Kol­ga õpi­la­sed maa­li­sid pil­did muu­seu­mi vas­tas asu­va teo­hoo­vi luu­ki­de­le

268
Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­la­sed, õpe­ta­jad, muu­seu­mi töö­ta­jad ja kut­su­tud kü­la­li­sed. Nen­de ta­ga pais­ta­vad teo­hoo­vi va­re­me­te nel­ja­le luu­gi­le maa­li­tud pil­did.

Tä­nu maa­li­tud pil­ti­de­le teo­hoo­vi luu­ki­del ole­me nüüd muu­seu­mi­na möö­da­sõit­ja­te­le roh­kem näh­ta­vad. Ole­me rõõm­sad, et saa­me kü­las­ta­ja­te­le rää­ki­da, kui­das need to­re­dad maa­lid on tei­nud meie omad koo­li­noo­red,“ lau­sus Kol­ga muu­seu­mi fon­di­hoid­ja Ne­le Reial ree­de, 16. juu­ni kesk­päe­val muu­seu­mi ees toi­mu­nud ava­peol. Sa­mal päe­val tä­his­tas Kol­ga muu­seum 16. sün­ni­päe­va.

Pil­did maa­li­sid ak­na­luu­ki­de­le rühmatööna Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­la­sed pä­ran­di­va­de­ri­te üle-ees­ti­li­se pro­jek­ti raa­mes. Kol­ga kool on pro­jek­tis osa­le­nud ala­tes 2015. aas­tast, ko­ha­lik pro­jek­ti­juht on õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del.

Ta rää­kis, et pil­ti­de­ga ak­na­luu­gid said val­mis vei­di va­rem, kuid üleand­mi­ne ka­van­da­ti muu­seu­mi sün­ni­päe­va­le. Pil­ti­de val­mi­mi­se­le ai­ta­sid kaa­sa aja­looõ­pe­ta­ja He­len Mi­ki­ver, kes käis koos 5. klas­si õpi­las­te­ga kõi­ge­pealt Kol­ga muu­seu­mis ideid ko­gu­mas, ning kuns­tiõ­pe­ta­ja Cor­ne­lia Kerm, kes ju­hen­das maa­li­mist. Pro­jek­ti kaa­sa­ti 5. klass see­tõt­tu, et aja­loo­tun­di­de üks põ­hi­tee­ma oli ko­du­ko­ha aja­lu­gu. Pil­did maa­li­sid 5. klas­si õpi­la­sed Kat­rin Aas­mets, He­le­na Jõ­gi, Trii­ne Jä­nes, Vil­lem Laas, Jo­hann Lil­len­berg, Lii­si-Ma­rii Mürk, Al­ger Pa­ju, Aron Reid­la, Alis­sa-Mi­rell Rein­velt, Jo­han Tam­mets, Ja­ne­ly Tuu­le­ta­re, Ka­ro­lin Vaar­puu, Ma­dis Valk, And­reas Veer­sa­lu, Älis Veer­sa­lu ja Eva Velst­röm.

Idee tu­li Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­jalt Ul­vi Meie­rilt, kes ot­sis la­hen­dust, kui­das te­ha muu­seu­mi sis­se­käi­gu vas­tas üle tee asu­va teo­hoo­vi va­re­me­te luu­gid näh­ta­va­maks. Üks mõ­te oli kau­nis­ta­da need Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na see­li­kut­rii­pu­de must­ri­ga. Kui ta rää­kis oma soo­vist Me­li­ka Kin­de­li­le, ot­sus­ta­ti kaa­sa­ta õpi­la­sed pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jek­ti raa­mes. Sel­le pro­jek­ti käi­gus on Kol­gas ka va­rem ku­jun­da­tud pui­dust ak­na­luu­ke – viis aas­tat ta­ga­si te­gid õpi­la­sed maa­li­tud luu­gid Kol­ga mõi­sa ka­su­tu­se­ta seis­nud aed­ni­ku­ma­ja seits­me­le ak­naa­va­le.

Teo­hoo­vi luu­ki­del pa­lu­ti ku­ju­ta­da muu­seu­mi­ga seo­tut – kas seal­seid mu­seaa­le või mõi­sa koh­ta kuul­dud le­gen­de. Maa­li­de ava­mi­sel tut­vus­ta­sid õpi­la­sed, mi­da ja miks pil­ti­del ku­ju­ta­sid.

Ühel maa­lil on ta­lu­ma­ja, ho­bu­ne ja tä­pi­li­ne pii­ma­nõu, mis on ka üks muu­seu­mieks­po­naat. Tei­sel maa­lil on ku­ju­ta­tud põr­sast ja pii­ma­kaus­si. Ul­vi Meieri rää­gi­tud le­gend kõ­ne­leb, kui­das 12aas­ta­ne Tõ­nis jõi kü­nast põr­sas­te­le söö­giks pan­dud rõõs­ka pii­ma ning kui mõi­sap­rei­li sel­lest kuu­lis, sai Tõ­nis või­ma­lu­se süüa kolm kor­da päe­vas mõi­sa tee­ni­ja­te lauas.

Kol­man­dal maa­lil on kass, tort ja au­tod. Kol­ga muu­seu­mis on va­na­de män­guas­ja­de nur­gas au­to­mu­de­lid. Nel­jan­dal pil­dil on rüüt­li­mõõ­gad, en­dis­te mõis­ni­ke Sten­boc­ki­de va­pi­sar­ved ja roo­sid.

Kuns­tiõ­pe­ta­ja Cor­ne­lia Kerm kii­tis, et pro­jekt oli hu­vi­tav ja ka teo­ma­ja järg­mi­se­le nel­ja­le luu­gi­le võiks edas­pi­di koos õpi­las­te­ga pil­did maa­li­da. Me­li­ka Kin­del kin­ni­tas, et pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jekt jät­kub tu­le­val õp­peaas­tal.

Maa­li­de ava­mi­sel tä­na­ti abi­li­si. Nor­di Hou­ses KT an­dis ak­na­luu­ki­de jaoks puit­ma­ter­ja­li, Camp­kit OÜ töö­me­hed va­li­sid lauad ja lõi­ka­sid pa­ra­jas­se mõõ­tu, 8. klas­si õpi­la­sed te­gid õpe­ta­ja Mart Al­mer­si ju­hen­da­mi­sel luu­gid val­mis ja pa­nid maa­li­tud luu­gid ava­mis­päe­va hom­mi­kul pai­ka.

Ava­mi­sel olid ko­hal ka Nor­dic Hou­ses KT juht Ar­go Saul ja Camp­kit juht Ur­mas Pao­mees ning MTÜ Kol­ga Mõis esin­da­ja Mee­lis Ron­do.

Pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jekt pa­kub koo­li­las­te­le või­ma­lust tal­gu­te­ga pa­nus­ta­da oma ko­du­pai­ga kul­tuu­ri­loo­lis­te pai­ka­de pü­si­ma­jää­mis­se.

Eelmine artikkelRaasiku valla kolmes koolis oli ühine projektipäev
Järgmine artikkelKihelkonnaderbi võitja selgus viimasel minutil