Kol­ga rah­va­tant­su­rühm tant­sis laus­vih­ma­ga päi­ke­se väl­ja

2374
Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja ju­hen­da­ja KARIN SOOSALU (esireas vasakul) lau­päe­val, 5. au­gus­til uuel peop­lat­sil. Foto Raul Ollo

Kol­ga rah­va­tant­su­rühm tä­his­tas sün­ni­päe­va kont­ser­di­ga „Ran­nast, rah­vast, tant­sust vah­vast“.

sonum31_5.inddKol­ga rah­va­tant­su­rühm hak­kas koos tant­sup­roo­vi­des käi­ma 1984. aas­tal. Juu­be­li­sün­ni­päe­vad on rüh­mal üld­tant­su­peo­ga sa­mal aas­tal. Ku­na pal­ju ae­ga ja jõu­du ku­lub suu­re tant­su­peo et­te­val­mis­tu­se­le ning ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu on ol­nud ka üld­juh­ti­de mees­kon­nas, siis ot­sus­ta­ti, et rüh­ma suu­re­joo­ne­li­sem pi­du pee­tak­se ja rah­va et­te tul­lak­se eral­di kont­ser­di­ka­va­ga 33. sün­ni­päe­va pu­hul. Sa­mas tä­his­ta­ti ka juu­be­lit – Ka­rin Soo­sa­lu on Kol­ga rah­va­tant­si­jaid ju­hen­da­nud nüüd­seks 20 aas­tat.
„Nul­li või viie­ga lõp­pev hooaeg po­le teist­su­gu­ne, kui mõ­ni tei­ne. Soo­vi­si­me va­hel­dust ja „Kol­ga rühm – kolm­küm­mend kolm“ kõ­las häs­ti, tun­dus et õi­ge on te­ha pi­du nüüd,“ üt­les ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu.
Et­te­val­mis­tu­sed al­ga­sid aas­ta ta­ga­si. Peal­kir­jaks sai „Ran­nast, rah­vast ja tant­sust vah­vast“, õpi­ti juur­de uu­si tant­se, täht­sal ko­hal olid pä­ri­mus­tant­sud, mis on üles kir­ju­ta­tud Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast. Nii said kavasse võetud „Kupparimuori“, „Pärliine“, „Kouka polka“, „Paruski“, „Taritti-ralla“, „Piru polka“. Li­saks rah­va­muu­si­ka­le sea­tud, Kuu­sa­lu val­last Uu­ri kü­last pä­rit tant­su­ju­hi Maie Ora­va loo­dud tant­se.
Kont­sert al­gas es­maet­te­kan­de­ga – tant­si­ti Maie Ora­va uut tant­su „Uu­ri kõ­la“, mil­le ta lõi Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma 33. te­ge­vu­saas­ta pu­hul. „Uu­ri kõ­la“ vii­si es­maet­te­kan­ne oli vei­di roh­kem kui aas­ta ta­ga­si Kuu­sa­lus, Maie Ora­va juu­be­li pu­hul toi­mu­nud tant­su­peol.
Kont­ser­dil tant­si­sid ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li 6. klas­si rah­va­tant­su­rühm ja noor­te­rühm. Neid ju­hen­dab Kris­ta Kukk, kes on Kol­ga rüh­ma tant­si­ja.
Kol­ga rüh­mas on prae­gu 25 tant­si­jat – 13 meest ja 12 naist.

Peop­lats rah­va­ma­ja kõr­val
Kol­ga rah­va­tant­su­rühm va­lis ­kont­ser­dipai­gaks plat­si Kol­ga Rah­va Ma­ja ehk va­na val­la­ma­ja kõr­val. Kui rüh­ma asu­ta­ja, Kol­ga ku­na­gi­se kul­tuu­ri­ju­hi Kat­rin Lel­le­pi eest­ve­da­mi­sel ha­ka­ti en­dist val­la­ma­ja aas­taid ta­ga­si üm­ber ehi­ta­ma rah­va­ma­jaks, tut­vus­tas ta ideed ka­su­ta­da ära kõr­va­lo­le­vat loo­dus­lik­ku jõe­kää­ru ja te­ha sin­na koht va­baõ­hue­si­ne­mis­teks.
Ka­rin Soo­sa­lu: „Ja­lu­ta­si­me kaks aas­tat ta­ga­si Kol­gas, et lei­da kont­ser­diks so­bi­vat pai­ka, rah­va­ma­ja juur­es mõistsime, see on õi­ge peo­koht. Ole­me rüh­ma­ga pa­nus­ta­nud plat­si korrastamis­se, me­hed lõi­ka­sid võ­sa, niit­sid roh­tu. Paa­ri aas­taga on teh­tud mi­tu lau­päe­va­kut. Siis tu­li juur­de MTÜ Kol­ga Aren­dus ee­sot­sas And­res Hein­ve­ri­ga, tek­kis uu­si ideid, mi­da ja ku­hu te­ha. Lõ­puks ai­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus – eral­das ra­ha, hea­kor­ra­töö­ta­jad te­gid lõp­pvii­mist­lu­se.“
Loo­dus on and­nud Ka­rin Soo­sa­lu hin­nan­gul Kol­ka vä­ga hea esi­ne­mis­ko­ha: „Tel­li­si­me spet­siaal­se tant­su­la­va, see läks niiöel­da la­vaau­gu ko­ha­le. Pub­lik is­tus kõr­ge­mal, kal­la­kul.“
MTÜ Kol­ga Aren­dus taot­les Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt plat­si kor­da­te­ge­mi­seks 2000 eu­rot. Val­laee­lar­vest on sel­le pai­ga kor­da­te­ge­mi­seks ku­lu­nud kok­ku 5000 eu­rot – ko­pa­tööd, mul­la juur­de­ve­du, maa­pin­na si­lu­mi­ne ja mu­ru kül­va­mi­ne.

Ran­na­keel­sed va­he­pa­ja­tu­sed ja laus­vihm
Sün­ni­päe­va­kont­sert pi­di al­ga­ma lau­päe­val, 5. au­gus­til kell 18, kuid siis hak­kas sa­da­ma, tant­si­jad ja pub­lik oo­ta­sid, ku­ni laus­vihm üle läks.
Tant­su­de va­he­le lu­ges teks­te Vii­nis­tu muu­seu­mi eest­ve­da­ja, Lok­sa kooli õpe­ta­ja Ur­ve Toom­puu. Teks­tid olid ran­na­keel­sed, läh­tu­sid 19. sa­jan­di lõ­pu, 20. sa­jan­di al­gu­se olus­ti­kust, nii soo­vis tant­su­juht Ka­rin Soo­sa­lu.
Ur­ve Toom­puu: „Sain tant­su­de jär­je­kor­ra, vaa­ta­sin, mis tant­sud jäid pa­ja­tus­teks mõeldud va­he­pau­si­de lä­he­dus­se. Leid­sin teks­te va­nast Vii­nis­tu aja­le­hest ning mujalt, osa pa­nin ise juur­de. Käi­sin viimastes proovides, vaa­ta­si­me, kui­das teks­tid so­bi­vad. Tun­dus, ran­na­kee­lest ik­ka saa­di aru.“
Ta kii­tis, et Kol­ga rah­va­tant­sijad on vä­ga pro­fes­sio­naal­sed: „Nad tant­si­vad vä­ga häs­ti, neid on to­re vaa­da­ta, tee­vad sü­da­me ja lus­ti­ga. Ka­va oli häs­ti kok­ku pan­dud, teos­tus suu­re­pä­ra­ne. Kes vih­ma trot­si­des ko­hal oli, ja rah­vast oli pä­ris pal­ju, nei­le meel­dis. Lõ­puks tu­li päi­ke väl­ja. Kol­ga tant­su­rühm tant­sis val­ge väl­ja.“
Pi­du fil­mi­ti Kuu­sa­lu val­la DVD jaoks. Rüh­ma tel­li­mu­sel ko­gu kont­sert sal­ves­ta­ti.
Vii­mas­te tant­su­de­ga läks vihm üle, käes oli õn­nit­le­ja­te kord. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si mee­nu­tas Kol­ga rüh­ma esi­mest ju­hen­da­jat Tõ­nu Lind­ve­ti, tä­nas asu­ta­jat Kat­rin Lel­le­pit ja ju­hen­da­jat Ka­rin Soo­sa­lu, kel­le­le an­dis üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.
Ko­hal olid ja õn­ne soo­visid rah­va­tant­su­juht ja -õpe­ta­ja Ülo Luht ning Maie Orav. Ter­vi­tu­sed saa­tis Kol­ga rüh­ma sõ­ber Henn Tii­vel. Õn­nit­lesid Kuu­sa­lu val­la tei­sed rah­va­tant­su­rüh­mad, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor,  Kol­ga Aren­du­se ja Tor­mi­se-­selt­si esin­da­jad, Tü­rilt sõp­rus­rühm Kak­tus, kel­le men­tor oli Kol­ga rühm eel­mi­se hooa­jal.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va või­tis Aru­kü­la las­teaia võist­kond
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kal­mis­tul tu­leb met­sa­ven­da­de mä­les­tusp­laa­di taa­sa­va­mi­ne