Keh­ra ko­man­do on Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pa­rim

986
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se Eliit­ko­man­do 2020 Keh­rast: KRIST­JAN HUUL, ER­KO KRUU­SA­MÄ­GI, MAR­GUS PLUKK ja RO­MAN IVA­NOV ning au­to­juht VEI­KO MALTS.

Keh­ra ko­man­do võist­kond või­tis Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sel Eliit­ko­man­do esi­ko­ha.

Lau­päe­val, 29. au­gus­til toi­mu­sid Tal­lin­nas Ton­di­ra­ba jää­hal­li park­las Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sed Eliit­ko­man­do 2020. Osa võt­sid kõi­gi 13 kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do mees­kon­nad. Võist­kon­da­del tu­li aja pea­le la­hen­da­da ava­riiü­le­san­ne, kus imi­tee­ri­ti ka­he au­to kok­ku­põr­get, mil­les oli kaks kan­na­ta­nut – lik­vi­dee­ri­da süt­ti­mi­soht, imi­tee­ri­da au­to­de lõi­ka­mist, ai­da­ta kan­na­ta­nud väl­ja, pan­na nei­le kae­la­la­has, tõs­ta nad kan­de­raa­mi­le ja an­da üle kii­ra­bi­le.

Esi­ko­ha või­tis Keh­ra pääs­te­ko­man­do mees­kond koos­sei­sus Er­ko Kruu­sa­mä­gi, Krist­jan Huul, Mar­gus Plukk ja Ro­man Iva­nov.

„Olen mees­te soo­ri­tu­se­ga vä­ga ra­hul. La­hen­da­sid üle­san­de vä­ga häs­ti, vea­tult,“ sõ­nas Keh­ra ko­man­do pea­lik Ai­var Ka­ri.

Mees­kon­na­va­nem Er­ko Kruu­sa­mä­gi li­sas, et üks väi­ke teh­ni­li­ne vi­pe­rus neil oli, mil­le­ga kaas­nes 10 trah­vi­se­kun­dit, aga ise­gi se­da ar­ves­se võt­tes la­hen­da­ti üle­san­ne kii­re­mi­ni kui tei­seks tul­nud Nõm­me ko­man­do võist­kond.

Piir­kond­li­ku Eliit­ko­man­do võist­lu­se või­tis Keh­ra ko­man­do võist­kond ka 2017. ja 2018. aas­tal, mul­lu saa­di 2. koht.

„Pea­le mi­nu olid nüüd võist­kon­nas kõik uued me­hed. Neil on suur hu­vi ja mo­ti­vat­sioo­ni võis­tel­da. Ole­me pä­ris pal­ju har­ju­ta­nud, ka va­ba­del päe­va­del ja puh­ku­se ajal käi­si­me koos. Ees­märk oli esi­koht, kuid kart­si­me eel­mi­se aas­ta võit­jat Nõm­met ning Kei­la ko­man­dot. Ko­se mees­te­le näi­ta­si­me oma nip­pe et­te, sest nad on naa­ber­ko­man­do ja oma­sid tu­leb hoi­da. Ne­mad said kol­man­da ko­ha,“ rää­kis Er­ko Kruu­sa­mä­gi.

Esi­koht Põh­ja pääs­te­piirkonna võist­lu­sel ta­gas Keh­ra ko­man­do mees­kon­na­le pää­su va­ba­riik­li­ku­le võist­lu­se­le Eliit­ko­man­do 2020. Ka üle-ees­ti­li­se võist­lu­se on Keh­ra ko­man­do üks kord va­rem võit­nud – 2017. aas­tal. Aas­ta hil­jem sai Keh­ra tei­ne võist­kond va­ba­riik­li­kul Eliit­ko­man­dol 2. ko­ha, mul­lu jäe­ti võist­lu­se­le pro­tes­tiks mi­ne­ma­ta. Ai­var Ka­ri põh­jen­das, et nad ei ol­nud ra­hul koh­tu­ni­ke töö­ga – Keh­ra mees­kon­na tu­le­must muu­de­ti ta­gant­jä­re­le ühe pealt­vaa­ta­ja ju­tu põh­jal ning ko­man­do pro­tes­ti ei ra­hul­da­tud. Pea­le sel­le olid te­ma hin­nan­gul veel mõ­ned nüan­sid, milles koh­tu­ni­kud ei ol­nud ob­jek­tiiv­sed. Sel aas­tal on Keh­ra mees­kond taas va­ba­riik­li­kul Eliit­ko­man­dol võist­lus­tu­les.

„Püüa­me kõik üle­san­ded la­hen­da­da nii kor­rekt­selt kui või­ma­lik, et po­leks va­ja koh­tu­ni­ke­ga vaiel­da,“ sõ­nas pea­lik.

Üle-ees­ti­li­ne võist­lus Eliit­ko­man­do 2020 toi­mub 17. sep­temb­ril Väi­ke-Maar­jas, Põh­ja pääs­te­piir­kon­nast lä­he­vad sin­na li­saks Keh­ra­le ka Kei­la ja Muu­ga ko­man­do­de mees­kon­nad. Ka­vas on viis võist­lu­sa­la. Nii Ai­var Ka­ri kui Er­ko Kruu­sa­mä­gi kin­ni­ta­sid, et Keh­ra mees­te ees­märk on ka seal või­ta esi­koht.

„Aga võist­lus on võist­lus, ku­na­gi ei tea et­te, kui­das lä­heb, ka vas­ta­sed on pä­ris kõ­vad,“ mär­kis ko­man­do­pea­lik.

Eelmine artikkelTaavi Tšernjavski spordihuvi tärkas vanaisa õhutusel
Järgmine artikkelKol­ga muu­seu­mis ava­ti pois­te män­guas­ja­de näi­tus