Ani­ja mõi­sas tun­nus­ta­ti Har­ju­maa aas­ta te­gi­jaid

241
OÜ Alavere Pood juhatuse liiget, Anija vallavolikogu esimeest JAANUS KALEVIT õnnitlesid HEAKi juhataja HANNES OJANGU ning Ida-Harju Koostöökoja esindaja ANNELI PÕLDRA. Foto Erik Riikoja

Nel­ja­päe­val, 26. no­vemb­ril olid Ani­ja mõi­sa kut­su­tud Har­ju­maa 2020. aas­ta te­gi­jad, pa­ri­ma­te Lea­der-pro­jek­ti­de eest­ve­da­jad ning Kau­ni ko­du kon­kur­si võit­jad. Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss toi­mub Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) al­ga­tu­sel 2003. aas­tast. Koos­töös Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du, MTÜ­ga Ko­du­kant Har­ju­maa ning Har­ju­maa 4 Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­ga ja­ga­ti tä­na­vu ini­mes­te­le, ko­gu­kon­da­de­le, va­baü­hen­dus­te­le, et­te­võ­te­te­le ja asu­tus­te­le tun­nus­tu­si 9 ka­te­goo­rias. No­mi­nee­ri­mi­seks teh­ti kok­ku 81 et­te­pa­ne­kut. Li­saks va­lis Har­ju­maa ter­vi­se­nõu­ko­gu aas­ta ter­vi­se­teo ja ter­vi­se­te­gi­ja.

HEAK pre­mee­ris tiit­li­te aas­ta te­gu, aas­ta pa­nus­ta­ja ja aas­ta va­baü­hen­dus võit­jaid aian­dus­kes­ku­se Hor­tes 150eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Har­ju­maa aas­ta pa­nus­ta­ja 2020 on OÜ Ala­ve­re Pood. HEA­Ki ju­ha­ta­ja Han­nes Ojan­gu an­dis Ala­ve­re Poe ju­ha­tu­se liik­me­le, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Jaa­nus Ka­le­vi­le üle kin­ke­kaar­di­ ja pi­ka var­re ot­sa kin­ni­ta­tud aas­ta pa­nus­ta­ja kir­ja­ga me­tallp­laa­di, mis on mõel­dud toeks kin­ke­kaar­di eest soe­ta­ta­vale puu­le või tai­me­le.

Aas­ta te­gi­ja­te peaor­ga­ni­saa­tor, HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer üt­les, et OÜ Ala­ve­re Pood jäi hin­da­jai­le sil­ma kui oma ko­gu­kon­na olu­li­ne toe­ta­ja: „See on roh­kem kui liht­salt pood – kü­la­kes­kus, mis pa­nus­tab ko­ha­lik­ku el­lu ja toe­tab seal­seid te­ge­mi­si.“

Kül­li Voll­mer rõõ­mus­tas, et sel aas­tal oli maa­kon­nas ai­nult üks oma­va­lit­sus, Maar­du linn, sealt ei esi­ta­tud no­mi­nen­te ühes­ki ka­te­goo­rias. Ta kii­tis eri­ti Ani­ja val­da, kust on aas­taid peaae­gu igas ka­te­goo­rias ol­nud no­mi­nen­te, sa­mu­ti Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­da.

„Tub­li­sid te­gi­jaid on vä­ga pal­ju, tä­na­vu läk­sid peaae­gu kõik või­dud eri­ne­va­tes­se oma­va­lit­sus­tes­se,“ mär­kis ta.

Kül­li Voll­mer sel­gi­tas, et no­mi­nen­ti­de hul­gast võit­ja va­li­mi­sel on vä­ga suur roll sel­lel, kas ja kui­das iga esi­ta­ja põh­jen­dab, miks ni­me­ta­tud kan­di­daat vää­rib aas­ta te­gi­ja tiit­lit: „Pal­ju ole­neb sel­lest, kas ta os­kab väl­ja tuua esi­ta­ta­va li­sa­väär­tust või kir­jel­da­da nii-öel­da laie­mat pil­ti, miks see ini­me­ne või asu­tus vää­rib ko­gu maa­kon­na te­gi­ja tiit­lit.“

Kui eel­ne­va­tel aas­ta­tel on tun­nus­tus­peo­le kut­su­tud kõik no­mi­nen­did, nen­de esi­ta­jad ja oma­va­lit­sus­ju­hid, kok­ku um­bes paar­sa­da ini­mest, siis tä­na­vu oli osa­le­jaid 50. Ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu kut­su­ti üks­nes võit­jad ja nen­de ko­du­val­da­de oma­va­lit­sus­ju­hid. Kül­li Voll­me­ri hin­nan­gul oli tun­nus­tus­pi­du sel­le tõt­tu sü­dam­li­kum ja in­tiim­sem: „On suur va­he, kas saa­lis on 200 või 50 ini­mest. Kõik rää­ki­sid il­ma mik­ro­fo­ni­ta, see lõi vä­ga lä­he­da­se at­mos­fää­ri.

Peol olid ka vä­ga to­re­dad esi­ne­jad Mee­li­ke Hain­soo ja Lau­ri Õu­na­puu, kel­le muu­si­ka oli mõi­saai­ta vä­ga so­biv.“

Siis­ki ar­vas pea­kor­ral­da­ja, et järg­mis­tel aas­ta­tel kut­su­tak­se aas­ta te­gi­ja­te pre­mee­ri­mi­se­le taas ko­ha­le ka kõik üle­jää­nud no­mi­nen­did ja nen­de esi­ta­jad: „Ini­me­sed oo­ta­vad se­da üri­tust, on nä­ha, et see on nen­de jaoks sündmus. Kui vä­he­gi või­ma­lik, ta­ha­me kut­su­da kõi­ki­de no­mi­nen­ti­de esi­ta­jad, et tun­nus­ta­da ka neid, kes tei­si mär­ka­vad. Need on ol­nud aas­tast aas­tas­se ena­mas­ti sa­mad ini­me­sed ning soo­vi­me, et mär­ka­jaid oleks roh­kem.“

No­mi­nen­did, kellele sel aas­tal pii­ran­gu­te tõt­tu aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­se­le kut­set ei saa­detud, saa­vad tä­nu­kir­jad kät­te ko­ha­li­kust oma­va­lit­su­sest.

Eelmine artikkelKiiu Ko­da kaug­töö­kes­kus on ava­tud
Järgmine artikkelKol­ga jõu­lu­laat jääb ära