Kol­mest las­teaiast saab Ani­ja Val­la Las­teaiad

1744

Kehra Lastetare ja Lepatriinu ning Alavere Mõmmila lasteaed ühendatakse tuleval suvel.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et Keh­ra Las­te­ta­re ning Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la ühen­da­tak­se 1. juu­list 2018 val­la al­la­su­tu­seks Ani­ja Val­la Las­teaiad. Et­te­pa­ne­ku te­gi val­la­va­lit­sus, kes ana­lüü­sis las­teae­da­de tööd kol­me vii­ma­se aas­ta jook­sul ning jä­rel­das, et las­teae­da­de ma­jan­da­mi­ne on eri­ne­va efek­tiiv­su­se ja juh­ti­mis­ko­ge­mu­se­ga.

Har­ju­maal on las­teaiad ühen­da­nud näi­teks Viim­si vald, kus ühi­se juh­ti­mi­se all on 8 las­teaia­ma­ja. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja hin­nan­gul ai­tab las­teae­da­de ühen­da­mi­ne muu­ta nen­de juh­ti­mi­ne ja ma­jan­da­mi­ne efek­tiiv­se­maks, vä­hen­da­da dub­lee­ri­vaid te­ge­vu­si, kor­ral­da­da paind­li­ku­malt õpe­ta­ja­te ja tu­gis­pet­sia­lis­ti­de tööd, komp­lek­tee­ri­da las­teaia­rüh­mi roh­kem lap­se­va­ne­ma­te soo­ve ar­ves­ta­des.

Et­te­val­mis­tu­si las­teae­da­de ühen­da­mi­seks alus­ta­ti su­vel. Sü­gi­sel rää­gi­ti ideest kõi­gi las­teae­da­de hoo­le­ko­gu­des ning Mar­ge Ra­ja kin­ni­tu­sel olid hoo­le­ko­gud sel­le poolt. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­le te­hak­se uus põ­hi­mää­rus ja viiak­se lä­bi di­rek­to­ri­kon­kurss, kuid las­teaia­ma­jad jää­vad oma se­nis­te ni­me­de­ga: Le­pat­rii­nu, Las­te­ta­re ja Mõm­mi­la ma­ja.

Aeg­vii­du las­teaed veel eral­di
Vo­li­ko­gu is­tun­gil 16. det­semb­ril ker­kis kü­si­mus, miks soo­vib val­la­va­lit­sus ühen­da­da vaid kolm las­teae­da, kui Ani­ja val­las on ka nel­jas, Aeg­vii­du las­teaed. Abi­val­la­va­nem vas­tas, et uuest aas­tast saab Ani­ja vald Aeg­vii­dus juur­de 4 hal­la­ta­vat asu­tust ning kõi­ge­pealt asu­tak­se nen­de­ga koos­töö­le, see­jä­rel saab ot­sus­ta­da, mil­li­ne on nen­de jaoks pa­rim la­hen­dus.

Jaa­nus Ka­lev kü­sis, miks ei ta­he­ta Aeg­vii­du las­teae­da teis­te­ga ko­he lii­ta, kui las­teaed on väi­ke ning sel­le si­su­li­ne töö ühen­da­mi­sest ei muu­tuks. Mar­ge Ra­ja vas­tas, et las­teae­da­de ühen­da­mi­sest po­le seal­se hoo­le­ko­gu ega lap­se­va­ne­ma­te­ga rää­gi­tud.

„Kind­las­ti pea­me ar­ves­ta­ma, et Aeg­vii­du asu­tu­sed on Keh­rast olu­li­selt kau­ge­mal. Prae­gu, kui eel­tööd on te­ge­ma­ta, ei ole val­la­va­lit­sus vä­ga veen­du­nud, et Aeg­vii­du las­teaia, aga ka Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ja raa­ma­tu­ko­gu liit­mi­ne val­la teis­te sar­nas­te asu­tus­te­ga ühi­se ka­tu­se al­la on õi­gus­ta­tud,“ põh­jen­das abi­val­la­va­nem ning juh­tis tä­he­le­pa­nu, et ka­he val­la ühi­ne­mis­le­pin­gus on kir­jas, et Aeg­vii­du se­ni­sed asu­tu­sed jät­ka­vad tööd.

Ka Too­mas Tõ­ni­se mär­kis – kui ühi­ne­mis­le­pin­gut koos­ta­des pee­ti olu­li­seks säi­li­ta­da ela­ni­ke ra­hu­lo­lu ja sta­biil­sus, siis esial­gu tu­leks se­ni­selt jät­ka­ta: „Kui sel­gub, et on ots­tar­be­kas ühen­da­da, siis loo­mu­li­kult se­da te­hak­se.“

Aa­re Nurm ja Peep Kask kü­si­sid, kas ei võiks siis se­ni oo­da­ta ka teis­te las­teae­da­de ühen­da­mi­se­ga. Mar­ge Ra­ja ar­vas, et oo­ta­mi­ne po­le mõist­lik: „Min­gil mää­ral me ju­ba proo­vi­me se­da süs­tee­mi ja toi­mib ke­nas­ti.“

Ran­no Soots toe­tas et­te­pa­ne­kut kolm las­teae­da ko­he ühen­da­da: „Eel­töö on teh­tud, ei näe mõ­tet ha­ka­ta ta­gur­pi­di käi­ku sis­se pa­ne­ma. Järg­mi­se­na ha­ka­tak­se rää­ki­ma Aeg­vii­du las­teaia­ga ja kui lei­tak­se, et on so­biv aeg, siis miks mit­te see teis­te­ga lii­ta.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­sid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku kool
Järgmine artikkelAas­ta­lõ­pu­ball toob Aru­kü­la mõi­sa Ees­ti pa­ri­maid džäss­muu­si­kuid