Kol­ga Le­go­päev on jär­jest po­pim – see­kord 72 võist­lus­tööd

1972
Peaauhinna võitnud legolinna meisterdas perekond SAADRE: kaksikud ROY-MAARTEN ja ROCCO-MATTIAS koos ema MARGE ja isa ROBICOGA.

Loen­du­seks oli teh­tud 600 käe­pae­la, need said ot­sa, rah­vast käis Le­go­päe­val 700 või roh­kem.

Kol­ga koo­li­maj­ja saa­bu­ti lau­päe­val, 17. veeb­rua­ril Le­go­päe­va­le Lä­tist ja Leedust, Mu­na­mäe kül­je alt Haan­jast, Puh­jast ja Tam­sa­lust, rää­ki­ma­ta Har­ju­maast ja Tal­lin­nast. Koo­li spor­di­saal ki­has kui suur si­pel­ga­pe­sa – lau­da­del le­gok­lot­si­dest võist­lus­tööd, juu­res toi­me­ta­sid nen­de au­to­rid ja noor­te meis­ter­da­ja­te emad-isad, li­saks uu­dis­ta­ma tul­nud hu­vi­li­sed ning kor­ral­dus­tiim.

Vä­ga popp oli suur meis­ter­da­mis­laud Kol­ga koo­li le­go­rin­gis ka­su­ta­ta­va­te klot­si­de­ga – koos las­te­ga meis­ter­da­sid sel­le üm­ber ka nen­de va­ne­mad.
Le­go­päev toi­mus Kol­ga koo­lis kol­man­dat kor­da. Pea­kor­ral­da­jad olid ka nüüd Kol­ga koo­li lap­se­va­ne­mad ja le­go­rin­gi ju­hen­da­jad Triin Põll­maa ning Man­gus Põll­maa.

Triin Põll­maa ar­vas, et um­bes poo­le suu­re­maks on või­ma­lik Kol­ga Le­go­päe­va­ga veel laie­ne­da: „Kom­mert­sü­ri­tu­seks ei ta­ha las­ta sel min­na. Mei­le meel­dib, et Le­go­päev on Tal­lin­nast väl­jas, ko­ha­le sõi­da­vad need, kes on tõ­si­sed hu­vi­li­sed.“

Ta kii­tis Kol­ga koo­li­pe­ret: „Kui kool po­leks kolm aas­tat ta­ga­si suu­re in­nu­ga meie idee­ga kaa­sa tul­nud, siis Le­go­päe­va ei oleks. Ai­ta­vad õpe­ta­jad ja õpi­la­sed, igaüks pa­neb min­gil moel õla al­la.“

Te­ge­vu­si ja­gus mit­me­le poo­le. Koo­li tei­se kor­ru­se väi­ke­ses saa­lis oli täis­kas­va­nud le­go­meist­ri­te töö­de näi­tus. Mi­tu prof­fi le­goe­hi­ta­jat olid Lä­tist ja Lee­dust. Uu­dis­ta­ja­te­ga ajas ees­ti kee­les jut­tu taan­la­ne Son­nich Jen­sen – Ees­tis elav IT-spet­sia­list. Tal oli kaa­sas ka pä­ris va­nu le­gok­lot­se – 40aas­ta­sed le­go­va­gu­nid ja 1971. aas­tast Luft­han­sa len­nu­ki le­go­mu­del.

„Le­go­de­ga ehi­ta­mi­ne on üks viis, kui­das ko­dus oma pal­ga­tööst pu­ha­ta,“ kii­tis Son­nich Jen­sen, kel on nüüd­seks li­gi 300 le­go­komp­lek­ti.
Vä­ga po­pu­laar­ne oli Le­go­päe­val lah­tis­te le­gok­lot­si­de müük, os­te­ti ära kõik, mis vä­he­gi hu­vi pak­kus.

Lap­se­va­ne­mad kiit­sid Kol­ga õpe­ta­ja­te koh­vi­kut, kus pa­ku­ti vä­ga head koh­vi ja koh­vi­kõr­vast ning oli mui­du mee­leo­lu­kas. Koh­vi­kut pi­da­sid Kol­ga õpe­ta­ja­te näi­te­rin­gi T.Õ.N.N. liik­med. Ka koo­li köök an­dis oma pa­nu­se – osa­le­ja­te­le pa­ku­ti sup­pi.

Kuu­sa­lu vald toe­tas Kol­ga Le­go­päe­va 1200 eu­ro­ga. Suur­spon­so­rid olid taas LE­GO ser­ti­fit­see­ri­tud kaup­lus Ees­tis ning Tres­co Ehi­tus OÜ.

Pea­võit Tal­lin­na – kak­si­ku­te­le ROY ja ROC­CO SAAD­REle
Pe­re­kond Saad­re esit­les Kol­ga Le­go­päe­val üli­suurt le­go­lin­na­kut, mis oli ma­hu­ta­tud kol­me­le laua­le ja ja­ga­tud mit­meks tee­maks. Pea­või­du tõi nei­le see, et nii žü­rii kui ka pub­lik pi­dasid tööd üheks pa­re­maks.

Ka­he­teist­küm­neaas­tas­te kak­si­ku­te Roy-Maar­teni ja Roc­co-Mat­tiase ema Mar­ge Saad­re ju­tus­tas, et tut­vus Triin ja Man­gus Põll­maa­ga sü­gi­sel Tal­lin­nas Ro­bo­te­xil: „Hak­ka­si­me rää­ki­ma ja sel­gus, meil on mit­mes vald­kon­nas ühi­sed hu­vid, ka mi­na olen har­ras­tus­ke­raa­mik, na­gu on Triin. Ja meis­ter­da­me le­go­dest koos poe­ga­de­ga. Meie suur lin­nak on ühe pe­re­kon­na lu­gu. Kui le­goklot­se sai pal­ju, siis pol­nud neid enam ku­sa­gi­le pan­na. Isa te­gi alu­sed ja hak­ka­si­me lin­na kok­ku pa­ne­ma, nüüd täien­da­vad se­da ka me va­ne­mad tüt­red ja nen­de elu­kaas­la­sed. On ko­gu pe­re loo­ming.“

Saad­re­te le­go­lin­nak on nii ma­hu­kas, et pe­re sõi­tis Tal­lin­nast ju­ba ree­de õh­tul Kol­ga koo­li se­da üles pa­ne­ma, hom­mi­kul ei oleks jõud­nud. Ema rää­kis, et poi­sid on ka tub­lid noor­kot­kad ning va­li­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va pu­hul Pi­ka Her­man­ni tor­ni rii­gi­lip­pu heis­ka­ma. Kui mui­du heis­ka­vad li­pu veeb­rua­ri­kuu jook­sul igal hom­mi­kul noor­kot­kas ja ko­du­tü­tar, siis kak­si­ku­te­le teh­ti erand, ne­mad heis­ka­vad kol­ma­päe­val, 21. veeb­rua­ril li­pu ka­he­ke­si.
Triin Põll­maa: „Kui­gi võit läks kõi­ge suu­re­ma­le töö­le, ei saa väi­ta, et või­dab see, kel­lel on kõi­ge roh­kem le­gok­lot­se. Ühe erip­ree­mia sai Peet­ri koo­li 1. klas­si poiss Mat­teo Tall. Te­ma oli tei­nud oma le­gok­lot­si­dest ar­vu­tis­se mul­ti­fil­mi – tal oli paar­küm­mend le­go­me­hi­kest ja peo­täis klot­se, aga val­mis­ta­nud oli taus­ta ja koos­ta­nud loo, teos­tus oli hu­vi­tav.“

Lu­me­lo­he meis­ter­da­mi­se eest erip­ree­mia saa­nud Erik Jür­gen Mo­se­ri isa Gert Mo­ser tun­nus­tas ko­gu üri­tust ja rää­kis, et koh­tas Le­go­päe­val Kol­gas sel­li­seid tut­ta­vaid, ke­da po­le am­mu näi­nud. Tal­lin­na Ja­kob West­hol­mi güm­naa­siu­mi 3. klas­si õpi­la­ne Erik Jür­gen meis­ter­das le­gok­lot­si­dest suu­re Lu­me­lo­he ekst­ra Kol­ka tu­le­kuks. Kõi­ge kee­ru­li­sem oli te­ha lo­he jal­gu nii, et ras­ke ke­re jääks nei­le pü­si­ma.

Man­gus Põll­maa: „Skulp­tuu­ri­te­gi­jaid oli meie Le­go­päe­val veel vä­he, kui­gi ka see on me ees­märk – et ha­ka­tak­se te­ge­ma le­go­kuns­ti.“
Ka­hek­sa­liik­me­lis­se žü­riis­se kuu­lu­sid kül­la kut­su­tud täis­kas­va­nud le­goe­hi­ta­jad ja eel­mi­se aas­ta Le­go­päe­va pea­või­du saa­nud Joo­sep Põll­maa Kol­ga koo­list.

Järg­mi­sel aas­tal tu­leb nel­jas Le­go­päev, lu­ba­sid kor­ral­da­jad.

Le­go­päe­va kü­las­ta­nud Pä­ris­pea kü­la­va­nem ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge In­geld­rin Aug: „Sel­li­seid pe­re­kon­di, na­gu on Põll­maad, on­gi Kuu­sa­lu val­da va­ja – al­ga­ta­vad uu­si et­te­võt­mi­si, en­dal sil­mad sä­ra­vad.“

Legopäeva korraldajad TRIIN ja MANGUS PÕLLMAA andsid intervjuu Kuusalu valla kroonikafilmi jaoks.
Legopäeva korraldajad TRIIN ja MANGUS PÕLLMAA andsid intervjuu Kuusalu valla kroonikafilmi jaoks.