Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na uus ju­ha­tus

452

Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na liik­med va­li­sid 21. sep­temb­ril toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul uue viie­liik­me­li­se ju­ha­tu­se: esi­mees Maar­ja Mets­tak, liik­med Aron Vom­pa, Hei­li Pee­gel, Hen­ri Rei­ta­lu ja Ilo­na Mä­gi. Üld­koo­so­le­kul osa­les rii­gi­ko­gu lii­ge, Har­ju- ja Rap­la­maa ring­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni juht Mart Võrk­laev. Te­ma võt­tis osa ka pool aas­tat ta­ga­si veeb­rua­ris toi­mu­nud üld­koo­so­le­kust, kui Kuu­sa­lu or­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tu­se esi­me­heks va­li­ti taas Mar­gus Soom, ju­ha­tus­se veel Jaa­nus Saar, Kau­ri Jõe­saar, Kai­do Ee­pold, Ing­rit Keer­ma, Priit Pik­ko­ja ja Jan Peen­sa­lu. Maar­ja Mets­tak kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nüüd on tek­ki­nud uus ak­tiiv­ne selts­kond, kes on val­mis kan­di­dee­ri­ma tu­le­val aas­tal toi­mu­va­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ning too­ma val­la aren­gus­se värs­ket vaa­det: „Ta­ha­me pa­nus­ta­da ko­ha­lik­ku el­lu. Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­ki­ri kan­di­dee­ris ka eel­mis­tel va­li­mis­tel ja sai val­la­vo­li­ko­gus­se ühe ko­ha. Uue juht­kon­na liik­med eel­mis­tel va­li­mis­tel ei kan­di­dee­ri­nud. Me jäl­gi­me prae­gust po­lii­ti­kat val­las ja soo­vi­me ai­da­ta luua tu­le­vi­ku­vi­sioo­ni. Koos Kuu­sa­lu or­ga­ni­sat­sioo­ni va­ra­se­ma­te liik­me­te­ga saa­me in­nus­ta­da ja kut­su­da meie­ga lii­tu­ma Kuu­sa­lu val­la ak­tiiv­seid ela­nik­ke.“ Maar­ja Mets­tak üt­les, et as­tus Re­for­mie­ra­kon­na liik­meks tä­na­vu mais. Prae­gu on käi­mas üle-ees­ti­li­ne akt­sioon „Jah, si­nus on ora­vat“, mil­le raa­mes kut­su­tak­se Re­for­mie­ra­kon­na toe­ta­jaid era­kon­na­ga lii­tu­ma. Ka ju­ha­tu­se tei­sed liik­med on as­tu­nud era­kon­da te­ma sõ­nul hil­jaae­gu. Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­nas on prae­gu 34 ini­mest.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 30. septembril
Järgmine artikkelÕpetajate päevast