­da sün­ni­päe­va pu­hul pa­nid Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier ja fon­di­hoid­ja Git­ta Truus ka­he­le pöö­ra­ta­va­le sten­di­le kok­ku fo­to­näi­tu­se koos sel­gi­ta­va­te teks­ti­de­ga Kõn­nu ku­na­gis­te õpe­ta­ja­te õde-ven­da Eve­lii­ne ja Adolf Krönst­rö­mi fo­to­ko­gust.

Fo­tod lei­dis laas­tu­kor­vi pa­ki­tu­na Lee­silt Lii­va-Han­su ta­lu pöö­nin­gult pä­ri­ja Ma­ri­ka Tun­gel. Ma­jas oli mõn­da ae­ga ela­nud Ai­no Pen­dis, kel­le ema oli Eve­lii­ne Krönst­röm (hi­li­sem Põld).

Fo­to­ko­gu kuu­lus Ai­no Pen­di­se onu­le, Eve­lii­ne ven­na­le, Kiiu Aab­last pä­rit Adolf Krönst­rö­mi­le ja ta abi­kaa­sa­le, saks­lan­na­le Ena­le, kel­le neiu­põl­ve­ni­mi oli Ba­der. Mõ­le­mad olid en­ne sõ­da Kõn­nu koo­li õpe­ta­jad, Adolf Krönst­röm ka koo­li ju­ha­ta­ja. Ko­gus on kok­ku üle sa­ja väi­ke­se fo­to – õpi­las­test, õpe­ta­ja­test, koo­lis toi­mu­nud üri­tus­test, ka Kait­se­lii­du esi­me­se pu­ri­len­nu­ki ehi­ta­mi­sest Kõn­nu koo­lis ning len­nu­ta­mis­test Kol­ga­kü­la la­ge­da­tel väl­ja­del. Pil­did on di­gi­ta­li­see­ri­tud. Kõn­nu koo­li kok­ku­tu­le­kul sai vaa­da­ta ka al­bu­mit ori­gi­naal­fo­to­de­ga.

Fo­to­leiu sa­la­du­se­le ai­tas sel­gust tuua Ai­no Pen­di­se tü­tar, Lee­silt pä­rit Mee­li Le­his.Adolf Krönst­röm ja ta abi­kaa­sa ees­tis­ta­sid oma ni­med – Aa­du ja Ene Ka­jas­saar. Nad lah­ku­sid Kõn­nust 1941. aas­tal, Aa­du Ka­jas­saar asus töö­le Ko­da­soo koo­li ju­ha­ta­ja­na. Aas­tal 1944 põ­ge­nes pe­re Root­si. Nen­de tü­tar Tiiu Swan elab USAs Neb­ras­kas.

Ul­vi Meier tut­vus­tas Kõn­nu koo­li kok­ku­tu­le­kul Krönst­rö­mi­te fo­to­ko­gu leid­mi­se lu­gu ning kut­sus üles vi­list­la­si, et nad vaa­tak­sid üle oma pil­dial­bu­mid, Kol­ga muu­seum ta­hab fo­to­sid koo­li kõi­gist len­du­dest. Pil­did ska­nee­ri­tak­se, ­fo­tod saab soo­vi kor­ral ta­ga­si.

Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kut­sub üles ka kõi­gi Kuu­sa­lu val­la teis­te ku­na­gis­te koo­li­de lõ­pe­ta­jaid, et nad took­sid Kol­ga muu­seu­mis­se fo­to­sid oma koo­lia­jast. Soov on tal­le­ta­da pil­did kõi­gi ko­ha­li­ke koo­li­de kõi­gist len­du­dest ja kind­las­ti ka nen­de koo­li­de, mi­da enam po­le.

Kõn­nu kool

Kõn­nu val­la kool ava­ti pä­rast Va­ba­dus­sõ­da 1918 mõi­sa här­ras­te­ma­jas. Hoo­ne lam­mu­ta­ti 1928. aas­tal, ku­na see oli va­ri­se­mi­soht­lik. Alus­ta­ti omaet­te koo­li­ma­ja ehi­ta­mist, see val­mis aas­tal 1930, va­he­peal olid tun­nid mõi­sa kõr­val­hoo­ne­tes ja ta­lu­des. Esial­gu oli kool nel­jak­las­si­li­ne, hil­jem seits­mek­las­si­li­ne. Kuue­küm­nen­da­te aas­ta­te al­gu­sest ku­ni sul­ge­mi­se­ni 1975 oli kool ka­hek­sa­­- k­las­si­li­ne.

Eelmine artikkel17 aja­kir­ja­nik­ku käi­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­sil
Järgmine artikkelKol­ga mõi­sas oli ka­to­liik­lik mis­sa