Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes hak­kas töö­le kuns­ti­ga­le­rii

2558
Kunst­ni­kud SVEN SAAG ja KAT­RIN VALD­RE. Fotod Eva Unt

Ku­ni su­ve lõ­pu­ni on Kol­ga Mõi­sa Ga­le­riis Kõn­nu kunst­ni­ke KAT­RIN VALD­RE ja SVEN SAA­GI maa­li­näi­tus „Floo­ra“.

Ko­ha­li­kud en­tu­sias­tid Rii­na Laa­ne­tu, Kad­ri Mets­tak, Ire­ne O’Sul­li­van ja Ai­var Talts te­gid mõi­sa pea­hoo­ne all­kor­ru­se­le ga­le­rii – fua­jeest pa­re­mat kätt ehk res­to­ra­ni­ruu­mi­de vas­tu. Pi­du­lik ava­mi­ne oli pü­ha­päe­val, 27. mail, esi­me­ne töö­päev oli möö­du­nud nel­ja­päe­val. Ga­le­riid saab kü­las­ta­da nä­da­las esialgu nel­jal päe­val – nel­ja­päe­vast pü­ha­päe­va­ni.

Galerii idee kujunes välja Lahemaa loodus- ja koduloogiidi Rii­na Laa­ne­tu ning kunstiakadeemia lõpetanud Kadri Metstaki varasemast koostööst.
Riina Laanetu: „Käin pal­ju Sa­ga­dis ja Palm­ses, hak­ka­sin mõt­le­ma, miks pean sõit­ma kau­ge­le, kui saak­sin siin näi­da­ta oma mõi­sa, mil­lel on nii pal­ju po­tent­siaa­li. Ga­le­rii mõ­te tu­li sel­lest, et mõi­sa oma­nik on kul­tuu­ri- ja kuns­tii­ni­me­ne, muu­seum Kol­gas ju­ba on ning söö­gi­koh­ta on pee­tud.“
Ap­pi kutsuti Ire­ne O’Sul­li­va­n, kes on õp­pi­nud tu­ris­mi­ma­jan­dust ja valdab mitut võõrkeelt. Ga­le­rii jaoks va­li­ti päi­ke­se­pool­sed ruu­mid, kus Ekst­rö­mi mar­si ajal olid müü­gi­le­tid. Es­malt tu­li ruu­mid ko­ris­ta­da. Selles osas oli suur abi turismigruppide bussijuhina Euroopas rännanud Ai­var Taltsist, kes on galerii tehnik.

Kad­ri Mets­tak: „Täi­da­me tü­hi­mi­ku, pea­hoo­ne oli se­ni kin­ni, meie hoia­me uk­sed lah­ti. Hu­vi ma­ja vas­tu on pä­ris suur. Ala­tes ap­ril­list ole­me siin toi­me­ta­nud, tu­ris­tid on as­tu­nud sis­se. Kui veel mõi­sas pood oli ja seal töö­ta­sin, tu­li pi­de­valt tu­ris­ti­de­le mõi­sast rää­ki­da.“

Ku­ni su­ve lõ­pu­ni on Kol­ga Mõi­sa Ga­le­riis Kõn­nu kunst­ni­ke Kat­rin Vald­re ja Sven Saa­gi näi­tus „Floo­ra“. Ka ne­mad käi­sid Eks­tö­mi mar­si ajal Kol­gas ning just sa­ma­de ruu­mi­de koh­ta mõt­le­sid, et ta­hak­sid seal te­ha maa­li­näi­tu­se. Ga­le­rii­pi­da­jad üt­le­vad, et plaan on ee­lis­ta­da ko­ha­li­ke kunst­ni­ke teo­seid.

Kõn­nu kunst­ni­ke­paar võt­tis pak­ku­mi­se rõõ­mu­ga vas­tu ning on osa pil­te maa­li­nud ka ju­ba mõi­sa­ga­le­rii jaoks.

Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii asu­ta­nud AI­VAR TALTS, RII­NA LAA­NE­TU, IRE­NE O’SUL­LI­VAN ja KAD­RI METS­TAK.
Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii asu­ta­nud AI­VAR TALTS, RII­NA LAA­NE­TU, IRE­NE O’SUL­LI­VAN ja KAD­RI METS­TAK.

Ga­le­rii tä­hen­dab, et seal saab kuns­ti imet­le­da, aga ka os­ta. Li­saks maa­li­de­le ja Kõn­nu kunst­ni­ke graa­fi­lis­te­le leh­te­de­le müüak­se su­ve­nii­ri­de­na ko­ha­li­ke meist­ri­te kä­si­tööd – Avo Er­me­li kuns­ti­li­si kaar­te, Vir­ve Ker­mi ke­raa­mi­kat, Len­ne-Ann Oru­sa­lu tur­ba­too­teid ning ka Leo­nel­la Soo­ta­ga väi­ke­si mee­pur­ke, Hel­ve Rem­mel­ga va­hen­da­tud mak­roo­ne ja muud sel­list.

Koos­tööd te­hak­se Kol­ga muu­seu­mi­ga, kui muu­seum on kin­ni ja ga­le­rii ava­tud, siis tee­vad ga­le­ris­tid mõi­saeks­kur­sioo­ne. Muu­seu­mil ja ga­le­riil on nüüd ühi­ne pi­let.

Ga­le­rii on liit­nud ka mõi­sa­de män­gu­ga Vi­sit Bal­tic Ma­nors, mil­le raa­mes kü­las­ta­tak­se Ees­ti, Lä­ti ja Lee­du mõi­said, Ees­tist on män­gu­ga ühi­ne­nud 55 mõi­sa. Rii­na Laa­ne­tu sel­gi­tab, et män­gu­ga toe­ta­tak­se mõi­sao­ma­nik­ke, kes võt­nud oma õl­ga­de­le mõi­sa­de elus­hoid­mi­se. Mõi­sa­män­gus osa­le­ja­te­le on ga­le­riis eral­di pi­let.

Rii­na Laa­ne­tu: „Kü­la­li­sed kü­si­vad mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se koh­ta. Sa­mas on meie ruu­mid ga­le­rii jaoks es­tee­ti­li­ses mõt­tes ideaal­sed. Võib-ol­la ei pea­gi kõi­ki mõi­said re­no­vee­ri­ma, ka pu­has ja mit­meid aja­jär­ke eks­po­nee­riv mõi­sa­hoo­ne on hu­vi­tav, pa­kub avas­tu­si.“

Eelmine artikkelEst­lan­der kor­ral­dab Raud­sil­lal loo­dus­koo­li­tu­se BUSHC­RAFT FES­TI­VAL
Järgmine artikkelVoli­ko­gu ta­gan­das UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­halt