Kol­ga muu­seu­mis saab nä­ha 55 nu­ku­ma­ja

1164
Näi­tu­se üks väär­tus­li­ku­maid – Lund­by Stock­hol­mi nu­ku­ma­ja li­sa­kor­ru­se­ga 1984. aas­tast, alu­mi­sel kor­ru­sel ga­raaž ja ho­bu­se­tall. He­li Mänd on juur­de kir­ju­ta­nud, et see on os­te­tud eBay kau­du Sak­sa­maalt. Ma­ja­ga koos tu­lid au­to, ori­gi­naal­möö­bel, val­gus­tid ja nu­kud. Elekt­ri­süs­teem ei töö­ta.

Kon­na­de näi­tus on ava­tud veel jaa­nua­ri al­gu­ses.

Kol­ga muu­seum pa­kub al­ga­vaks koo­li­va­hea­jaks las­te­le pal­ju uu­dis­ta­mist. Ava­tud on nu­ku­ma­ja­de näi­tus Tal­lin­na Ar­te Güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja He­li Män­ni ko­gust ning nä­ha saab ka näi­tust „Uh­ke konn“ Tiia Hein­ve­ri ko­gu­tud kon­na­ku­ju­dest.

Nu­ku­ma­ja­de näi­tu­se juur­de on üles pan­dud ka tekst, mis tut­vus­tab kol­lekt­sio­nää­ri He­li Män­di. Kon­na­näi­tu­sel saab sten­di­delt lu­ge­da Ees­tis ela­va­te kon­na­de koh­ta.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier üt­leb, et ta­ga­si­si­de on mõ­le­ma­le näi­tu­se­le ol­nud vä­ga hea: „Las­teaia­rüh­mad on käi­nud Kol­gast ja kau­ge­malt, ka Vi­ha­soost ja Lok­sa koo­list on ol­nud lap­si. Kui ole­me las­teaia­las­telt kü­si­nud, mis kõi­ge roh­kem meel­dis, on tüd­ru­kud na­gu ühest suust öel­nud, et Bar­bie­de ma­jad. Suu­re­mad õpi­la­sed on mär­ga­nud ju­ba tei­si as­ju. Kes vaa­ta­ma tu­leb, soo­vi­tan sü­ve­ne­da, He­li Mänd on nu­ku­ma­jad si­sus­ta­nud vä­ga hu­vi­ta­valt. Uu­ri­ge näi­teks va­nast häl­list ta en­da las­te­le teh­tud nu­ku­ma­ja, kus on kree­mi­tuu­bist val­mis­ta­tud ko­ti­ke või guašš­vär­vi­de pur­ki­de kaan­test lam­bid. Nä­ha on, et si­sus­tus on meis­ter­da­tud suu­re vai­mus­tu­se­ga.“

Ta ju­tus­tab, et sõit­sid koos va­ra­hoid­ja Git­ta Truu­si­ga Alats­ki­vi­le soo­la­näi­tust vii­ma, ot­sus­ta­sid käia ka Ii­sa­ku muu­seu­mis vaa­ta­mas, kui­das kol­lee­gi­del lä­heb. Ii­sa­ku muu­seu­mis oli He­li Män­ni ko­gust te­maa­ti­lis­te nukutu­ba­de näi­tus. Ku­na möödunud talvel oli Kolga muuseumis nukunäi­tus, leid­sid nad, et võiks vaa­ta­mi­seks kü­si­da nu­ku­ma­ju. He­li Mänd võt­tis kut­se vas­tu, tõi Kol­ga muu­seu­mi kok­ku 55 nu­kumaja.

„Vaa­ta­si­me, kui­das He­li Mänd pa­ni koos kahe tüt­re ja väi­me­he­ga näi­tust üles ko­gu päe­va. Iga nu­ku­tu­ba tu­li ju uues­ti si­sus­ta­da, as­jad lah­ti pak­ki­da, tu­ba­des­se sea­da. Mil­li­se hoo­le ja pü­hen­du­mu­se­ga ta se­da te­gi,“ kir­jel­dab juhataja.

He­li Mänd hak­kas män­guas­ju ko­gu­ma 2000. aas­tast. Vii­ma­se aja suu­rim kirg on nu­ku­ma­jad. Ta hin­dab sel­le näi­tu­se va­ni­maks eks­po­naa­diks 90aas­tast nu­ku­ma­ja Jär­va­maalt, peaae­gu sa­ma va­na on ko­du­töö­na val­mis­ta­tud ka­he­pool­ne ma­ja Root­sist. Väär­tus­li­ke­mad on Lund­by kolm ma­ja ja sel­le nii-öel­da su­gu­la­ne Li­sa ma­ja. Kaa­saeg­seid nu­ku­ma­ju esin­da­vad fir­ma­de Ha­ba, Chad Val­ley, Plan Toys, Kidc­raf­ti ja Ikea too­dang. Plast­mas­sist nu­ku­ma­ja­dest on kõi­ge va­ne­mad ja tun­tu­mad Bar­bie kok­ku­pan­dav ma­ja ja ka suur ran­na­ma­ja, ning Sul­li­van Fa­mi­ly ma­ja.

Näi­tu­sel on ka tut­vus­ta­vad teks­tid nu­ku­ma­ja­de aja­loost, nen­de val­mis­ta­mi­seks ka­su­ta­tud ma­ter­ja­li­dest, ka kuul­sa­ma­test nu­ku­ma­ju toot­va­test fir­ma­dest. Nu­ku­ma­ja­de näi­tus on Kol­gas märt­si lõ­pu­ni.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja li­sab, et lap­sed on vai­mus­tu­ses ka kon­na­de näi­tu­sest – kom­men­tee­ri­vad õhi­nal ja aru­ta­vad. Kon­na­de näi­tust saab vaa­da­ta veel jaa­nua­ri esi­me­sel-tei­sel nä­da­lal. Ree­del, 10. jaa­nua­ril on ka­vas ava­da sel­le ase­mel piib­li näi­tus „Pü­ha­ki­ri. Kä­si­kir­jast ema­keel­se Piib­li­ni“. Koos­töös Kol­ga Raa­ma­tuk­lu­bi­ga tu­leb 23. jaa­nua­ril muuseu­mi ruu­mi­des sa­ma­tee­ma­li­ne se­mi­nar.

Eelmine artikkelMIH­KEL TIKS: „Mu ke­ha on Krim­mis, hing Ees­tis, vaim rän­dab il­mas rin­gi.“
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te fil­mi­kon­kur­si või­tis AND­RA AL­LIK