Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 30. kok­ku­saa­mi­sel esi­nes kir­ja­nik JIM AS­HI­LE­VI

1476
Kolga raamatuklubi eestvedaja JANNE KERDO kinkis juubelikohtumise külalisele JIM ASHILEVILE tänutäheks kohalike mesilaste korjatud meepoti Leonella Sootaga mesilast.

Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi ko­gu­nes nel­ja­päe­val, 20. sep­temb­ril Jan­ne Ker­do eest­ve­da­mi­sel 30. kor­da. See­kord oli pa­lu­tud Kol­ga muu­seu­mis­se koh­tu­mi­se­le kir­ja­nik, näit­le­ja, la­vas­ta­ja ja saa­te­juht Jim As­hi­le­vi. Ta on kir­ju­ta­nud näi­den­deid ja ro­maa­ne, ka noor­te­ro­maa­nid „Ma olen elus ole­mi­se tun­ne“ ja „Ke­ha­de mets“, mis päl­vis Ees­ti Kir­ja­ni­ke Lii­du ro­maa­ni­võist­lu­sel 2015. aas­tal kol­man­da ko­ha. Li­saks on ta kätt proo­vi­nud rek­laa­mi­töös­tu­ses ja te­lest­se­na­ris­ti­na.

Kü­la­li­ne ju­tus­tas oma vii­mas­test loo­min­gu­lis­test saa­vu­tus­test. Te­les võib ala­tes ok­toob­ri­kuust nä­ha uut nal­ja­se­riaa­li „Alo”, mil­le peao­sas män­gib Tõ­nis Nii­ne­mets. Järg­mi­sel ke­va­del on oo­da­ta Tar­tu Uues Teat­ris la­va­le Jim As­hi­le­vi uut näi­den­dit psüh­ho­paa­tiast „Unus­ta, unis­ta”, la­vas­tab ke­va­del la­va­kuns­ti­ka­teed­ri lõ­pe­ta­nud noor näi­te­juht Ing­mar Jõe­la. Au­to­rit en­nast on või­ma­lik pea­gi nä­ha la­val Von Krah­li teat­ris ja KU­MU teat­ri­saa­lis.

Kir­ja­nik rää­kis paa­ri tun­ni jook­sul oma lap­se­põl­vest, lem­mi­kau­to­ri­test ja ins­pi­rat­sioo­nial­li­ka­test. Ta tun­nis­tas, et koo­li ajal pol­nud raa­ma­tu­te ja lu­ge­mi­se­ga sõb­ra­lik­ku su­het, pi­gem vas­tu­pi­di. Kui­gi ere­da­mad mä­les­tu­sed on jää­nud ka­hest las­te­raa­ma­tust – Ole Lund Kirkegaardi „Kummi-Tarzanist“ ja Astrid Lindgreni „Bullerby lastest“. Kooli ajal jättis kohustuslik kirjandus teda ükskõikseks. Paradigma muutus toimus pärast filmi „Kaklusklubi“ vaatamist ning selle aluseks oleva samanimelise romaani läbilugemist, autor on USA kirjanik Chuck Palahniuk. Pärast Francis Scott Fitzgeraldi „Suur Gatsby” ja Jerome David Salingeri „Kuristik rukkis“ lugemist saabus arusaamine, et raamatud aitavad inimestel elada, mõjutavad nende elusid.

Jim Ashilevi võttis kokku mõttekillud elust, olemisest, kirjutamisest ja üldse loometegevusest sõnadega: „Lood, mis on looja sees, peavad saama kirja pandud, endast välja jutustatud. Tähtis on võtta aega, lihvida mõtteid ja siis need kirja panna. Edasi on kõik juba lugeja kätes.“

Ta vastas Kolga raamatuklubis osalenud lugejate küsimustele ning soovijad said pühendused-autogrammid raamatutesse.

Kolga raamatuklubi esimene kohtumine kirjanikuga oli neli ja pool aastat tagasi, märtsis 2014. Avaürituse külaline oli Indrek Hargla. Esmalt koguneti raamatuhuvilistega kord kuus Kolga Kohvituppa, kui see tegevuse lõpetas, sai kohtumiskohaks Kolga muuseum.

Raamatukubi kohtumisõhtutel kindlat osalustasu pole, kes soovib, saab rahaliselt toetada, põhisponsorid on Janne Kerdo ja ta abikaasa Andres Heinver.

Alalisi osalejaid on Janne Kerdo sõnul paarkümmend ning enamasti on ka uusi uudistajaid: „Noori võiks olla rohkem, neid pole eriti palju käinud, noorte huvi oli suurem siis, kui külas käis Andrus Kivirähk. Seekord oli rõõmustav, et kohtumisele tulid kaks noort Kolga koolist ja loodan, et noorte huvi kasvab.“

Janne Kerdo rääkis, et ettepanekuid, keda kirjanikest külla kutsuda, on pakkunud klubilised ning ta jälgib kirjanduskonkursside tulemusi ja uudiskirjandust. Raamatuklubi järgmine kohtumisõhtu on Kolga muuseumis 14. novembril, külla on kutsutud Mati Õun ja Hanno Ojala, kel oktoobri alguses tuleb trükist raamat „Juminda miinilahing 1941“.

Eelmine artikkelTule­vast aas­tast lii­de­tak­se Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud
Järgmine artikkelVoli­ko­gu ga­ran­tii Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma­le