Kol­ga­kü­las esi­ne­sid kait­sea­la­de tu­ris­mias­ja­tund­ja USAst ja Soo­mest

799
Eesti Maaülikooli loodusturismi õppejõud MARIKA KOSE, professorid RAUNO VÄISÄNEN ja YU-FAI LEUNG, Lahemaa Turismiühingu üks asutajaid KAISA LINNO ja Eesti Maaülikooli õppejõud TARMO PILVING.

KAI­SA LIN­NO tea­tas Kol­ga­kü­las tu­ris­mi­foo­ru­mil, et asu­ta­tud on MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing.

Möö­du­nud nä­da­lal kü­las­ta­sid La­he­maa rah­vus­par­ki kaks loo­dus­tu­ris­mi pro­fes­so­rit: USAst Põh­ja-Ca­ro­li­na Riik­li­ku Üli­koo­list Yu-Fai Leung ja Ees­ti Maaü­li­koo­list Rau­no Väi­sä­nen, kes on aas­taid töö­ta­nud Soo­me met­sa­va­lit­su­ses loo­dus­tee­nu­se vald­kon­na ju­hi­na.

Mõ­le­mad osa­le­sid tei­si­päe­val, 10. märt­sil Tar­tus loo­dus­tu­ris­mi kon­ve­rent­sil, kus Kuu­sa­lu val­last oli kolm esi­ne­jat: Kai­sa Lin­no MTÜst Öko­kul­ler rää­kis La­he­maa ko­gu­kon­nast, oma te­ge­mi­si tut­vus­ta­sid Gran Ret­ked loo­dus­giid Mar­tin Piis­pea Ka­sis­pealt ja OÜ Est­lan­der juht, Buschc­raft fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja Er­ki Vaik­re Kol­gast.

Nel­ja­päe­val, 12. märt­sil võt­sid Yu-Fai Leung ja Rau­no Väi­sä­nen osa La­he­maa tu­ris­mi­foo­ru­mist Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Paa­ri­küm­ne osa­le­nu seas oli La­he­maa rah­vu­par­gis te­gut­se­vaid tu­ris­miet­te­võt­jaid, loo­dus­mat­ka­de kor­ral­da­jaid.

Pro­fes­so­ri­tel pa­lu­ti rää­ki­da, mi­da La­he­maal rin­gi käies mär­ka­sid ja mi­da soo­vi­ta­vad muu­ta. Yu-Fai Leung kii­tis Vi­ru ra­ba, kus käis ka kuus aas­tat ta­ga­si, nüüd on uus laud­tee ja vaa­te­torn. Ta üt­les, et mär­ku­si on in­fo­tahv­li­te ja tea­be osas. Kau­ge­malt tul­nud kü­las­ta­ja­te­le, kes tea­vad rah­vus­par­gist ja ra­bast vä­he, peaks ole­ma roh­kem või­ma­lu­si in­fot saa­da. Näi­teks võiks vaa­te­tor­ni pin­da­del ol­la loo­dust, ko­ha­lik­ku kul­tuu­ri ja ela­nik­ke, ka rah­vus­par­gi ees­mär­ke tut­vus­ta­vaid ma­ter­ja­le mit­mes kee­les.

Ka tu­leks mõel­da, kui­das ta­ga­da, et mat­ka­jad ei väl­juks nei­le mõel­dud ra­da­delt ega tal­laks ra­ba­tai­mi. Võiks ol­la et­te­näh­tud ko­had, kus mat­ka­ja saaks ra­ba­tai­mi kat­su­da.

Rau­no Väi­sä­nen kõ­ne­les sel­lest, et La­he­maal on tu­ris­til vä­he või­ma­lu­si ra­ha ku­lu­ta­da, ka Hel­sin­gi lä­hi­piir­kon­da­des on sa­ma prob­leem, et sõi­de­tak­se loo­du­ses­se, ra­ha sin­na ei jäe­ta. Kü­las­tus­mak­su ko­gu­mi­ne lä­heb lii­ga kal­liks, kui pan­na töö­le pi­le­ti­müü­jad ja kont­rol­lid. Pi­gem kor­ral­da­da nii, et ko­ha­li­kud et­te­võt­jad saak­sid müüa en­da­teh­tud su­ve­nii­re, kas või ko­ha­li­ku te­maa­ti­ka­ga sär­ke.

Kui on ole­mas kaup­lu­sed, kü­la­lis­te­ma­jad, söö­gi­ko­had, an­na­vad need või­ma­lu­se jää­da piir­kon­da kaue­maks, kui vaid käia mõ­ne­tun­ni­sel mat­kal. Nii saa­vad ko­ha­li­kud ela­ni­kud juur­de töö­koh­ti ning oma­va­lit­sus ja riik täien­da­vat mak­su­tu­lu.

Ta tõi esi­le ka as­jao­lu, et La­he­maa kü­las­tus­kes­ku­ses Palm­ses on suu­re­pä­ra­ne eks­po­sit­sioon, kuid vaid ees­ti kee­les.

Oan­du lil­leaia pe­re­nai­ne Hel­le Väär­si kom­men­tee­ris, et suu­red in­fo­tahv­lid tõm­ba­vad loo­du­selt tä­he­le­pa­nu en­da­le, vii­dad ja mär­gis­tu­sed peak­sid ole­ma väi­ke­sed, su­lan­du­ma loo­du­ses­se.

Rei­mo Mür­gi­mäe mat­ka­fir­mast Wan­der­lust üt­les, et suur­te sil­ti­de ase­mel võiks ol­la QR-koo­did, in­fot saab nu­ti­te­fo­nist. Sa­mas lei­ti, et te­le­fo­ni jäl­gi­mi­ne tõm­bab tä­he­le­pa­nu ära loo­du­selt, mi­da on tul­dud imet­le­ma.

Pro­fes­so­reid saat­sid maaü­li­koo­li loo­dus­tu­ris­mi õp­pe­jõud Tar­mo Pil­ving ja Ma­ri­ka Ko­se, kes tea­tas, et käi­mas on loo­dus­tu­ris­mi sei­sun­di hin­da­mi­se uu­ring, mil­le­ga Rau­no Väi­sä­nen alus­tas es­malt Soo­mes. Hin­nan­guid oo­da­tak­se et­te­võt­ja­telt, rii­gi- ja oma­va­lit­su­sa­met­ni­kelt, ta­va­ko­da­ni­kelt. Kü­si­mus­ti­ku leiab maaü­li­koo­li ko­du­le­helt, vas­tu­seid oo­da­tak­se märt­si lõ­pu­ni. Kü­si­tak­se ka loo­dus­tu­ris­mi et­te­võt­ja­te osa­lu­sest kait­se­kor­ral­du­se pla­nee­ri­mi­sel, tea­be va­he­ta­mi­sest loo­dus­kait­se­lis­te ja ma­jan­dus­te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­sel, sa­mu­ti ra­ha­lis­test toe­tus­test loo­dus­tu­ris­mi aren­da­mi­seks ja pal­just muust. Kü­sit­lu­se tu­le­mu­sel on ka­vas koos­ta­da et­te­pa­ne­kud kesk­kon­naa­me­ti­le ja EA­Si­le.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing
Kai­sa Lin­no tut­vus­tas tu­ris­mi­foo­ru­mil paar nä­da­lat ta­ga­si asu­ta­tud MTÜd La­he­maa Tu­ris­miü­hing. Sel­le asu­ta­sid koos te­ma­ga Tii­na Viir­na Kol­ga-Aab­last ja An­ne­li Ki­vi­saar Võ­su­pe­re kü­last.

„Mi­tu aas­tat on aru­ta­tud, kui­das te­ha La­he­maal tu­ris­mia­last koos­tööd pa­re­mi­ni. Ühing on re­gist­ree­ri­tud to­re­dal kuu­päe­val – 03.03.2020. Ühin­gu liik­med või­vad ol­la erai­si­kud ja or­ga­ni­sat­sioo­nid, kes tun­ne­vad, et on La­he­maa­ga seo­tud. Olu­li­ne on ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja tu­ris­miet­te­võt­ja­te kait­se, nad pea­vad saa­ma La­he­maa tu­ris­mi aren­da­mi­ses kaa­sa rää­ki­da,“ sel­gi­tas Kai­sa Lin­no.

Ta sõ­nas, et asu­tas pä­rast maaü­li­koo­lis loo­dus­tu­ri­smi eria­lal õp­pi­mist MTÜ Öko­kul­ler, kuid tun­neb nüüd, et see jääb väi­ke­seks: „Tu­leks lei­da head plat­vor­mid, kus end ühi­selt rek­laa­mi­da, et tu­rist tu­leks La­he­maa­le ja ka­su­taks ko­ha­lik­ke tee­nu­seid. Rah­vus­par­ki va­lit­seb kesk­kon­naa­met, kuid tu­rist ei os­ka in­fot ot­si­da kesk­kon­naa­me­ti ko­du­le­helt. Võiks ol­la eral­di vee­bi­leht La­he­maa rah­vus­par­gi kü­las­ta­ja­le.“

Mar­gus Sa­me­li, kes veel hil­ju­ti te­ge­les in­ter­ne­ti­por­taa­li­ga Vi­sit Es­to­nia, lau­sus, et 90 prot­sen­ti tu­ris­miin­fost ot­si­tak­se tä­na­päe­val in­ter­ne­ti kau­du. Saks­las­tel on näi­teks loo­dud vä­ga head mo­bii­li­ra­ken­du­sed, ka Vi­sit Es­to­nia ehk Puh­ka Ees­tis mo­bii­lia­ra­ken­dus peaks saa­ma sel­li­seks.

Kai­sa Lin­no kut­sus tu­ri­smi­ü­hin­gu­ga lii­tu­ma ja sel­gi­tas, et ühin­gu ees­märk on ühen­da­da La­he­maal ela­vaid või te­gut­se­vaid ini­me­si ja or­ga­ni­sat­sioo­ne, neid esin­da­da ja kaits­ta nen­de hu­ve, tead­vus­ta­da ja pro­pa­gee­ri­da sääst­vat tu­ris­mi, kesk­kon­na­ha­ri­dust ja ko­ha­lik­ku kul­tuu­ri­pä­ran­dit, koor­di­nee­rida tu­ris­mia­last koos­tööd eri hu­vig­rup­pi­de va­hel.

Eelmine artikkelAru­kü­la jää­väl­ja­ku­le taot­le­tak­se MA­TA toe­tust
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. märtsil