Aren­dus­ko­ja maaet­te­võt­lu­se jät­kup­ro­jekt rah­vus­par­ki­de­ga piir­kon­da­des

38
Aren­dus­ko­ja pro­jek­ti­juht KAT­RIN SUUR­SOO.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn. Te­ge­vus­se on kaa­sa­tud ko­ha­li­kud et­te­võt­jad ja MTÜd ning oma­va­lit­su­sed. Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-prog­ramm toe­tab ko­ha­li­ku elu eden­da­mist maal, et elav­da­da ma­jan­dus­te­ge­vust, jul­gus­ta­da ini­me­si leid­ma uu­si ideid, aren­da­ma et­te­võ­ti­lik­kust ja in­no­vat­sioo­ni.

Üle kuue aas­ta, ala­tes no­vemb­rist 2016 on Aren­dus­ko­ja al­ga­tu­sel ja eest­ve­da­mi­sel te­ge­le­tud tu­ris­mi­vald­kon­na eden­da­mi­se­ga, sest piir­kon­nas asub La­he­maa rah­vus­park. Pro­jek­ti­des­se kaa­sa­ti Ees­ti teis­test Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­dest MTÜ Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu, mil­le te­ge­vus­piir­kon­nas on Soo­maa rah­vus­park, ning MTÜ Ko­du­kant Lää­ne­maa, mis on seo­tud Mat­sa­lu rah­vus­par­gi­ga, ja La­he­maa naa­ber­te­ge­vusg­rupp Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu. Te­ge­vu­si ra­has­ta­tak­se Lea­der-prog­ram­mist ja osa­li­selt Aren­dus­ko­ja ee­lar­vest.

Aas­ta­te jook­sul on lä­bi vii­dud kaks rah­vus­va­he­list tu­ris­mip­ro­jek­ti, mil­le tee­ma on sääst­va tu­ris­miet­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne rah­vus­par­ki­des ja nen­de mõ­ju­piir­kon­da­des. Koos­töö­part­ne­rid olid Lä­ti, Lee­du, Slo­vee­nia ja Por­tu­ga­li Lea­der-te­ge­vus­gru­pid, kel­le piir­kon­nas asu­vad sa­mu­ti rah­vus­par­gid. Tei­ne rah­vus­va­he­li­ne pro­jekt lõp­pes mul­lu juu­nis.

Au­gus­tis alus­ta­ti ka­heaas­ta­se jät­kup­ro­jek­ti­ga „Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se mit­me­ke­sist­ami­ne rah­vus­par­ki­de­ga piir­kon­da­des“. See­kord vä­lis­part­ne­reid ei kaa­sa­tud, sest Lea­der-prog­ram­mi uue pe­rioo­di st­ra­tee­gia­te ja ra­has­tu­sot­sus­te te­ge­mi­ne võ­tab ae­ga. Jät­kup­ro­jek­ti ra­has­ta­tak­se koos – MTÜ Aren­dus­ko­da pa­nus­tab pro­jek­ti 66 667 eu­rot, MTÜ Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu 57 720 eu­rot ja MTÜ Ko­du­kant Lää­ne­maa 25 400 eu­rot.

Aren­dus­ko­ja kest­li­ku loo­dus­hoid­li­ku et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se­ga seo­tud pro­jek­ti­de juht, Ees­ti Kon­sul­tan­ti­de As­sot­siat­sioo­ni asep­re­si­dent Kat­rin Suur­soo üt­leb, et kui se­ni kes­ken­du­ti rah­vus­par­ki­des tu­ris­mi­vald­kon­na­le, siis see­kord ot­sus­ta­ti sihtg­rup­pi laien­da­da: „Nüüd on pro­jekt suu­na­tud ka Ees­ti kol­me suu­re­ma rah­vus­par­gi ala­del ja mõ­ju­piir­kon­nas te­gut­se­va­te­le teis­te­le et­te­võ­te­te­le. Ees­märk on lei­da täien­da­vaid loo­dus­hoid­lik­ke ja jät­ku­suut­lik­ke tee­nu­seid ning ideid koos­tööks, neid aren­da­da ja at­rak­tiiv­se­malt tu­run­da­da. Kõik kolm Lea­der-grup­pi vii­vad pro­jek­ti­te­ge­vu­si el­lu oma te­ge­vus­piir­kon­nas ning kor­ral­da­vad ühi­seid et­te­võt­mi­si. Plaa­nis on õpi- ja töö­toad, koo­li­tu­sed, õp­pe­rei­sid, et aren­da­da et­te­võ­te­te ja MTÜ­de koos­töö­võr­gus­tik­ku. Kau­gem ees­märk on mit­me­ke­sis­ta­da maaet­te­võt­lust, suu­ren­da­da sel­le näh­ta­vust pro­fes­sio­naal­se­ma ja kaa­saeg­se­ma tu­run­du­se kau­du.“

Aren­dus­ko­jal olid sel­le pro­jek­ti raa­mes sep­temb­ris ja ok­toob­ris fo­to- ja vi­deo­tööt­lu­se töö­toad, mil­le viis lä­bi JJ St­reet tant­su­koo­li asu­ta­ja, et­te­võ­te­te tu­run­du­se­ga te­ge­lev Joel Juht.

No­vemb­ris alus­ta­ti Kad­ri­na val­las asu­vas Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­jas tu­run­dus­di­sai­ni töö­tu­ba­de­ga maaet­te­võt­ja­te­le, osa­le­jaid oli kõi­gist kol­mest Lea­der-piir­kon­nast. Jaa­nua­ri lõ­pus ja märt­sis jät­ka­tak­se tu­run­dus­di­sai­ni töö­tu­ba­de­ga Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu ja Ko­du­kant Lää­ne­maa piir­kon­da­des. Koo­li­ta­vad Ai­gi Young ja Kad­ri Mop­pel OÜst Fril­la.

Kat­rin Suur­soo: „Nen­de töö­tu­ba­de tu­le­mu­se­na saa­vad osa­le­jad en­da­le tu­run­dusp­laa­ni. Koos­ta­mi­ne käib üle­san­ne­te kau­pa. Kui üks üle­san­ne täi­de­tud, aru­tak­se koos lä­bi, an­tak­se üks­tei­se­le ideid ja nõuan­deid. Tä­nu sel­le­le, et ole­me sihtg­rup­pi laien­da­nud, tu­li nii fo­to- ja vi­deo­tööt­lu­se kui ka tu­run­duse ­koo­li­tus­te­le pä­ris pal­ju uu­si ini­me­si ja on ka me et­te­võt­mis­tes ak­tiiv­selt osa­le­nud tu­ris­miet­te­võt­jaid.“

Aren­dus­ko­jal on pro­jek­ti raa­mes ka­vas te­ha La­he­maa rah­vus­par­gi mõ­ju­piir­kon­nas uu­rin­gud ühe kul­tuu­ri­pä­ran­di ob­jek­ti eks­po­nee­ri­mi­seks. Pro­jek­ti­ju­hi sõ­nul pee­ti se­da te­ge­vust pla­nee­ri­des eel­kõi­ge sil­mas Ha­ra saart: „OÜ Ha­ra Sa­dam on Aren­dus­ko­ja lii­ge, sel­le esin­da­jad Tar­vi Velst­röm ja Elo­na Smir­no­va on osa­le­nud ak­tiiv­selt va­ra­se­ma­te tu­ris­mip­ro­jek­ti­de te­ge­vus­tes. Ha­ra Sa­da­ma juht Tar­vi Velst­röm osa­leb ka tu­run­dus­koo­li­tu­sel. Paar aas­tat ta­ga­si käi­si­me kesk­kon­naa­me­ti ja RMK esin­da­ja­te­ga Ha­ra saa­rel ning vei­di hil­jem tu­ris­mip­ro­jek­tis osa­le­ja­te­ga La­he­maa õp­pe­rei­si ühe osa­na. Siis aru­ta­si­me, et Ha­ra saart võiks uu­ri­da – vaa­da­ta, mi­da ja kui­das saaks kor­ras­ta­da, et ava­da saar tu­ris­ti­de­le. Uu­rin­gu ob­jek­ti lõp­li­ku va­li­ku tee­me pea­gi koos kesk­kon­naa­me­ti­ga. Uu­rin­gu­teks peab ole­ma va­li­tud sel­li­ne ob­jekt, mil­le pu­hul on ole­mas in­ves­tor, kes on hu­vi­ta­tud se­da aren­da­ma ja ra­has­ta­ma.“

Te­ge­vus­ka­vas on veel prak­ti­li­sed töö­toad, kus õpi­tak­se res­tau­ree­ri­ma ja taas­ka­su­ta­ma. Ka on plaa­nis tel­li­da sel­le pro­jek­ti käi­gus kest­li­ku tu­ris­mi et­te­võt­ja­te­le ja La­he­maa tu­ris­mi­piir­kon­na­le tu­run­dus­vi­deo.

„Ta­ha­me Aren­dus­ko­ja piir­kon­na tut­vus­ta­mi­seks vi­deo­klip­pi, na­gu on ole­mas meie koos­töö­part­ne­ri­tel. Li­saks sel­le­le on plaa­nis te­ha tu­run­dus­vi­deod piir­kon­na maaet­te­võ­te­te­le ning tõe­näo­li­selt kor­ral­da­me kon­kur­si, mil­le tu­le­mu­se­na tee­me va­li­ku nen­dest, kes saa­vad sel­les osa­le­da,“ sel­gi­tab pro­jek­ti­juht.

Koos teis­te Lea­der-part­ne­ri­te­ga te­hak­se õp­pe­reis Peip­si­vee­re piir­kon­da Si­bu­la­tee prak­ti­ka­te­ga tut­vu­mi­seks ning Slo­vak­kias­se Tar­ta rah­vus­par­gi piir­kon­da, tu­le­val aas­tal Gruu­sias­se kait­sea­la­le, Lää­ne­maa­le ja Se­to­maa­le. Vä­lis­rei­si­de ees­märk on tut­vu­da ja saa­da uu­si koos­töö­part­ne­reid rah­vus­va­he­li­se koos­töö­võr­gus­ti­ku laien­da­mi­seks.

Eelmine artikkelAla­ve­res on pa­kiau­to­maat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus an­dis kü­la­de ja Kuu­sa­lu klien­ti­de­le vett ge­ne­raa­to­ri­te abil