Kol­ga muu­seum tõi rah­va et­te krah­vi­pe­re Vil­le­roy ja Boch ser­vii­si

3165
Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja UL­VI MEIER hoiab käes krah­vi­pe­re lõu­na­ser­vii­si suu­ri­mat vaag­nat.

Tä­na­vu­sel muu­seu­miööl „Öös on pi­du“ käi­sid Kol­ga muu­seu­mis kok­ku 214 kü­las­ta­jat.

Kol­ga muu­seum pa­ni lau­päe­val, 19. mail toi­mu­nud üle-ees­ti­li­se muu­seu­miöö „Öös on pi­du“ oma­pool­seks peal­kir­jaks „See oli päi­se päe­va aal pil­la-pal­la pil­ler­kaar!“. Ar­hii­vist too­di rah­va et­te Ste­boc­ki krah­vi­pe­re­kon­na suur ser­vii­si­ko­gu – kuul­sa fir­ma Vil­le­roy ja Boch val­ged si­bu­la­si­ni­se me­re­kar­bi­must­ri­ga lõu­na­söö­gi­nõud ning ka koh­vi­ser­viis. Nõud on too­de­tud 19. sa­jan­di lõ­pus, sar­na­se must­ri­ga ser­vii­si val­mis­tab Vil­le­roy ja Boch tä­na­päe­va­ni.

Kol­ga muu­seu­mis on Sten­boc­ki­de toid­nõu­de rik­ka­lik ko­gu: liuad, su­pi­ti­ri­nad, mit­mes suu­ru­ses tald­ri­kud, vaag­nad ja kau­sid ning koh­vi­ser­viis. Omal ajal olid mõi­sa­pe­rel toi­du­nõud 30 ini­me­se­le, nüüd on kõi­ge roh­kem al­les suu­ri prae­tald­ri­kuid – 24.

Kol­ga mõi­sa Ees­ti rii­gilt ta­ga­si saa­nud krahv Jarl Sten­boc­kil õn­nes­tus Sten­boc­ki­de osad nõud tuua ära Viim­si muu­seu­mist. Kol­ga oli vii­ma­sed küm­me­kond aas­tat en­ne Eest taa­si­se­seis­vu­mist Ki­ro­vi kol­hoo­si osa­kond ja pal­jud mõi­sast jää­nud ese­med leid­sid tee Viim­sis­se, kol­hoo­si kes­ku­ses asu­nud muu­seu­mi.

Ehk­ki Kol­ga mõis on müü­dud uue­le oma­ni­ku­le, an­dis Jarl Sten­bock ko­gu ser­vii­si Kol­ga muu­seu­mi de­po­sii­di­le. Mõ­ned nõud on pü­sieks­po­sit­sioo­nis, suu­rem osa seis­nud ar­hii­vis. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis, et esi­me­se maail­ma­sõ­ja ajal pi­did Sten­boc­kid Kol­gast mõ­neks ajaks lah­ku­ma, kui nad ta­ga­si jõud­sid, oli mõis rüüs­ta­tud ja pal­jud nõud ka­du­nud, laa­ta­delt os­te­ti sa­ma­su­gu­seid ase­me­le.

Muu­seu­miöö pu­hul eks­po­nee­ri­ti lõu­na­ser­vii­si Kol­ga muu­seu­mi krah­vi- ehk Ste­nobc­ki toas pi­kal laual ja koh­vi­ser­viisi väi­ke­sel üm­mar­gu­sel laual. Nõud jää­vad ku­ni juu­ni kesk­pai­ga­ni muu­seu­mi­kü­las­ta­ja­te­le uu­dis­ta­mi­seks. Sten­boc­ki toas on pe­re­kon­nalt saa­dud maa­lid ja möö­bel. Muu­seu­miöö pu­hul pan­di tup­pa ka uh­ke küün­la­lüh­ter, mis se­ni sei­sis ar­hii­vis.

Muu­seu­miöö raa­mes pi­das Ul­vi Meier krah­vi­de toi­du­lauast loen­gu „Mõi­sa­too­dan­gu tee­kond här­ras­te söö­gi­laua­le“. Mõi­sal oli õu­na- ja kir­si­puuaed, köö­gi­vil­ja­peen­rad, kas­vu­hoo­ned, ka­la­tii­gid, lau­dad ja tal­lid, vii­na- ja õl­le­köök, käi­di ja­hil. Olid ka suu­red säi­li­tus­keld­rid, mil­le tar­beks mur­ti tal­vel jääd.

Suur mõi­sa­köök asus pea­hoo­ne all­kor­ru­sel. 19. sa­jan­di lõ­pust on säi­li­nud köö­gi­tüd­ruk Juu­li Ja­hi­loo mä­les­tu­sed, kui­das sak­sad sõid ne­li kor­da päe­vas – kell 9, 13, 17 ja 20. Hom­mi­kul joo­di teed ja õh­tul koh­vi. Pal­ju söö­di mets­loo­ma­li­ha, apel­si­ne ja sid­ru­neid too­di vä­lis­maalt, vii­na­mar­ju ja me­lo­neid saa­di oma kas­vu­hoo­nest.

Köö­gi­tüd­ruk El­li Oja­vä­li-Piir­berg Lee­di­kõr­ve kü­last on kir­jel­da­nud krah­vip­roua pa­han­da­mist, kui ser­vee­ri­ti sea­praa­di tan­gu­pud­ru­ga ja pu­der ei ol­nud jõud­nud peh­meks hau­du­da. Kokk kut­su­ti üles ning krah­vip­roua vis­kas te­da pud­ru­ga.

Hu­vi­tav ma­ter­jal on keis­rin­na Ka­ta­rii­na II kü­las­käi­gust Kol­ga mõi­sa 24. juu­nil 1764. aas­tal. Ring­sõit al­gas 20. juu­nil Peterburist ja kes­tis kuu ae­ga. Kõi­ki­des­se pai­ka­des­se saa­de­ti pikk ni­me­ki­ri toi­duai­ne­test, mi­da tu­li sel­leks pu­huks va­ru­da.

Ul­vi Meier tut­vus­tas keis­rin­na kü­las­käi­gu­ga sa­mal ajal mõi­sa­des ka­su­tu­ses ol­nud toi­du­ret­sep­te. Need on kir­jas krahv Stac­kel­ber­gi ma­ja­pi­da­jan­na Kaj­sa War­gi ko­ka­raa­ma­tus „Noor­te pe­re­nais­te ma­ja­pi­da­mi­se abi­li­ne“, mis il­mus aas­tal 1755, sel­lest on pal­ju root­si­keel­seid kor­dust­rük­ke. Ees­ti­keel­ne „Kö­ki ja Kok­ka Ra­mat“ an­ti väl­ja 1781. Raa­ma­tus õpe­ta­tak­se val­mis­ta­ma ka­nu või ti­bu­sid pu­na­se kast­me­ga, täi­de­tud här­ja­keelt, var­das prae­tud hau­gi, va­si­ka- ja mand­li­tar­re­tist ning pal­ju muud.

Kol­ga muu­seu­mi pü­sieks­po­sit­sioo­nis saab vaadata ­mõi­sa köö­gis ol­nud mee­les­pead „Ära unus­ta os­ta“ – toi­duai­ne­te ni­me­ki­ri, kui mi­da­gi sai ot­sa, tu­li see ko­he mee­les­peas ära mär­gis­ta­da.

Muu­seu­miööl olid Kol­gas ka tra­dit­sioo­ni­li­sed eks­kur­sioo­nid mõi­sa pea­hoo­nes­se, kus tut­vus­ta­ti mõi­sa saa­le ja rää­gi­ti kum­mi­tus­lu­gu­sid.

Eelmine artikkelRaasiku valla haljasalad niidab Pyrolla OÜ
Järgmine artikkelVälistudengite kõrvaltvaade