Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jan­da män­gu või­tis MC ASE­RI

245
Kolgaküla mälumäng.

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sa­ri jät­kus nel­jan­da voo­ru­ga, aga vei­di ta­va­pä­ra­tus for­maa­dis. Kui­võrd va­ba­rii­gi va­lit­sus on si­se­ruu­mi­des toi­mu­va­te­le üri­tus­te­le keh­tes­ta­nud pii­ran­gud, siis toi­mus nel­jas voor ka­hes osas. Esi­me­ses män­gus osa­le­sid üld­ta­be­li pa­re­mus­jär­jes­tu­se üle­mi­se poo­le võist­kon­nad ning tei­ses män­gus ta­be­li tei­se poo­le võist­kon­nad.

Esi­me­se ning eel­da­ta­valt tu­ge­va­ma män­gu või­tis 48 punk­ti­ga MC Ase­ri, kel­le­le järg­ne­sid võrd­selt 45 punk­ti­ga Kai­su­ka­rud ja Ro­man­ti­kud. Võist­kon­nad Ma Ja Sa, ÜRT ning Kol­ga ko­gu­sid võrd­selt 43 punk­ti. Ta­be­li tei­se poo­le män­gu pa­ri­ma tu­le­mu­se eest hoo­lit­se­sid Sa­bo­töö­rid, kes ko­gu­sid 38 punk­ti, mil­le­ga ja­ga­sid nel­jan­das voo­rus 8.-11. koh­ta.

Pä­rast nel­ja män­gu on ta­be­li tipp äär­mi­selt pin­ge­li­ne. Kai­su­ka­rud on ko­gu­nud 168, ÜRT 167 ning Su­va­li­sed 166 punk­ti. Järg­ne­vad Ma Ja Sa 162, Ro­man­ti­kud 159 ning Ka­val Kits 152 punk­ti­ga. Kui­võrd Kol­ga­kü­la sar­jas lä­heb hooa­ja lõ­pus iga võist­kon­na hal­vi­ma män­gu tu­le­mus ma­haar­va­mi­se­le, on pre­ten­den­te ül­dar­ves­tu­ses kõr­ge­te­le koh­ta­de­le veel pal­ju.

Pil­di- ja spor­di­kü­si­mus­te eri­au­hin­da­de ka­te­goo­rias hoiab mõ­le­mas ar­ves­tu­ses liid­ri­koh­ta Ro­man­ti­kud. Mä­lu­män­gu­sar­ja vii­ma­ne ja ot­sus­tav voor toi­mub 9. ok­toob­ril

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ­laa­dal tutvustati 25 rin­gi-tree­nin­gut
Järgmine artikkelKoolivormi poolt ja vastu