Kol­ga noor­te ka­su­tu­ses on re­mon­di­tud bän­di­ruum

2016
Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, ki­tar­rist REIN T. RE­BA­NE värs­kelt­re­mon­di­tud bän­di­ruu­mis. Foto Ene Liivand

Ava­mi­sel osa­les Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, mit­me tun­tud bän­di ki­tar­rist REIN T. RE­BA­NE.

Ko­ha­li­kud noo­red saa­vad ala­tes ülemöö­du­nud ree­dest, 26. jaa­nua­rist har­ju­ta­da Kol­ga koo­li keld­ri­kor­ru­sel uuen­da­tud bän­di­ruu­mis, mis re­mon­di­ti Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dist noor­soo­töö aren­da­mi­seks suu­na­tud toe­tus­ra­ha­dest.

Ruu­mi sei­nad ja la­gi on kae­tud svamm-iso­lat­sioo­ni­ga, et oleks he­li­kin­del. Tei­sel pool klaa­sist va­he­sei­na on he­li­teh­ni­ku pult. Noo­red saa­vad ka­su­ta­da uut või­men­dus- ja he­li­teh­ni­kat ning trum­mi­komp­lek­ti. Pil­li­toa väl­jae­hi­ta­mi­seks ja teh­ni­ka soe­ta­mi­seks kulu kok­ku 3500 eu­rot.

Ava­mi­se­le oli kut­su­tud Kol­ga koo­lis õp­pi­nud ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne, kes on män­gi­nud mit­mes tun­tud an­samb­lis, ka Soo­me kul­tus­bän­dis Din­go ja Tal­lin­nas taas kok­ku tul­nud an­samb­lis The Flo­wers of the Uni­vers.

Rein T. Re­ba­ne tut­vus­tas Kol­ga koo­li väi­ke­ses­se saa­li ko­gu­ne­nud noor­te­le es­malt oma muu­si­ku­kar­jää­ri. Kol­ga koo­lis õp­pis ta ka­hes vii­ma­ses kesk­koo­lik­las­sis. Sa­mal ajal män­gis pea­lin­na noor­te­bän­dis, Kol­gas mu­sit­see­ris koos tol­la­se di­rek­to­ri Mart Laan­pe­re ja oma koo­li­kaas­la­se Ind­rek Saa­re­ga, kes hil­jem kuu­lus an­samb­lis­se Uu­ri4ever. Ne­mad har­ju­ta­sid koo­li en­di­ses raa­dio­ruu­mis, mit­te all keld­ris.

Kuu­sa­lu val­la noor­te­kes­kus­te koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik rää­kis avamisel bän­di­ruu­mi kor­da­te­ge­mi­se mõt­te sün­nist. Ajal, mil töö­tas Kol­ga noor­te­ju­hi­na, uu­ris noor­telt, kui­das Kol­gas võiks nen­de elu hu­vi­ta­va­maks muu­ta. Ar­tur Trei­berg, kes nüüd on ju­ba Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, vas­tas, et kor­da võiks te­ha bän­di­ruu­mi.

Kui aas­ta ta­ga­si loo­di Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se (ENTK) eest­ve­da­mi­sel Lok­sa-Kuu­sa­lu-Vi­hu­la (nüüd Hal­ja­la val­la osa) koos­töö­võr­gus­tik. Lü­li­ta­ti Kol­ga bän­di­ruu­mi kor­da­te­ge­mi­ne Kris­ta Al­li­ku et­te­pa­ne­kul koos­töög­ru­pi te­ge­vus­ka­vas­se. Koos­töög­ru­pi et­te­võt­mi­si ra­has­ta­vast prog­ram­mist „Tõr­ju­tus­ris­kis noor­te kaa­sa­mi­ne ja noor­te töö­hõi­ve­val­mi­du­se pa­ran­da­mi­ne“ an­tak­se Lok­sa-Kuu­sa­lu-Vi­hu­la piir­kon­na noor­soo­te­ge­vus­te elav­da­mi­seks kok­ku 81 088 eu­rot.

Kol­ga koo­li­ma­ja keld­ris­se loo­dud bän­di­ruu­mis on pil­li­proo­ve tei­nud vii­mas­tel aas­ta­tel mi­tu ko­ha­lik­ku noor­tean­samb­lit, va­he­peal oli tu­ba ka­su­tu­ses lao­na. Mõ­ni aeg ta­ga­si asu­sid koo­li vi­list­la­sed Rain Jü­ris­son ja Er­ko Al­lik bän­di­ruu­mi oma ku­lu­de­ga re­mon­ti­ma. Tä­nu noor­tep­ro­jek­ti toe­tu­se­le vii­di see nüüd koos­töös lõ­pu­le. Vär­vi­töö­de­ga ai­tas ja eu­roa­lus­test te­gi mööb­li Kol­ga noor­te­juht Mar­git-Kar­men Rein­velt.

Pil­li­toa ava­mis­päe­val min­di pä­rast koo­li väi­ke­sest saa­lis rää­gi­tut lä­bi lõi­ka­ma lin­ti, mis oli sea­tud bän­di­ruu­mi sis­se­pää­su et­te. Lin­di lõi­kas Rein T. Re­ba­ne. Ruu­mis sees kat­se­tas ta, kui­das kõ­lab uus trum­mi­komp­lekt, ning män­gis ka noor­te­le ki­tar­ri.

Kris­ta Al­lik: „Võr­rel­des va­ra­se­ma­ga on pil­li­tu­ba nüüd hoo­pis uh­kem. Mõ­ni­gi noor, kes sis­se as­tus, üt­les „Vau!“. Är­gi­ta­si­me, et ha­ka­ke muu­si­kat te­ge­ma, ning kaks tüd­ru­kut ja kaks pois­si tea­ta­sid, et ne­mad on hu­vi­ta­tud. Ju­hen­da­ma hak­kab neid Rein T. Re­ba­ne.“

Ki­tar­rist kom­men­tee­ris, et pä­ris eht­saks sal­ves­tuss­tuu­dioks ei saa Kol­ga bän­di­ruu­mi ni­me­ta­da, pi­gem hea­ta­se­me­li­seks proo­vi­ruu­miks al­ga­ja­te­le: „Vä­ga la­he on, et ko­he tu­lid hu­vi­li­sed noo­red ja möö­du­nud ree­del oli pil­li­ruu­mis bän­di esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne. Need noo­red on õp­pi­nud muu­si­ka­koo­lis ning aru­ta­si­me, mis pil­li kee­gi võiks män­gi­da. Järg­mi­ses proo­vis hak­ka­me püüd­le­ma sel­le poo­le, et ühe loo saaks al­gu­sest lõ­pu­ni sel­geks. Nen­de ees­märk on te­ha mit­mes stii­lis muu­si­kat. Soov on min­na bän­di­ga esi­ne­ma mai­kuus Lok­sa­le noor­te­bän­di­de fes­ti­va­li­le.“

Rein T. Re­ba­ne li­sas, et juur­de ta­haks Kol­gas saa­da ka tei­se noor­te­bän­di, kus po­le muu­si­ka­koo­lis käi­nud õpi­la­si. Te­ma on nõus ju­hen­da­ma mõ­le­maid an­samb­leid, sest ta ema elab en­di­selt Kol­gas ja sõi­dab sin­na nii­gi.

Esi­me­ses bän­dip­roo­vis olid ree­del Kert­tu Saag­pakk, Car­men Lau­rend, Uku-Krist­jan Sass ja And­reas Jur­jev. Kert­tu Saag­pakk: „Unis­tus on ol­nud, et mi­da­gi äge­dat võiks te­ha. Kui pil­li­ruum sai kor­da, võt­si­me sõp­ra­de selts­kon­na­ga ees­mär­gi, et tee­me oma an­samb­li.“

Ju­ba on bän­di­toas mu­sit­see­ri­mas käi­nud ka üks isa oma koo­li­poi­sist po­ja­ga. Kris­ta Al­lik too­ni­tab, et võt­me saa­vad koo­list võt­ta kõik hu­vi­li­sed, kuid nõue on, et proo­vi te­hak­se seal koos täis­kas­va­nu­ga.

Ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne lõ­pe­tas Kol­ga kesk­koo­li 1995. aas­tal. Alus­tas muu­si­ku­na 1989. aas­tal an­samb­lis Sac­red Fi­re, 1995 asu­tas koos Sul­li­wa­ni­ga bän­di FLY . On ol­nud mit­mes raa­dio­jaa­mas saa­te­juht ja pro­dut­sent, esi­ne­nud ka dis­ko­ri­na.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Kuns­ti­kel­der kin­gib en­da­le juu­be­liks uue põ­le­tu­sah­ju
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li sein­tel on suu­red maa­kaar­did